Меню сайта
 • Статьи по мотоциклам
 • Aprilia
 • Новости
 • Мої статьи
 • Benelli
 • BMW
 • Buell
 • Ducati
 • HARLEY-DAVIDSON
 • Honda
 • Kawasaki
 • Юмор
 • KTM
 • Suzuki
 • Victory
 • Yamaha
 • Viper
 • Відео
 • Девушки и мотоциклы
 • Трюки
 • Друзья сайта
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Мини-чат
  Вторник, 18.05.2021, 07:28
  Приветствую Вас Гость | RSS
  Главная | Регистрация | Вход
  Сайт о мотоциклах
  Форма входа
  Тема:1 Економічна теорія як наука. 1 Економічна політика - це Заходи,спрямовані на розв’язання економічних потреб 2 Що вивчає економічна теорія Закони економічного розвітку 3 Яка із шкіл економічної телрії була історично першою Маркантилізм 4 Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз Макроекономічний 5 Основними елементами виробництва є: Праця, засобі праці,предмети праці 6 Якщо економічні узагальнення грунтуються на фактах і принципах, такий метод аналізу називаеться Індукція і дедукція 7 Яке з положень комплексно розкріває функції економічної теорії Економічна теорія виконуєпрактичну,пізнавальну,методологічну функцію та формує економічне міслення 8 Сучасна концепція економічної теорії,яка відстоює поєднання ринкового механіхму господарювання і державного регулювання,називається: Неокласичний синтез 9 Що не відносять до визначення предмета економічної теорії Необмежені виробничі ресурси 10 У чому сутність методу абстракції У відмові від поверхневих,несутьєвих сторін явища і зосередженні на зясуванні внутрішніх звязків Тема:2 Рушійні сили економічного розвитку 1 Модель ієрархія потреб А.Маслоу первинними визнає: Фізіологічні потреби 2 Які головні рушійні сили економічного розвитку Потреби,інтереси,стимули. 3 Земля,праця,капітал-базова класифікація факторів виробництва.Чи можна віднести до капіталу Ні гроші,ні акції,ні облігації не відносяться до капіталу. 4 Який із перелічених факторів,що зумовлюють постійне зростання потреб,євизначальним у довгостроковому періоді Розвиток суспільного виробництва. 5 Коли економічні інтереси стають могутньою рушійною силою соціально-економічного процесу: Коли має місце оптимальне поєднання приватних,колективвних та суспільних інетресів 6 Економічні ресурси містять такі складові Капітал,праця,земля,підприємницький хист 7 Визначте, що відноситься до основних чинників виробництва Праця,земля,капітал,підприємницькі здібності 8 Що є корінною загальною властивістю економічних ресурсів Невідтворюваність і відносна рідкість ресурсів 9 Чи належать гроші до виробничих ресурсів ні, оскілки гроші є фінансовим засобои. 10 що із наведеного відноситься до предметів праці: Сировина ,енергія, матеріали. 11 До якої сфери суспільного виробництва належить: М)-в,д,ж.(електростанція,шахта,фермерське господарство) Н)-а,б,е,є. (банк,почтове відділення,ломбард,рекламне агенство. Тема:3 Економічні системи суспільства. 1 Складовмими елементами економічної системи є: продуктивні сили,економічні відносини,господарський механізм. 2 Згідно цивілізаційного підходу економічні системи класифікують на: б) первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну, комуністичну; 3 Проблеми "що", "як" і для "кого виробляти" стосуються: г) кожного суспільства незалежно від його соціально - економічної формації. 4 Яка з названих характеристик не відноситься до економічної системи ринкової економіки: централізоване планування 5 Що є постійним дефіцитом у ринковій економіці: Гроші 6 Що є постійним дефіцитом у командній економіці: товари і послуги; 7 Фундаментальна проблема, з якою зустрічають всі економічні системи, це: виробництво; 8 Критеріями розмежування типів економічних систем є: б) тип координації та управління економічними діями суб'єктів ;в) форма власності на ресурси; Тема: 4 Відносини власності в економічній системиі 1 Яке з визначень власності є правильним: це відносини між людьми з приводу привласнення певних речей т послуг; 2 У чому полягає сутність роздержавлення економіки: у переході державної форми у різні форми недержавної власності; 3 Існування державної власності обумовлено: а) наявністю капіталомістких і нерентабельних галузей (вугільна промисловість, дороги та інше.б) намаганням збільшити державні доходи;в) необхідністю вирішення загальнонаціональних і соціальних задач; 4 Яка форма власності повинна стати домінуючою у процесі побудови змішаної економіки: акціонерна; 5 Визначте, який з перелічених способів приватизації характерний для сучасного єтапу. продаж об'єктів приватизації на аукціоні чи за конкурсом; 6 Серед значної кількості прав власності виділяють три основні: володіння, користування, розпорядження; ТЕМА 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 1 Що є головною характерною рисою натурального господарства: споживання продуктів праці тим господарством, де вони були створені; 2 Назвіть основну причину виникнення товарного виробництва: економічна відособленість товаровиробників на основі приватної форми власності на засоби виробництва; 3 Представники якої економічної школи створили трудову теорію вартості: класичної економічної школи; 4 Чим визначається величина вартості товару за трудовою теорією вартості: суспіпьно-необхідними затратами праці на виробництво одиниці продукту; 5 Гранична корисність - це: корисність, яку споживач отримує від споживання додаткової одинша блага; 6 Із збільшенням кількості одиниці блага, яке є у розпорядженні споживача, загальна корисність цього блага зростає; 7 Яке з положень є визначенням товарного виробництва: це організація суспільного господарства в якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу 8 Чи є товаром: масове виробництво взуття на продаж; 9 Якої функції не виконує закон вартості: функції захисту національних виробників від зовнішніх конкурентів ТЕМА 6. СУТНІСТЬ І ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШЕЙ 1 Яке положення розкриває сутність грошей як економічної категорії: це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента; 2 На сучасному етапі функцію світових грошей виконують: резервні валюти; 3 Формами грошей можна вважати: а) товарні та металеві гроші;б) паперові та кредитні гроші;
  в) міжнародні гроші; 4 На чому ґрунтується сучасна грошова система: на паперово-кредитних грошах; 5 Виникнення грошей представники еволюційної теорії пов'язують з розвитком обміну продуктами праці; 6 У чому полягає головна економічна доцільність грошей: у здатності вимірювати вартість товарів і обмінюватися на будь-яке благо 7 У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення: у функції міри вартості; 8 Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин: функція платежу; 9 Порушення вимог законів грошового обігу веде до інфляції; 10 У якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції: у функції засобу обігу; ТЕМА 7. РИНОК І МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 1 Що є необхідною умовою виникнення ринку: суспільний поділ праці; 2 Який метод ціноутворення забезпечує формування рівноважної цінні встановлення ціни на основі співвідношення попиту і пропозиції; 3 Ринкова ціна є складовим елементом: ринкового механізму саморегулювання: 4 Олігополія - це така структура ринку, в якій: декілька фірм-конкурекгів виробляють значну частину певного продув 5 Як називається така економічна ситуація, коли покупцем якоїсь продукції є тільки одна фірма (організація): монопсонія 6 Величина попиту змінюються відносно ціни обернено, тоді як величина пропозиції: змінюється прямо; 7 Який із перелічених ринків найбільше відповідає умовам олігополіі: алюмінію; ТЕМА 8. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА 1 Чим не торгують на ринку інтелектуальної власності: ліцензіями; 2 Як реалізуються відносини власності на товарній біржі: через привласнення доходів від посередницької діяльності при реалізації продукції; 3 Яке завдання виконує інфраструктура ринку: обслуговує ринок, забезпечує можливість виконання властивих йому функцій; 4 Раніше з'явились: товарні біржі; 5 Сучасні біржі з'явились в XVI ст 6 До яких операцій належить приймання вкладів комерційними банками: пасивних. 7 До яких операцій належить купівля цінних паперів комерційними банками для себе: активних. 8 Який основний механізм отримання доходу на акції: дивіденд; 9 Які основні функції банку: зберігати гроші, 10 В якій країні виникла сучасна біржа Нідерландах ТЕМА 9. ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПІДПРИЄМСТВО (ФІРМА) В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1 До принципів підприємницької діяльності не відносять: чітко визначений державою розподіл прибутку підприємця. 2 Яка з наведених цілей фірми є найбільш важливою: отримання прибутку; 3 Яка форма організації підприємницької діяльності робить для фізичної особи ризик капіталу мінімальним: акціонерне товариство; 4 Що включається в поняття основного капіталу (фондів): станки, машини, обладнання; 5 Втрата елементами основного капіталу (фондів) споживчої вартості - це: моральний знос 1 роду; 6 Які підприємства е оптимальними за розмірами: розміри яких створюють найбільш сприятливі умови для використан досягнень науки, техніки, за мінімальних витрат; ТЕМА 10. ДОМОГОСПОДАРСТВО ЯК СУБ'ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 1 Який пункт не стосується економічних функцій домогосподарств: домогосподарства є елементом соціальної системи; 2 Яка основна функція домогосподарства: забезпечити виробництво ресурсами; 3 Домогосподарство є суб'єктом відносин: ринкових; 4 Доходи домогосподарств розподіляються: між членами домогосподарства; 5 Існує два основних види розподілу доходів домогосподарств: функціональний і особистий; TEMA 11. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК 1 Яку практичну доцільність має скорочення індивідуальних витрат виробництва: збільшує прибутковість виробництва; 2 Виробництво 50 одиниць продукції на підприємстві обходиться у 1000 грн., з яких 150 грн. - постійні витрати. Яку суму потрібно затратити підприємству на виробництво 30 одиниць цієї ж продукції в умовах короткострокового періоду: 660,00 грн 3 Як кількісно співвідносяться поняття "витрати суспільства'7 (W) і "витрати підприємств" (К): W>К на величину додаткового продукту; 4 Як називають матеріальні витрати підприємства: собівартістю; 5 Зазначте визначення, яке найбільш повно розкриває сутність прибутку: це реалізований підприємством додатковий продукт. 6 Категорія "витрати виробництва" означає: витрати суспільно необхідної праці на виробництво товару; 7 Який показник характеризує ринковий потенціал фірми: реалізована продукція; ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКС 1 Який вид ренти пов'язаний з природною якістю земель: диференціальна рента 1; 2 Ціна землі виступає як: капіталізована земельна рента; 3 Підприємницька діяльність в АПК - це: агробізнес; 4 У чому полягає відмінність землі як фактора виробництва від інших факторів виробництва: земля е природною основою для сільськогосподарського виробництв 5 Яка причина виникнення диференціальної ренти: монополія на землю як об'єкт господарювання. 6 У чому полягає відмінність між рентою і орендною платою: орендна плата крім ренти включає суму за користування капіталом у
  вигляді будівель і споруд. 7 Яка мета аграрних реформ в Україні: підвищення добробуту сільського населення; 8 Що є єдиним джерелом земельної ренти: праця сільськогосподарських робітників; 9 Якою буде ціна земельної ділянки, якщо щорічно вона забезпечує доход 36 тис. дол., а ставка позичкового відсотка банків становить 10 %: 360 тис. дол.; 10 Яка причина існування абсолютної земельної ренти: монополія приватної власності на землю; 11 Хто привласнює диференціальну ренту: власник землі; 12 Від яких факторів залежить ціна землі: всіх перерахованих факторів. 13 Що відіграє вирішальну роль в оптимізації розвитку аграрного - виробництва: встановлення паритетних відносин між аграрним та іншими секторами ^ економіки. ТЕМА 13. ВІДТВОРЕННЯ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 1 Економічне зростання - це: кількісні і якісні зміни у виробництві, які проявляються у кінцевих , результатах. 2 Що слід розуміти під економічним зростанням: зростання валового національного продукту; 3 До екстенсивних факторів економічного зростання відносять: зростання кількості робочої сили; 4 Екстенсивний тип економічного зростання означає: зростання обсягу виробництва за рахунок простого кількісного збільшення економічних ресурсів 5 Що відноситься до інтенсивних факторів економічного зростання використання нових джерел енергій; 6 Екстенсивний та інтенсивний шляхи розвитку - це: типи економічного зростання; 7 Кінцева мета економічного зростання: підвищення добробуту населення; 8 Валовий внутрішній продукт - це: загальна ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, створених на території країни протягом визначеного періоду; 9 Рівновага в економіці означає: стан внутрішньої збалансованості основних елементів та функцій економічної системи; 10 Економічне зростання вимірюється наступними показниками: темпом зростання національного доходу; ТЕМА 14. ЦИКЛІЧНІСТЬ - ЗАГАЛЬНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1 Що розкриває сутність економічного циклу: це період часу від початку однієї кризи до настання іншої; 2 Фазами промислового циклу є: криза, депресія, пожвавлення, піднесення; 3 Тривалість економічного циклу: однозначної відповіді немає. 4 Економічна криза несе в собі: руйнівну силу і виконує конструктивну функцію. 5 Циклічний характер розвитку економіки проявляється: б) у періодичних спадах ділової активності;в) у періодичних підйомах ділової активності;
  6 В період кризового падіння виробництва спостерігається: а) зростання безробіття;б) зменшення безробіття;в) зайнятість залишається незмінною;г) немає правильної відповіді. Відповідь Г 7 В період пожвавлення економіки: реальний обсяг виробництва збільшується; 8 Які головні ознаки економічної кризи в Україні а) різке скорочення сільськогосподарського виробництва;б) різке скорочення обсягів внутрішнього продукту, зниження життєвого рівня населення, стрімкі темпи інфляції, тощо; 9 Виділіть фази середнього (промислового) циклу з наступних положень: депресія;піднесення; економічна криза;пожвавлення. ТЕМА 15. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 1 Яке з положень найточніше виражає сутність заробітної плати з погляду теорії трудової вартості: заробітна плата - це перетворена форма вартості і ціни товару робоча сила; 2 Заробітна плата має такі види: номінальна і реальна. 3 До основних видів доходу не відносять: стипендію студентам навчального закладу; 4 Як на номінальну зарплату впливають податки та обов'язкові платежі: завжди безпосередньо; 5 Як впливає на номінальну зарплату зміна цін споживчих благ : завжди безпосередньо; 6 6. Внаслідок розподілу національного доходу він набуває форм первинних доходів у вигляді: заробітної плати;прибутку;ренти відсотку ТЕМА 16. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ОСНОВНІ 1 Яке з положень найглибше розкриває зміст категорії фінанси це сукупність економічних відносин, пов'язаних із формуванням, розподілом та використанням грошових ресурсів у національному господарстві; 2 Дефіцит державного бюджету утворюється тоді, коли зобов'язання держави перевищують її активи; 3 Бюджет - це грошове вираження збалансованого кошторису: доходів та видатків держави. 4 Якщо номінальна відсоткова ставка становить 10 %, а темп інфляції - 4%, то реальна відсоткова ставка дорівнює: 6% 5 Яка тенденція найхарактерніша для сучасної системи державного бюджету: зростання частки видатків з державного бюджету на соціальні цілі; 6 Що, згідно з теорією монетаризму, є основним принципом макроекономічної політики щорічне збільшення пропозиції грошей у тому ж темпі, що й щорічний темп потенційного зростання реального ВНП. ТЕМА 17. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1 Які економічні функції виконує держава в умовах ринкової економіки а) захист конкуренції та антимонопольна діяльність; в) реалізації соціальних цінностей; 2 Необхідність державного регулювання економіки обґрунтовується представниками таких напрямів економічної теорії як: кейнсыанський 3 Що не є функцією державного регулювання економіки: визначення асортименту товарів та послуг на мікрорівні; 4 Який показник найповніше розкриває процес розширення мічних функцій держави: зростання питомої ваги одержавлення національного доходу 5 Антициклічне регулювання економіки направлено на: стабілізацію економічного розвитку; 6 Антикризове регулювання держави є ефективним, якщо держава; обґрунтовано регулює макроекономічний процес;здійснює заходи щодо соціального захисту населення;сприяє розширенню інвестиційних можливостей підприємців; 7 Роль держави в країнах з перехідною економікою: зменшуеться ТЕМА 18. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СУТНІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 1 Світовий ринок остаточно сформувався: в XIX ст. 2 Система міжнародних відносин-склалася на основі: міжнародного поділу праці, розвитку світового ринку та інтернаціоналізації продуктивних сил 3 Міжнародний поділ праці - це: поділ праці між різними державами; 4 Ямайська (Кінгстонська) система - це система "плаваючих" валютних курсів; 5 Вкажіть правильне визначення суті світового господарства це сукупність національних господарств та економічних зв'язків між ними; 6 Бреттон-Вудська валютна система - це система а) доларового стандарту;б) фіксованих зв'язаних валютних курсів;в) „плаваючих" валютних курсів;г) немає правильної відповіді. 7 Головними аспектами, що характеризує світове господарств економічні. 8 Серед вказаних рис назвіть основні, притаманні світовому господарству: нерівномірність економічного розвитку різних країн; тенденції до посилення цілісності всесвітнього виробництва;дія економічних законів у всіх країнах світу 9 Принцип порівняльних економічних переваг вперше сформулювала Давид Рікардо; ТЕМА 19. ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 1 Вкажіть визначення сутності економічної інтеграції: зближення та взаємопроникнення національних економік, проведеннлі
  узгодженої економічної політики. 2 Визначте правильне твердження: імпорт збільшує попит на національному ринку; 3 Назвіть шляхи поліпшення зовнішньоекономічної діяльності Укрїни зменшення експорту товарів паливно-сировинної групи і поліпшіНКЙ
   обробки;визначення пріоритетних напрямків розвитку експортної спеціалізації; 4 На вашу думку, яке визначення сутності міжнародних валютних відносин правильне: це сукупність економічних відносин між різними економічними суб'єк-тами з приводу функціонування й розвитку валюти; 5 Міжнародні ринкові відносини характеризуються такими рисами: а) існування різних грошових систем в країнах, що обмінюються товара¬ми та послугамив) існування обмежень щодо вільного переміщення товарів та ресурсів значно більших, ніж в окремій країні; 6 Визначте, яка з міжнародних організацій сприяє лібералізації зовнішньо-торгівельних відносин: Світова організація торгівлі (СОТ); ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» ТЕМА 1. ПРЕДМКТ КУРСУ "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНО^ ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 1 Визначте найуживаніші методи дослідження Історією ті думки: історичний; аналіз і синтез; індукція і дедукція; матеріалістична діалектика; абстракція. 2 Предметом Історії економічної думки є: історичний процес виникнення, розвитку та зміни економічних поглядів оформлення їх в концепції та теорії, розвиток світової економічної думки 3 Зачатки економічної думки Стародавньої Греції були відображенії творах наступних авторів: Ксенофонта Платона Арістотеля 4 Найбільш давнім трактатом Стародавньої Месопотамії, Я відображав розвиток економічної думки був: Закони царя Хаммурапі 5 Хто із вчених античного світу ввів у науку поняття Ксенофонт 6 Філософи Стародавньої Греції основною галуззю економіки вважали: Землеробство 7 Хто із античних філософів зробив найбільший внесок у дослідження економічних категорій обмін, цінність, гроші, капітал: Аристотель 8 Хто вперше проаналізував поділ праці як економічну категорію? Ксенофонт 9 Концепцію ідеальної держави Платон виклав у творі: Держава 10 Яку функцію грошей не виділяв Ксенофонт міру вартості. 11 Що таке хремастика Арістотеля: це наука про джерела грошового багатства. 12 В яких економічних документах відображена економічна думні Стародавньої Індії? закони "Ману", трактат "Артхашастра" 13 Які основні течії існували у суспільній думці Китаю в епоху Стародавнього світу? моїзм, даосизм, легізм, конфуціанство; 14 Латифундія - це: рабовласницька плантація; 15 Виразниками економічної думки Стародавнього Риму були: Колумелпа. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ 1 Причиною виникнення меркантилізму є: розвиток товарної економіки; 2 Яка з перелічених нижче ознак не притаманна меркантилістам? предметом дослідження є виробництво; 3 Який із наступних принципів не належить меркантилізму: обмеження експорту готової продукції; 4 Вперше термін "політична економія" в науковий обіг ввів: А. Монкретьєн. 5 Державна політика меркантилістів не включала такого твердження: розвивати сільське господарство; 6 Назвіть проблему, яку не досліджували вчені-меркантилісти? прибуток у сфері виробництва. 7 Для досягнення позитивного сальдо у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне: не допускати вивозу з країни золота і срібла 8 Які із теорій грошей розроблені меркантилістами: Металістична 9 Що є об'єктом дослідження меркантилістів: продуктовий капітал; 10 В яку епоху вченими вперше було введено термін "Спараведлива ціна" класичне середньовіччя; 11 Хто є автором "Спараведлива ціна" Ф. Аквінський; 12 В якій країні меркантилізм мав назву "кольберизм" Франції; 13 У якій літературній пам'ятці доби Київської Русі зведено закони давньоруського права ХІ-ХІІ "Руська правда" 14 У якій пам'ятці економічної думки доби середньовіччя знайшла відображення організація князівської та боярської ВОТЧИНИ в XI ст що Грунтувалася на кріпацькій та рабській праці? "Руська правда" 15 Положення пізнього меркантилізму розвивалась під впливом теорій «торгового балансу»; ТЕМА 3. КЛАСИЧНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 1 Яка форма доходу, на думку В. Петті, є головною: рента; 2 Хто із названих економістів є автором праці "Багатство народів" А.Сміт; 3 Які економічні категорії аналізував У.Петті? ренту;гроші; заробітну плату;ціну землі;природну ціну;прибуток. 4 Від чого, на думку У.Петті, не залежить ціна землі? від позичкового процента; 5 В У.Петті заробітна плата - це: сума вартостей предметів споживання, які необхідні для фізичного] існування людини; 6 Назвіть категорії, які аналізували фізіократи: класи;чистий продукт;прибуток;щорічні аванси;первісні аванси;заробітна плата;сільське господарство; 7 "Економічна таблиця" Ф.Кене будується на: теорії про суспільне відтворення продукту; 8 В якій галузі національного господарства створюється чистий продукт: сільському господарстві; 9 Яке з тверджень не належить фізіократам? перевага повинна надаватися дослідженням сфери обігу; 10 Які Із визначень заробітної плати належать А.Сміту: заробітна плата - це ціна праці. 11 До рушійних сил ринкової економіки за А.Смітом належить: дія законів попиту і пропозиції; 12 Хто За А.Смітом є "економічною людиною"? людина, що прагне до особистого збагачення. 13 Джерелом багатства за А.Смітом є: земля . 14 За якою ознакою Ф.Кене здійснив поділ праці на продуктивну І непродуктивну? праця в сільському господарстві; 15 Назвіть, за визначенням Д.Рікардо, основне завдання політичної економії: визначення законів, які управляють розподілом створеного продукту між класами; 16 Ренту Д.Рікардо розглядав як: особливий дар землі; 17 Найсприятливішим режимом існування економіки Д.Рікардо вважав: вільну конкуренцію; 18 У теорії Ж.Б. Сея основними факторами виробництва є: земля, праця, капітал; 19 Хто з економістів сформулював закон спадної родючості ґрунту Т. Мальтус. 20 Хто з економістів відкрив закон ефективного попиту? Т. Мапьтус; ТЕМА 4. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. МАРКСИЗМ 1 Що, на думку С. Сісмонді, повинна вивчати політична економія: потреби людини; 2 Головною причиною виникнення безробіття С.СІсмонді вважав: застосування машин у передових галузях; 3 Назвіть місце, яке, на думку С.СІсмонді, повинна займати держава в економічному житті суспільства: керувати виробництвом і розподілом багатства в інтересах дрібного виробника; 4 Визначте основний фактор, який характеризує спільність економічних поглядів Сісмонді і Прудона: відображення інтересів дрібних товаровиробників; 5 Прибуток К.А.Сен-Сімон визначав як: відрахування від продукту праці робітника; 6 За К.А. Сен-Сімоном формою нового суспільства є: асоціація; 7 Який процес економічного розвитку передбачав К.А. Сен-Сімон? індустріалізм; 8 Що є предметом дослідження першого тому „Капіталу" К.Маркса: процес виробництва та обігу капіталу; 9 Чим, на думку »К.Маркса, є заробітна плата: перетвореною формою вартості робочої сили; 10 Основним законом капіталізму за К.Марксом є: збільшення виробництва додаткової вартості. 11 Який вид відтворення не досліджується в "Капіталі" К. Маркса: звужене; 12 Яку теорію із нижчеперелічених вперше розробив К. Маркс: абсолютної земельної ренти; 13 В якій праці Маркс зображає майбутнє комуністичне суспільство? «Капітал»; 14 Хто з економістів розробив теорію абсолютної земельної ренти? К.Маркс; 15 Приватну власність Прудон вважав: крадіжкою, тобто правом, що суперечить природі та розуму; ТЕМА 5. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 1 Виберіть правильні терміни і поняття, які використовуються маржиналізмом: а) гранична корисність;д) економічне благо; м) цінність.і) граничний дохід; к) потреба; л) граничні витрати 2 Хто з економістів історичної школи є автором праці "Політична економія сучасного і майбутнього"? Б.Гільдебранд; 3 Хто із названих представників нової історичної школи е її засновником? Б.Гільдебранд. 4 Історична школа сформувалась у такий період: 40-ві рр. - 50-ті рр. XIX ст.; 5 Автором якої з перелічених теорій був Ф.ЛІст? теорії' продуктивних сил; 6 Яка школа виникла у 70-х роках XIX ст. на базі теорії історичного напряму? нова історична школа; 7 За Ф. Лістом капітал - це: матеріальне багатство, природні та набуті здібності людей; 8 Яка теорія посідає центральне місце в концепціях австрійської школи: теорія граничної корисності; 9 На думку О.Бем-Баверка первинними факторами виробництва є праця і земля, 10 Який австрійський вчений увів поняття "альтернативні витраті" Ф.Візер; 11 Що вивчає "економіко" Маршалла? людство в його повсякденному житті. 12 Хто є автором закону "насиченості потреб"? Г.Госсен. 13 Яку теорію вперше створив А.Маршалл? теорію цінової еластичності попиту; 14 Хто з економістів увів поняття короткостроковий та довгостроко¬вий періоди: А.Маршалл; 15 Що, за визначенням Парето, повинна вивчати економічна наука? функціональні зв'язки між економічними явищами; ТЕМА 6. ВИНИКНЕНЯ ТА РОЗВИТОК КЕЙНСІАНСТВА 1 Який основний захід щодо виходу з кризи пропонували неокласики: активне втручання держави в економічне життя; 2 Що з нижченаведеного відстоював Дж.М. Кейнс: державне регулювання економіки; 3 Який термін, на думку Дж.М. Кейнса, визначає зв'язок7! інвестиціями і доходом: мультиплікатор; 4 Який новий напрям економічної теорії сформулював Дж.М. Кейнс? теорію державного регулювання економіки; 5 Вкажіть головну причину написання Дж.М. Кейнсом праці "Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей" необхідність виходу з глибокої кризи; 6 Основний психологічний закон суспільства - це схильність! людини: споживати менше в міру зростання її доходу; 7 Погляди якого економіста покладені в основу вчення Дж.М. Кейнсі про ефективний попит: Т.Мальтуса; 8 Хто е автором моделі акселератора? Е.Хансен; 9 Який чинник не впливає на формування ефективного попиту? гранична ліквідність; 10 Хто є автором теорії економічної динаміки? Є.Домар; 11 Хто із послідовників Дж.М.Кейнса належить до неокейнсіанців: А.Маршалл; 12 Хто першим обґрунтував необхідність державного регулювання економіки? Дж.М.Кейнс; 13 "Основний психологічний закон", на думку Дж.Кейнса, полягає в: схильності до накопичення грошової готівки. 14 Відповідно до "основного психологічного закону" Кейнса із зрос-танням прибутків темпи приросту споживання: зменшуються. 15 Кому з перерахованих економістів належить ідея мультиплікатора? Дж.М. Кейнсу; ТЕМА 7. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ 1 Хто із названих вчених належить до представників неолібі ного напряму: В.Ойкен; 2 Які типи господарства виділяв В.Ойкен? а) центрально-кероване господарство;б) вільне ринкове господарство; 3 Який з типів господарства за В.Ойкеном не належить до ідеального центрально-кероване господарство; 4 За В. Ойкеном централізовнокероване господарство регулюється,* ринком; 5 За В. Ойкеном вільне ринкове господарство регулюється: ринком; 6 Хто ввів у сучасну економічну науку термін "монетаризм": К.Браунер; 7 За монетаристами основним завданням держави є : регулювати пропозиції грошей. 8 Для сприяння ринкової стабілізації держава, на думку М.Фрідмена, може скористатися лише одним інструментом впливу на економіку: грошовою емісією; 9 Згідно монетаризму, кризи в економіці є наслідком: нерівномірності темпів зростання грошової маси; 10 Хто вперше запропонував термін "соціальне ринкове господарст¬во"? А.Мюллер-Армак; 11 Яка з цих економічних шкіл належить до ордолібералізму: німецький неолібералізм; 12 Які з цих економічних шкіл відноситься до неолібералізму: а) німецька,б) англійська (лондонська);в) французька (паризька); 13 Хто є автором теорії економічного зростання? Р.Солоу; 14 Економічна динаміка за Й. Шумпетером ґрунтується на: нововведеннях; 15 Вкажіть які типи нововведень виділяє Й.ІІІумпетер: а) створення нових товарів;в) відкриття нових джерел сировини;г) застосування нових технологій і нової техніки. ТЕМА 8. ІНСТИТУЦЮНАЛЬНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В XX СТОЛІТТІ 1 Що, на думку інституціонапістів, належить до інститутів як рушійної сили суспільного розвитку: держава, 2 Хто з представників Інституціоналізму розробив психологічну теорію економічного розвитку: Т.Веблен. 3 Хто з перерахованих представників інституціоналізму відстоював необхідність державного регулювання економіки: Т.Веблен; 4 Дж.Коммонс у своїх працях на перший план висував: юридичні і правові норми; 5 Хто запровадив у науковий обіг категорію "трансакційні витрати"? Р.Коуз; 6 Засновником якого напряму інституціоналізму був Т.Веблен: соціально-психологічного; 7 Методологія інституціоналістів найбільше спільних рис має з методологією: історичної школи; 8 Хто з представників інституціоналізму сформував теорію суспіль¬ного вибору? М. Б'юкенен; 9 Т.Веблен в своїх працях на перший план висував: психологічні і біологічні фактори. 10 Інституціоналізм можна охарактеризувати як: теорію контролю суспільства над економікою; 11 Вперше інституціоналізм як напрям економічної теорії з'явився в США 12 Термін "інституціоналізм" увів в економічну науку: У. Гамільтон; 13 Назвіть причини виникнення інституціоналізму: а) корпоратизація економіки;в) загострення соціальних суперечностей;г) централізація капіталу 14 Засновником якого напряму інституціоналізму був У. Мітчелл кон'юкгурно-статистичного; 15 Хто з представників інституціонального напряму розробив теорію! соціальних конфліктів? Дж. Коммонс;
  Copyright MyCorp © 2021
  Конструктор сайтов - uCoz