Меню сайта
 • Статьи по мотоциклам
 • Aprilia
 • Новости
 • Мої статьи
 • Benelli
 • BMW
 • Buell
 • Ducati
 • HARLEY-DAVIDSON
 • Honda
 • Kawasaki
 • Юмор
 • KTM
 • Suzuki
 • Victory
 • Yamaha
 • Viper
 • Відео
 • Девушки и мотоциклы
 • Трюки
 • Друзья сайта
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Мини-чат
  Суббота, 15.05.2021, 13:26
  Приветствую Вас Гость | RSS
  Главная | Регистрация | Вход
  Сайт о мотоциклах
  Форма входа
  ЗАВДАННЯ З КУРСУ «МАКРОЕКОНОМІКА» ТЕМА 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1 Наука, яка досліджує господарську діяльність та взаємодію всієї
  ності економічних суб'єктів, формує наше уявлення про
  Зонування економічної системи на національному рівні, це: макроекономіка; 2 Оcновною проблемою макроекономіки є забезпечення суспільства ями, потрібними для: Підвищення ефективності економіки 3 Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні: Національної економіки. 4 Обєктом макроекономічного аналізу виступають: Економічна система 5 Об'єкти макроекономічнного аналізу характеризують: а) агреговані величини; 6 Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення: а) фактичного стану економіки; 7 Нормативна функція макроекономіки спрямована на обгрунтування: а) рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку; 8 Який сектор не належить до макроекономічних суб'єктів? д) сектор закордон. 9 Основним методом макроекономічних досліджень є : г) моделювання. 10 Макромоделі показують : б) взаємозв'язки між макропоказниками; 11 Яка з наведених відповідей відображає поведінкові функціональні зв'язки ендогенних параметрів макромоделі: а) С = С (Y) 12 Яка з наведених відповідей відображає технологічні функціональні зв'язки ендогенних параметрів макромоделі: б) Q = f (Х1, Х2,….., Хn) 13 Яка з наведених відповідей відображає інституціональні зв'язки
  ендогенних параметрів макромоделі: в) T=f(T(Y),Y) 14 Яка з наведених відповідей відображає дефініційні функціональні
  зв'язки ендогенних параметрів макромоделі: г) Y=C+I+G+NE 15 Які моделі характеризують економічні процеси з урахуванням
  фактору часу? г) динамічні. 16 Яка функція макроекономіки досліджує економічні процеси на
  макрорівні: г) теоретико-пізнавальна 17 Необхідність трансформації ресурсів зумовлюється: г) збільшенням виробництва нових видів продукції в умовах повної
  зайнятості ресурсів. 18 Які економічні явища не характеризують стан і характер розвитку економічної системи? в) динаміка цін на цукор; 19 Що не характеризує економічну активність сектору домашні господарства? б) здійснюють виробничо-господарську діяльність; 20 Який вид економічної ефективності не притаманний підприємницькому сектору? в) забезпечують розвиток фундаментальної науки; 21 Економічна активність державного сектору не виявляється: в) у виробництві с.г. продукції; 22 Економічна активність сектору "закордон" не виявляється у: г) у виробництві суспільних благ. 23 Що з названого не відноситься до ознак економічної системи? б) циклічність; 24 Яка з характерних ознак ресурсів економічної системи обумовлює необхідність вибору? г) обмеженість ресурсів. 25 Які соціально-економічні наслідки можливі при неповному використанні ресурсів економічної системи? а) дефіцитність економіки; 26 Вченню про народне господарство як самостійну науку приблизно: в) 200 років; 27 Під "Маржиналізмом" розуміється: г) аналіз граничної корисності, граничної продуктивності і граничних витрат. 28 3 сьогоднішньої точки зору застарілими є деякі теоретичні положення: а) класичної теорії; 29 Згідно з пізніми неокласичними, а також сучасними теоріями вартість товару при абсолютній конкуренції визначається: в) жодною з двох величин; 30 Під поняттям "класика" можна зрозуміти: а) вчення Адама Сміта і інших до 1870; ТЕМА 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ОСНОВНІ ПИТАННЯ 1 Для розширення виробничого потенціалу країни необхідно, щоб г) НД перевищував обсяг споживчих витрат населення та держави. 2 НД відрізняється від доходу кінцевого використання домашніх господарств на величину: г) трансфертних виплат держави населенню. 3 До чистих інвестицій відноситься: г) будівництво складу готової продукції. 4 Попередньо створена вартість не повинна враховуватися при визначен-
  ні сукупної виготовленої вартості у національній економіці, для того щоб: а) уникнути інфляційних процесів; в) уникнути подвійного рахунку; 5 Сукупний обсяг товарів та послуг, виготовлених у країні протягом року-це: б) валовий внутрішній продукт; 6 Як від'ємний чистий експорт (№) впливає на товарне споживання в межах країни? Споживання: б) зменшується; 7 Яке з наведених рівнянь характеризує формування доходу? в) у=с+s; 8 До трансфертних платежів належать: г) субсидії. 9 Чистий експорт є позитивним, коли: а) експорт більший за імпорт; 10 Підприємницькі заощадження - це: б) частина прибутку, яка залишається на підприємстві; 11 Прямий податок - це: г) прибутковий податок. 12 Доход від власності містить надходження від: а) перерозподілу прибутку акціонерних компаній; 13 Доход кінцевого використання - це валовий доход індивідуальних домашніх господарств мінус в) прямі податки на внески робітників на соціальне страхування; 14 Чисті інвестиції - це: г) збільшення основних фондів. 15 Нормальний ВНП визначається за цінами: б) поточного року; 16 У народному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9% порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 4%. Яким буде реальне зростання: г) 5% 17 Доход кінцевого використання - це: б) особистий доход мінус індивідуальні податки та неподаткові 18 Якщо обсяг реального ВНП знизився на 7%, а чисельність населенняна 5%, то: а) реальний ВНП на душу населення зменшився; 19 Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні: г) ВНП методом потоку доходів. 20 Які з перерахованих агрегованих величин не використовуються при визначенні національного доходу? г) державні трансфертні платежі. 21 Особистий дохід - це: г) доход, отриманий домашніми господарствами протягом данного року; 22 Якщо з національного доходу відрахувати податки на прибуток корпорації, нерозподілені прибутки на внески на соціальне страхування, а потім добавити чисті трансфертні платежі, то отримана сума - це: б) особистий дохід; 23 Трансфертні платежі - це: а) виплати домашнім господарствам, які не обумовлені участю у процесі 24 Пан В має невелику ремісничу майстерню з 6 службовцями. У національних рахунках виробництво пана В буде перераховане до наступного сектора: б) підприємство; 25 Згідно з визначенням в принципі можуть бути негативними такі народногосподарські показники: б) чисті інвестиції; 26 Національний прибуток в жодному разі не перевищує: а) ВВП по ринкових цінах; 27 Реальний ВНП зріс у Німеччині з 1960 по 1989 р. приблизно на: б) 25%; 28 У Німеччині і інших розвинених країнах приватне споживання звичайно займає таку частку у валовому національному продукті: б) більше 50%; 29 Топ-менеджер великого підприємства пан У в цьому році хоче створити своє невелике підприємство. Це рішення пояснюється незгодою з величиною заробітної плати або іншими подібними обставинами: а) падінням заробітної плати; 30 У Німеччині національний прибуток розпадається на прибуток найманих працівників, прибуток від підприємницької діяльності і власності в такому співвідношенні: а) дві третини до однієї третини; ТЕМА 3. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РІВНОВАГА 1 Той, хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені: г) кон'юнктурною формою безробіття. 2 Робітник, який звільнився за власним бажанням і входить до складу робочої сили, але поки що не знайшов роботу, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені: г) фрикційною формою безробіть. 3 Якщо людина хвора і не може працювати, то вона: в) не враховується у складі робочої сили; 4 Дж. Кейнс вважав, що: а) уряд повинен використовувати державні закупки і податки для скорочення рівня безробіття; 5 В умовах повної зайнятості рівень фрикційного безробіття становить величину, що: г) усі відповіді неправильні. 6 Недостатній сукупний попит призводить до: в) зростання рівня кон'юнктурного безробіття; 7 Згідно із законом Оукена двопроцентне підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить: б) 5%, 8 Визначіть чинники, що обумовлюють рівень зайнятості та обсяги національного виробництва у довгостроковому періоді: г) рівень сукупних витрат. 9 Менш за всіх від непередбаченої інфляції постраждають: в) ті, хто став боржником, коли ціни були нижчими; 10 Якщо при зростаючій номінальній зарплаті реальна зарплата скорочується, то: г) рівень життя домашніх господарств знижається 11 Індекси вартості життя визначають купівельну спроможність: в) домашніх господарств; 12 Якщо реальна зарплата збільшується швидше, ніж номінальна, то: а) рівень життя домашніх господарств підвищується; 13 При зростанні рівня доходів домашніх господарств частка витрат окремої родини на харчові продукти: в) суттєво знижується; 14 Економіка характеризується високим рівнем безробіття при незмінних цінах. Яка з наведених нижче комбінацій державних заходів дозволить скоротити безробіття? а) купівля державних цінних паперів на відкритому ринку та збільшення
  державних витрат; 15 Крива Філліпса фіксує зв'язок між безробіттям та: г) рівнем інфляції. 16 Яка теорія доводить неможливість одночасного зростання безробіття та інфляції? б) кейнсіанська теорія; 17 Монетаристи стверджують, що якщо на ранніх стадіях економічного підйому наймані робітники помиляються у своїх прогнозах відносно динаміки цін, то: б) рівень безробіття падає; 18 Згідно з поглядами М.Фрідмена рівновага на ринку праці за умов природного рівня безробіття означає, що: а) очікуваний рівень інфляції дорівнює фактичному; 19 Скорочення сукупного попиту на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції призводить до: г) зростання кон'юнктурного безробіття. 20 Закон Оукена характеризує: б) ступінь відставання обсягу ВНП залежно від ступеня перевищення
  природного рівня безробіття; 21 Нерівність у доходах середніх домогосподарств зумовлюється: г) недосконалістю механізму оплати праці. 22 Крива Лорєкца відображає: б) фактичний розподіл особистих доходів; 23 У довгостроковому періоді крива Філліпса відображає: в) незалежність безробіття від інфляції; 24 Добровільне безробіття є елементом: б) класичної теорії; 25 Згідно з кейнсіанською теорією причиною циклічного безробіття є: в) недостатня гнучкість ринку праці; 26 Крива Філліпса в короткостроковому періоді відображає: в) пряма залежність між інфляцією і безробіттям 27 Теорія гнучкого ринку праці спирається на: в) циклічне безробіття; 28 У короткостроковому періоді при підвищенні рівня цін зайнятість зросте, якщо: а) зростання номінальної заробітної плати відстає від зростання рівня цін; 29 Операційний попит на гроші залежить: г) усі відповіді правильні. 30 Ціна попиту на робочу силу визначається: а) максимальною заробітною платою; ТЕМА 4. РИНОК ТОВАРІВ ТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ І ЙОГО РІВНОВАГА 1 Домашні господарства і підприємства взаємодіють між собою за допомогою ринків: в) ресурів і товарів; 2 Згідно з моделлю економічного кругобороту домогосподарства: а) здійснюють попит на ресурси; 3 У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують таку функцію: в) купують ресурси; 4 У процесі економічного кругобороту підприємства виконують таку функцію: в) купують ресурси; 5 У процесі економічного кругооборту держава виконує таку функцію: в) виробляє суспільні блага; 6 Які основні економічні потоки виникають у моделі економічного кругобороту в умовах змішаної економіки? г) усі відповіді правильні. 7 Державне регулювання економіки в ринковому господарстві: б) покликане слугувати укріпленню й адаптації існуючого устрою до умов,
  що змінюються, шляхом вирішення задач, котрі сам по собі ринковий механізм вирішити не в змозі або вирішує довго й неефективно; 8 Сукупний попит — це: б) обсяг реального ВВП, який макроекономічні суб'єкти мають бажання
  закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб; 9 На сукупний попит ціни впливають: а) обернено; 10 До нецінових чинників сукупного попиту належать: а) ефект відсоткової ставки комерційних банків; 11 До цінових чинників сукупного попиту належать: в) зміни в економічні йполітиці держави; 12 Сукупна пропозиція - це: а) обсяг реального ВВП, який економіка пропонує для експорту з метою
  отримання прибутку; 13 До цінови чинників сукуної пропозиції належать: а) зміна товарних цін; 14 До нецінових чинників сукупної пропозиції належать: б) зміна цін на ресурси: 15 Згідно з кейсіанською моделлю рівноваги економіка перебуває у стані рівноваги, якщо: г) сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту, 16 Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіня сукупного попиту спричинює: а) зниження лише зарплати; б) зниження цін і зарплати; 17 Зростаня сукупних врат у кейсіанській моделі приведе до зрушення кривої сукупнго попиту: б) вправо на величину зростаня сукупних витрат; 18 Зміни в економіці, які графічно можна зообразити як рух вправо відносно похилої ділянки кейсіанської кривої сукупної пропозиції, супроводжується: а) підвищенням обсягу виробництва; 19 Зміни в економіці, які графічно можна зообразити як рух вправо уздовж горизонтальної ділянки кейсіанської кривої сукупної пропозиції, супроводжується: в) зростанням цін; 20 Згідно з кейсіанською теорією рівень виробицтва визначається величиною сукупного попиту. Це означає, що: в) обсяг пропозиції, який підприємці вирішають виробляти, буде
  визначатися попитом на неї; 21 Якщо рівновага порушується падіням сукупного попиту, то її відновлення в короткостроковосу періоді здійснюється за умов: г) зниження цін за незмінної зарплати. 22 Якщо обсяг рівноважного ВВП стане більшим за його потенційний рівен, то: а) рівень цін зросте 23 Крива сукупного попиту відбиває відношення між: б) рівенем цін та сукупними витратами на купівлю товарів і послуг; 24 Крива супної пропозиці виражає залежність між: б) рівнем цін і виробленим реальним ВВП; 25 Макрекономічна рівновага - це рівновага між: д) всі відповіді правильні. 26 Якщо в економіці підвищуються ціни на ресурси, то: в) крива сукупної пропозиції зміститься вправо - вгору; 27 Якщо в економіці країни зменшаться податки, то: в) крива сукупної пропозиції зміститься вправо - вниз; 28 Взаємозалежність між реально пропонованим на продаж обсягом національного виробництва і загальним рівнем цін показує: б) крива сукупного попиту; 29 Якщо реальна відсоткова ставка збільшиться, то: г) інвестиційні витрати скоротяться; 30 Реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, фірми, уряд готові купити у певний період часу за будь-яких можливих цін, - це б) сукупний попит; ТЕМА 5. ГРОШОВИЙ РИНОК ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА 1 Норма обов'язкових банківських резервів: г) вводиться, насамперед, як інструмент впливу на грошову пропозицію Мs 2 Сукупність усіх комерційних банків надає гроші у позику, створюючи поточні рахунки, в результаті грошова маса: а) зростає на величину більшу, ніж загальна сума депозитів; 3 Загальна грошова маса зростає кожного разу, коли комерційні банки: г) збільшують обсяги позик, які надаються населенню. 4 У банку X, який є одним з багатьох банків, знаходиться депозит величиною 10000 гривень. Норма обов'язкових резервів - 25%. Цей депозит здатний збільшити суму наданих позик на: б) 10000 гривень; 5 Надлишкові резерви комерційного банку складаються з: б) різниці між величиною фактичних резервів комерційного банку та
  величиною обов'язкових банківських резервів; 6 При збільшенні норми обов'язкових резервів з 20% до 30% з'ясувалося, що система комерційних банків відчуває нестачу резервів у розмірі 60 млн. гривень, якщо суму резервів збільшити неможливо, то
  грошову масу слід скоротити на: г) 200 млн. гривень. 7 Максимально можливе збільшення суми безстрокових внесків дорівнює: г) надлишковим резервам, помноженим на величину грошового
  мультиплікатора. 8 Яке з наведених тверджень є неправильним: б) банківські активи плюс власний капітал дорівнюють зобов'язанням; 9 Активи банку-це: г) готівкові гроші, власність і резерви. 10 Якщо ЛІКВІДНІСТЬ банку дорівнює 100%, то: б) прибутковість банку нульова; 11 В якому випадку ми маємо справу з емісією готівкових грошей? г) тільки-но-надруковані банкноти надішли з друкарень до Національного банку. 12 Яка з нижченаведених операцій викликає скорочення балансу Національного банку: г) переоблік векселів. 13 Як базова величина для визначення мінімальних резервів комерційних банків служить сума їх: а) депозитів; 14 Якою є мета підвищення облікової ставки процента Національним банком України: а) необхідно стримати попит на позичковий капітал; 15 Комерційний банк може активно випускати в обіг безготівкові гроші в межах: г) свого надлишкового резерву; 16 Важливою умавою збереження вартості грошей є : г) забезпечення грошового обігу золотом чи валютою; 17 Юридично безготівкові гроші - це : б) банківський кредит; 18 Якщо мінімальні банківські резерви дорівнюють 0 , то можливість грошової емісії складає: а) нескінчену величину; 19 Коли йдеться мова про систему звязаного грошового обігу - це означає , що: в) існують законодавчі положення про норми покриття грошової маси; 20 Реальной касовий ефект буде приведений в дію, якщо: а) номінальна кількість грошей зросте; 21 При уявному подвоєнні всіх роздрібних цін в первиній неокласичній моделі виходить: а) підвищений номінальний грошовий попит; 22 Як найближчий базис ефекта Пігу розглядаються наступні емпіричні обмеження: г) грошова маса, випущена центральним банком. 23 Якщо кейнсіанську модель доповнити ефектом Пігу, тоді можлива стабільна рівновага з неповною зайнятісьтю: в) при незмінній заробітній платі; 24 До зміни чистого багатства приватного сектора приводять наступні операції емісійного банку: в) фінансування дефіциту державного бюджету; 25 Яке з наведених тверджень складає фундаментальну основу балансових звязків? а) сума активів та резервів дорівнює власному капіталу; 26 Якщо норма обовязкових резервів становить 100% , то величина грошового мультиплікатора дорівнює: в) 1 27 Банк надає позику, одну частину якої позичковець отримує у вигляді готівкових грошей, а другу - у формі чекових депозитів. Максимальна величина , на яку банківська система може збільшити грошову пропозицію, в результаті цього: в) скоротиться, тому що сума резервів, які передаються іншим банком, зменшиться через те що чостина позики отримани у вигляді готівки; 28 Емісійна система - це: б) установи, що здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають парядок емісії; 29 Здатність комерційних банків надавати кредит залежить від: а) величини депозитних грошей; 30 Коли державний бюджет зводиться з дефіцитом, Казначейство: а) сприяє державному контролю за приватними банками. ТЕМА 6 . ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1 Яке з тверджень найбільш повно характеризує поняття інфляції? г)знецінення грошей , що супроводжується порушенням законів грошового обігу та втратою грошима усіх або частин основних функцій; 2 Інфляція попиту виникає в умовах: а) неповної зайнятості; 3 Інфляція витрат обумовлена: в) зростанням собівартості продукції; 4 Відкрита інфляція характерезується: а) постійним підвищенням цін; 5 Якщо інфляція витрат супроводжується підінням обсягів виробництва, то це явище називається: в) стагфляція 6 Інфляційний розрив обумовлюється: в) зростанням сукупного попиту в умавах повної зайнятості; 7 Яка інфляція для економіки найбільш сприятлива: д) помірна, очікувана, збалансована; 8 Процеси анулювання державою різко знецінених поперових грошей має назву: а) нуліфікація; 9 Інфляційний податок - це: а) втрата капіталу власниками грошових коштів внаслідок інфляції; 10 Подавлена інфляція характерезується: в) встановленням граничних цін на продукцію; 11 Інфляцію витрат (пропозиції) можна проілюструвати: в) зрушенням кривої сукупного попиту вліво; 12 Антиінфляційні заходи можна застосувати до: а) відкритої інфляції; 13 Інфляцію, яка викликана надлишковим попитом, можна проілюструвати: в) зрушенням кривої сукупного попиту вправо; 14 Інфляційна спіраль "зарплата - ціни" виникає коли: г) підвищення заробітної плати продовжує підвищення цін; 15 Зміни яких показників найбільше сприяють інфляції попиту? в) зростання доходу кінцевого використання; 16 Зростання сукупних витрат призводить до інфляції, якщо: а) економіка розвивається у стані повної зайнятості; 17 До внутрішніх причин інфляції можна віднести: д) всі вище перераховані відповіді; 18 До соціальних наслідків інфляції можна віднести: г)усі вище перераховані відповіді; 19 Немонетарними причинами інфляції попиту є : а) зростання номінальних касових залишків; 20 Яка з величин найбільш сприяє інфляції пропозиції? б) інвестиції; 21 У період прискореної інфляції процентна ставка : а) зростає, бо ціна грошей знижується; 22 Яка інфляція для економіки найбільш несприятлива: а) гіперінфляція, неочікувана, незбалансована; 23 Реакцією на зростаючий ризик непередбачуваної інфляції є : г) усі відповіді правильні; 24 Якщо обсяг сукупного попиту перевищує рівень ВНП в умовах повної зайнятості , то це означає, що в економіці: б) спостерігається інфляцієний розрив; 25 Якщо обсяг рівноважного ВНП виявися більшим за його потенційний рівень, то: а) рівень цін зростає; 26 Коли стан економіки відповідає класичному відрізку кривої AS , зростання сукупного попиту призведе: б) до інфляційного зростання цін при незміному реальному ВНП; 27 Якщо номінальний дохід кінцевого прискорення підвищився на 8% , а рівень цін зрісна 10%, то реальний дохід кінцевого використання: в) знизився на 2%; 28 Більша крутизна кривої Філліпса у довгостроковому періоді порівняно з короткостроковим свідчить про те, що: а) У короткостроковому періоді спостерігається більш тісний зв'язок інфляфії та безробіття; 29 Згірно з поглядами Мілтона Фрідмена: в) зв'язок між рівнем інфляції та безробіттям у довгостроковому періоді відсутній; 30 У нвш час більшість економістів вважає що у короткостроковому періоді конфігурація кривої Філліпса залежить від: в) рівня інфляції , що очікується. ТЕМА 7. СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВА 1 Які із запропонованих заходів вважалися найбільш прийнятними для стимулювання заощаджень прихильники класичної теорії? б) збільшення процентної ставки; 2 Які із запропонованих заходів, на Вашу думку, найбільш повно розкривають суть поняття "гранична схильність до споживання"? в) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання; 3 За теорією Дж. Кейнса обсяг споживчих витрат у країні залежить, перш за все, від: в) рівня доходу кінцевого використання; 4 Чи є правильним твердження, що при зменшенні доходу кінцевого використання: в) скорочуються як споживчі витрати, так і заощадження; 5 Згідно з кейнсіанською теорією, рівень виробництва визначається: г) величиною сукупного попиту; 9 Якщо припустити, що гранична схильність до споживання становить 0,5 , то якого значення, на Вашу думку, досягне мультиплікатор? г) 5 10 Чим вища гранична схильність до споживання, тим: г)більший мультиплікатор; 11 Які фоктори не впливають на споживчий попит домашніх господарств? г)конюктурні коливання економіки; 12 Виходячи із теоретичних розробок кейнсіанської теорії, дайте відповідь на запитання: що відбувається в економіці, коли обсяг доходу кінцевого вокористання збільшується? г)середня схильність до споживання знизиться, а до заощадження зросте; 13 Середня схильність до споживання визначається як: б) відношення споживання до доходу після оподаткування; 14 Гранична схильність до споживання визхначається як: г) відношення приросту споживання до приросту доходу після оподаткування; 15 Середня схильність до заощадженя визначається як: б) відношення заощадження до доходу після оподаткування; 16 Гранична схильність до заощадження визначається як: в) відношення приросту заощадження до приросту доходу після оподаткування; 17 Зв'язок між граничною схильністю до споживання граничною схильністю до заощадження виражається в тому , що: б) їх сума дорівнює одиниці; 18 Якщо люди не витрачають увесь свій дохід після оподаткування на споживання і розміщують невитрачену суму в банку, то чи можна сказати, що вони: а)заощаджують, але не інвестують; 19 Індивідуальні заощадження - це: в)дохід після оподаткування, отриманий за певний період і не використаний повністю на споживання; 20 Індивідуальне та спільне використання споживчих благ для задоволення метеріальних потреб - це: б) споживання; 21 Максимізація чистого прибутку для розширення воробництва, страхування від криз - це мотив для: б) заощадження підприємств 22 Залежність між обсягом споживання і безподатковим доходом показує: а) функція споживання; 23 Якщо недоходний факров впливає на збільшення споживання або заощадження, то: а) функція споживання або заощадження переміщується вгору; 24 Частка безподаткового доходу , що спрямовується на споживання, - це: в) споживання домашніх господарств; 25 Частка додаткового доходу , що спрямовується на додаткове заощадження, - це: а) гранична схильність до заощадження; 26 Сума середньої схильності до споживання та середньої схильності до заощадження завжди: в) олиниці; 27 До недоходних факторів споживання то заощадження не належать: ж) всі відповіді правильні; 28 Якщо відсотколва ставка зростає, функція: г) споживання зменшується, а заощадження збільшується; 29 Якщо податки збільшуються , тоді функція : б) споживання та заощадження зменшуються; 30 Чи є правильним твердження , що при зменшенні доходу після оподаткувіання: в) скуорочуються як споживчі витрати, так і заощадження; ТЕМА 8. СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ 1 Економічні ресурси, які використовуються для вкладання в обєкти підприємницької й інших видів діяльності в країні та за її межами з метою привласнення прибутку - це: б) інвестиції; 2 Інвестиції, які вкладають у виробничий капітал, товарно-матеріальні запаси , житлове будівництво, мають назву: в) валові; 3 Сукупний попит на інвестиції залежить від: в) споживання та заощадження; 4 У прийнятті інвестиційного рішення головну роль відіграє: г) реальна відсоткова ставка; 5 Сукупний попит на інвестиції залежить від: в)залишається незмінним; 6 Зі зростанням відсоткової ставки попит на інвестиції: б)скорочується; 7 До не відсоткових факторів , що впливають на інвестиції, не відносять г) витрати на придбання , експлуатацію та обслуговування устаткування; 8 До не відсоткових факторів , що впливають на інвестиції, можна віднести: д) усе вище перераховане; 9 Збільшення податків призведе до: б) переміщення кривої інвестицій вниз; 10 До факторів мінливості інвестицій можна віднести: д) все вище перераховане; 11 Мультиплікатор інвестицій показує, у скільки разів збільшується величини прибутку при: в) зростанні інвестицій; 12 Коефіцієнт, який показує зв'язок між змінами інвестицій та змінами величини прибутку, а також обгрунтовує, що між змінами інвестицій та ВНП існує стійка залежність, має назву: г) мультиплікатор; 13 Величину, на яку сукупні витрати менше ВВП при повній зайнятості називають: а) прецесійним розривом; 14 Внаслідок якого фактора відбувається зростання інвестицій? а) впровадження продуктивного обладнання; 15 Яка існує залежність між інвестиційними та ставкою відсотку? в) не існує залежності; 16 Які фактори впливають на інвестиційний попит підприємницького сектору? г, д, ж) обсяг виробництва, процентна ставка, очікування підприємств; 17 Яка із залежностей відповідає реальному процесу економічного життя? г)існує тісний прямий зв'язок між часткою ВВП , що спрямовується на інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці; 18 На обсяг інвестиційного попиту впливає: а) рівень відсоткової ставки; 19 На інвестиційний попит не впливає: а) багатство; 20 Якщо номінальна відсоткова ставка стабільна, а ціни зростають, то сукупний попит на інвестиції: в) усі відновіді неправильні; 21 Якщо реальна відсоткова ставка збільшиться, то: в) інвестиційні витрати зменшаться; 22 Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вправо внаслідок: в) зростання податку на прибуток від реалізації інвестиційного проекту; 23 Чистий прибуток, отриманий від інвестування, визначається як: в) валовий прибуток мінус податок на прибуток мінус відсотки на кредит; 24 Іінвестування доцільно, якщо: б) очікува норма чистого прибутку більша за відсоткову ставка; 25 Джерелом інвестиційних заощадженя є : г) всі відповіді вірні; 26 Індуційованими інвестиціями є : а) стійке зростання попиту на блага; 27 Автономними інвестиціями є : б) зростання нових інвестицій у відповідь на зміни в обсягах виробництва; 28 Коефіцієнтом акселерації є : б) зростання нових інвестицій у відповідь на зміни в обсягах виробництва; 29 Якщо розмір доходу дорівнює нулю, то можна стверджувети, що: д) усе вірне; 30 Якщо домашні господарства не витрачають увесь дохід на споживання і поміщають невитрачену суму в банк, то можна сказати , що вони: б) зберігають, але не інвестують. ТЕМА 9. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ 1 Які ІЗ запропонованих захадів вважали найбільш прийнятними для
  стимлювання заощаджень прихильники класичної теорії? б) збільшення процентної ставки; 2 Які а запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільш повно
  розкривають сутність поняття «гранична схильність до споживання»? в) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу
  кінцевого використання; 3 Використовуючи наведені варіанти відповідей, покажіть зв'язок між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження. в) сума даних показників дорівнює 1; 4 За теорією Дж. Кейнса обсяг споживчих витрат у країні залежить, перш за все, від: б) темпів зростання пропозиції грошей; 5 Чи є правильним твердження, що при зменшенні доходу кінцевого використання: в) скорочуються як споживчі витрати, так і заощадження; 6 Виходячи із теоретичних розробок кейнсіанської теорії, дайте відповідь на запитання: що відбувається в економіці, коли обсяг доходу кінцевого використання збільшується? в) середня схильність до споживання збільшується, а до заощадження
  зменшується; 7 Дефляційний розрив знаходить своє відображення у: в) недостатньому попиті; 8 Згідно з кейнсіанською теорією, рівень виробництва визначається: г) величиною сукупного попиту 9 У моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція» зростання рівня цін: б) обумовлює зниження впливу мультиплікатора на дохід; 10 Розширення виробництва можливе, коли: в) фактичні (заплановані) заощадження перевищують фактичні чи планові
  інвестиції; 11 Що з переліченого входить до поняття «ін'єкції»? а) інвестиції; 12 Якщо реальний ЧНП зменшиться на 50 {у. г. о.), то споживчі витрати: в) знизяться менше, ніж на 50 (у. г. о.); 13 Якщо припустити, що гранична схильність до споживання становить 0,5, то якого значення, на Вашу думку, досягне мультиплікатор? а) 2 14 Чим вища гранична схильність до споживання, там: г) більший мультиплікатор. 15 Відповідно до принципу акселератора індуційовані інвестиційні витрати мають місце у випадку: г) якщо ВНП чи споживання зростають. 16 Яка із залежностей відповідає реальному процесу економічного життя? г) існує тісний прямий зв'язок між частиною ВНП, що спрямовується на
  інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці. 17 За теорією мультиплікатора приріст НД більший за приріст інвестицій тому, що: б)інвестиції збільшують виробничий потенціал господарств; 18 Функція сукупного попиту: г) визначає, що сума споживчого та інвестиційного попиту є зростаючою
  функцією; 19 При зниженні реальних касових залишків внаслідок підвищення рівня цін крива сукупного попиту: в) зсувається вправо; 20 Збільшення сукупного попиту приведе до зростання рівноважного реального ЧНП і рівня цін, якщо зрушення сукупного попиту відбуваються на: б) проміжному відрізку кривої АБ; 21 У моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція» зростання сукупного попиту приведе: б) до зростання реального обсягу виробництва на кейнсіанському відрізку
  кривої 22 Якщо в економіці спостерігається нерівновага, то заощадження дорівнюють: а) фактичним інвестиція; 23 Якщо в економіці країни збалансовані вироблений і реалізований ЧнП, то: в) економіка функціонує при повній зайнятості і стабільних цінах; 24 Рівновага в економіці досягається, якщо: б) інвестиції дорівнюють заощадженням; 25 Якщо заощаджень менше запланованих інвестицій, то: б) незаплановані інвестиції менші нуля 26 Рецесіинии розрив в економіці виникає, якщо: б) фактичний ВВП більший потенційного; 27 Інфляційний розрив в економіці виникає, якщо: а) фактичний ВВП більший потенційного; 28 За умов повної зайнятості та економічної рівноваги, якщо потенційний ВВП дорівнює 200 млрд. євро, сукупні витрати - 210 млрд. євро, наявний: б) інфляційний розрив; 29 Що з перерахованого входить до поняття «ін'єкція»? а) інвестиції; 30 Що з перерахованого входить до поняття «вилучення»? г) заощадження. ТЕМА 10. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ДИНАМІКА 1 . Процес, коли в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з минулим періодом, називається: б) економічний розвиток; 2 Економічне зростання схематично можна зобразити як: а) переміщення кривої виробничих можливостей праворуч; 3 Економічне зростання, яке досягається за рахунок розширення обсягів виробництва, тобто за рахунок використання більшої кількості виробничих ресурсів, має назву: а) екстенсивне економічне зростання; 4 До чинників економічного зростання не належить: г) накопичення основного капіталу; 5 Максимальну кількість одиниць засобів виробництва і предметів споживання, які виробляються при повному й ефективному використанні ресурсів у економіці, показує: б) крива виробничих можливостей; 6 Кількість одиниць товару, якою необхідно пожертвувати заради виробництва однієї додаткової одиниці іншого товару, називають: в) альтернативною вартістю; 7 До факторів, які стримують економічне зростання, можна віднести: г) всі вище перераховані відповіді; 8 До негативних наслідків економічного зростання можна віднести: д) правильної відповіді немає. 9 До позитивних наслідків економічного зростання можна віднести: а) більш високий рівень життя; 10 Що негативно впливає на економічне зростання? в) несприятливі погодні умови; 11 У моделі економічного зростання Р. Солоу не враховується вплив: г) фіскальна політика; 12 Кінцевим результатом у моделі економічного зростання Р. Солоу є зростання: г) норми заощадження; 13 Основним інструментом неокласичного аналізу економічного зростання є: б) виробнича функція; 14 За основу зростання в моделі Р.Сопоу приймається: а) зростання продуктивності праці; 15 Неокейнсіанська модель економічного зростання базується: б) на моделі взаємодії мультиплікатора і акселератора; 16 Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинутих країнах - це: в) технологічні зміни у виробництві; 17 Дані про зростання реального обсягу ВНП на душу населення і реального обсягу ВНП: б) занижують економічне зростання, тому що вони не беруть до уваги
  скорочення робочого часу, що має місце; 18 Який з наведених показників більше за інші характеризує економічний потенціал країни? в) номінальний обсяг ВВП на душу населення; 19 Економічне зростання може бути проілюстровано: в) зрушенням вправо кривої виробничих можливостей; 20 В економіці, яка характеризується повною зайнятістю, високі темпи економічного зростання вимагають: б) високої норми заощаджень і високої норми інвестицій; 21 Статистика більшості економічно розвинених країн свідчить: г) існує тісний прямий зв'язок між частиною ВНП, що спрямовується на
  інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці. 22 Якщо виробнича функція має зростаючу віддачу від масштабу, це відповідає: в) змішаному типу зростання; 23 Якщо виробнича функція має час спадну віддачу від масштабу, це відповідає: в) падінню виробництва; 24 В моделі Р. Солоу стійке зростання обсягу виробництва в розрахунку на одного зайнятого пояснюється: г) технічним прогресом і приростом населення. 25 В неокласичних моделях акцент робиться на: б) капітал як фактор зростання 26 В моделі Р. Солоу при темпі зростання технічного прогресу (д) та темпі приросту населення (Й.) темп економічного зростання дорівнює: г) tl+g 27 Визначте, як змінилася середня заробітна плата зайнятого, якщо відомо: розмір капіталу збільшився зі 100 млрд до 200 млрд од., його органічна побудова підвищилася - з 4:1 до 9:1, зайнятість упала з 5 млн
  до 4 млн (при тих же цінах): в) з 4000 до 5000; 28 Що є "колосом економічного зростання": г) трудові конфлікти; 29 Які з вказаних характеристик потенціалу економічного зростання належить до факторів попиту: д) усі перелічені характеристики. 30 Що є важливіше для економічного зростання: д) дві останні відповіді доповнюють одна одну.
  Copyright MyCorp © 2021
  Конструктор сайтов - uCoz