№ Запитання  Відповідь


Тема:1 Економічна теорія як наука. 1 Економічна політика - це Заходи,спрямовані на розв’язання економічних потреб 2 Що вивчає економічна теорія Закони економічного розвітку 3 Яка із шкіл економічної телрії була історично першою Маркантилізм 4 Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз Макроекономічний 5 Основними елементами виробництва є: Праця, засобі праці,предмети праці 6 Якщо економічні узагальнення грунтуються на фактах і принципах, такий метод аналізу називаеться Індукція і дедукція 7 Яке з положень комплексно розкріває функції економічної теорії Економічна теорія виконуєпрактичну,пізнавальну,методологічну функцію та формує економічне міслення 8 Сучасна концепція економічної теорії,яка відстоює поєднання ринкового механіхму господарювання і державного регулювання,називається: Неокласичний синтез 9 Що не відносять до визначення предмета економічної теорії Необмежені виробничі ресурси 10 У чому сутність методу абстракції У відмові від поверхневих,несутьєвих сторін явища і зосередженні на зясуванні внутрішніх звязків Тема:2 Рушійні сили економічного розвитку 1 Модель ієрархія потреб А.Маслоу первинними визнає: Фізіологічні потреби 2 Які головні рушійні сили економічного розвитку Потреби,інтереси,стимули. 3 Земля,праця,капітал-базова класифікація факторів виробництва.Чи можна віднести до капіталу Ні гроші,ні акції,ні облігації не відносяться до капіталу. 4 Який із перелічених факторів,що зумовлюють постійне зростання потреб,євизначальним у довгостроковому періоді Розвиток суспільного виробництва. 5 Коли економічні інтереси стають могутньою рушійною силою соціально-економічного процесу: Коли має місце оптимальне поєднання приватних,колективвних та суспільних інетресів 6 Економічні ресурси містять такі складові Капітал,праця,земля,підприємницький хист 7 Визначте, що відноситься до основних чинників виробництва Праця,земля,капітал,підприємницькі здібності 8 Що є корінною загальною властивістю економічних ресурсів Невідтворюваність і відносна рідкість ресурсів 9 Чи належать гроші до виробничих ресурсів ні, оскілки гроші є фінансовим засобои. 10 що із наведеного відноситься до предметів праці: Сировина ,енергія, матеріали. 11 До якої сфери суспільного виробництва належить: М)-в,д,ж.(електростанція,шахта,фермерське господарство)  Н)-а,б,е,є. (банк,почтове відділення,ломбард,рекламне агенство. Тема:3 Економічні системи суспільства. 1 Складовмими елементами економічної системи є: продуктивні сили,економічні відносини,господарський механізм. 2 Згідно цивілізаційного підходу економічні системи класифікують на: б) первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну, комуністичну; 3 Проблеми "що", "як" і для "кого виробляти" стосуються: г) кожного суспільства незалежно від його соціально - економічної формації. 4 Яка з названих характеристик не відноситься до економічної системи ринкової економіки: централізоване планування 5 Що є постійним дефіцитом у ринковій економіці: Гроші 6 Що є постійним дефіцитом у командній економіці: товари і послуги; 7 Фундаментальна проблема, з якою зустрічають всі економічні системи, це: виробництво; 8 Критеріями розмежування типів економічних систем є: б) тип координації та управління економічними діями суб'єктів ;в) форма власності на ресурси; Тема: 4 Відносини власності в економічній системиі 1 Яке з визначень власності є правильним: це відносини між людьми з приводу привласнення певних речей т послуг; 2 У чому полягає сутність роздержавлення економіки: у переході державної форми у різні форми недержавної власності; 3 Існування державної власності обумовлено: а) наявністю капіталомістких і нерентабельних галузей (вугільна промисловість, дороги та інше.б) намаганням збільшити державні доходи;в) необхідністю вирішення загальнонаціональних і соціальних задач; 4 Яка форма власності повинна стати домінуючою у процесі побудови змішаної економіки: акціонерна; 5 Визначте, який з перелічених способів приватизації характерний для сучасного єтапу. продаж об'єктів приватизації на аукціоні чи за конкурсом; 6 Серед значної кількості прав власності виділяють три основні: володіння, користування, розпорядження; ТЕМА 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 1  Що є головною характерною рисою натурального господарства: споживання продуктів праці тим господарством, де вони були створені; 2  Назвіть основну причину виникнення товарного виробництва: економічна відособленість товаровиробників на основі приватної форми власності на засоби виробництва; 3 Представники якої економічної школи створили трудову теорію вартості: класичної економічної школи; 4 Чим визначається величина вартості товару за трудовою теорією вартості: суспіпьно-необхідними затратами праці на виробництво одиниці продукту; 5 Гранична корисність - це: корисність, яку споживач отримує від споживання додаткової одинша блага; 6 Із збільшенням кількості одиниці блага, яке є у розпорядженні споживача, загальна корисність цього блага зростає; 7 Яке з положень є визначенням товарного виробництва:  це організація суспільного господарства в якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу 8 Чи є товаром: масове виробництво взуття на продаж; 9  Якої функції не виконує закон вартості: функції захисту національних виробників від зовнішніх конкурентів ТЕМА 6. СУТНІСТЬ І ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШЕЙ 1 Яке положення розкриває сутність грошей як економічної категорії: це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента; 2 На сучасному етапі функцію світових грошей виконують: резервні валюти; 3 Формами грошей можна вважати: а) товарні та металеві гроші;б) паперові та кредитні гроші;
в) міжнародні гроші; 4 На чому ґрунтується сучасна грошова система: на паперово-кредитних грошах; 5 Виникнення грошей представники еволюційної теорії пов'язують з розвитком обміну продуктами праці; 6 У чому полягає головна економічна доцільність грошей: у здатності вимірювати вартість товарів і обмінюватися на будь-яке благо 7 У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення: у функції міри вартості; 8 Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин: функція платежу; 9 Порушення вимог законів грошового обігу веде до інфляції; 10 У якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції: у функції засобу обігу; ТЕМА 7. РИНОК І МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 1  Що є необхідною умовою виникнення ринку: суспільний поділ праці; 2 Який метод ціноутворення забезпечує формування рівноважної цінні встановлення ціни на основі співвідношення попиту і пропозиції; 3 Ринкова ціна є складовим елементом: ринкового механізму саморегулювання: 4 Олігополія - це така структура ринку, в якій: декілька фірм-конкурекгів виробляють значну частину певного продув 5 Як називається така економічна ситуація, коли покупцем якоїсь продукції є тільки одна фірма (організація): монопсонія 6 Величина попиту змінюються відносно ціни обернено, тоді як величина пропозиції: змінюється прямо; 7 Який із перелічених ринків найбільше відповідає умовам олігополіі: алюмінію; ТЕМА 8. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА 1  Чим не торгують на ринку інтелектуальної власності: ліцензіями; 2 Як реалізуються відносини власності на товарній біржі: через привласнення доходів від посередницької діяльності при реалізації продукції; 3 Яке завдання виконує інфраструктура ринку: обслуговує ринок, забезпечує можливість виконання властивих йому функцій; 4 Раніше з'явились: товарні біржі; 5 Сучасні біржі з'явились в XVI ст 6 До яких операцій належить приймання вкладів комерційними банками: пасивних. 7 До яких операцій належить купівля цінних паперів комерційними банками для себе: активних. 8 Який основний механізм отримання доходу на акції: дивіденд; 9 Які основні функції банку: зберігати гроші, 10 В якій країні виникла сучасна біржа Нідерландах ТЕМА 9. ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПІДПРИЄМСТВО (ФІРМА) В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1 До принципів підприємницької діяльності не відносять: чітко визначений державою розподіл прибутку підприємця. 2 Яка з наведених цілей фірми є найбільш важливою: отримання прибутку; 3 Яка форма організації підприємницької діяльності робить для фізичної особи ризик капіталу мінімальним: акціонерне товариство; 4 Що включається в поняття основного капіталу (фондів): станки, машини, обладнання; 5 Втрата елементами основного капіталу (фондів) споживчої вартості - це: моральний знос 1 роду; 6 Які підприємства е оптимальними за розмірами: розміри яких створюють найбільш сприятливі умови для використан досягнень науки, техніки, за мінімальних витрат; ТЕМА 10. ДОМОГОСПОДАРСТВО ЯК СУБ'ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 1 Який пункт не стосується економічних функцій домогосподарств: домогосподарства є елементом соціальної системи; 2 Яка основна функція домогосподарства: забезпечити виробництво ресурсами; 3 Домогосподарство є суб'єктом відносин: ринкових; 4 Доходи домогосподарств розподіляються: між членами домогосподарства; 5 Існує два основних види розподілу доходів домогосподарств: функціональний і особистий; TEMA 11. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК 1 Яку практичну доцільність має скорочення індивідуальних витрат виробництва: збільшує прибутковість виробництва; 2 Виробництво 50 одиниць продукції на підприємстві обходиться у 1000 грн., з яких 150 грн. - постійні витрати. Яку суму потрібно затратити підприємству на виробництво 30 одиниць цієї ж продукції в умовах короткострокового періоду: 660,00 грн 3 Як кількісно співвідносяться поняття "витрати суспільства'7 (W) і "витрати підприємств" (К): W>К на величину додаткового продукту; 4 Як називають матеріальні витрати підприємства:  собівартістю; 5 Зазначте визначення, яке найбільш повно розкриває сутність прибутку: це реалізований підприємством додатковий продукт. 6 Категорія "витрати виробництва" означає: витрати суспільно необхідної праці на виробництво товару; 7 Який показник характеризує ринковий потенціал фірми: реалізована продукція; ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКС 1 Який вид ренти пов'язаний з природною якістю земель: диференціальна рента 1; 2 Ціна землі виступає як: капіталізована земельна рента; 3 Підприємницька діяльність в АПК - це: агробізнес; 4 У чому полягає відмінність землі як фактора виробництва від інших факторів виробництва: земля е природною основою для сільськогосподарського виробництв 5 Яка причина виникнення диференціальної ренти: монополія на землю як об'єкт господарювання. 6 У чому полягає відмінність між рентою і орендною платою: орендна плата крім ренти включає суму за користування капіталом у
вигляді будівель і споруд. 7 Яка мета аграрних реформ в Україні: підвищення добробуту сільського населення; 8 Що є єдиним джерелом земельної ренти: праця сільськогосподарських робітників; 9 Якою буде ціна земельної ділянки, якщо щорічно вона забезпечує доход 36 тис. дол., а ставка позичкового відсотка банків становить 10 %: 360 тис. дол.; 10 Яка причина існування абсолютної земельної ренти: монополія приватної власності на землю; 11 Хто привласнює диференціальну ренту: власник землі; 12 Від яких факторів залежить ціна землі: всіх перерахованих факторів. 13 Що відіграє вирішальну роль в оптимізації розвитку аграрного - виробництва: встановлення паритетних відносин між аграрним та іншими секторами ^ економіки. ТЕМА 13. ВІДТВОРЕННЯ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 1 Економічне зростання - це: кількісні і якісні зміни у виробництві, які проявляються у кінцевих , результатах. 2 Що слід розуміти під економічним зростанням: зростання валового національного продукту; 3 До екстенсивних факторів економічного зростання відносять: зростання кількості робочої сили; 4 Екстенсивний тип економічного зростання означає: зростання обсягу виробництва за рахунок простого кількісного збільшення економічних ресурсів 5 Що відноситься до інтенсивних факторів економічного зростання використання нових джерел енергій; 6 Екстенсивний та інтенсивний шляхи розвитку - це: типи економічного зростання; 7 Кінцева мета економічного зростання: підвищення добробуту населення; 8 Валовий внутрішній продукт - це: загальна ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, створених на території країни протягом визначеного періоду; 9 Рівновага в економіці означає: стан внутрішньої збалансованості основних елементів та функцій економічної системи; 10 Економічне зростання вимірюється наступними показниками: темпом зростання національного доходу; ТЕМА 14. ЦИКЛІЧНІСТЬ - ЗАГАЛЬНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1 Що розкриває сутність економічного циклу: це період часу від початку однієї кризи до настання іншої; 2 Фазами промислового циклу є: криза, депресія, пожвавлення, піднесення; 3 Тривалість економічного циклу: однозначної відповіді немає. 4 Економічна криза несе в собі: руйнівну силу і виконує конструктивну функцію. 5 Циклічний характер розвитку економіки проявляється: б) у періодичних спадах ділової активності;в) у періодичних підйомах ділової активності;
6 В період кризового падіння виробництва спостерігається: а) зростання безробіття;б) зменшення безробіття;в) зайнятість залишається незмінною;г) немає правильної відповіді. Відповідь Г 7 В період пожвавлення економіки: реальний обсяг виробництва збільшується; 8 Які головні ознаки економічної кризи в Україні а) різке скорочення сільськогосподарського виробництва;б) різке скорочення обсягів внутрішнього продукту, зниження життєвого рівня населення, стрімкі темпи інфляції, тощо; 9 Виділіть фази середнього (промислового) циклу з наступних положень: депресія;піднесення; економічна криза;пожвавлення. ТЕМА 15. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 1 Яке з положень найточніше виражає сутність заробітної плати з погляду теорії трудової вартості: заробітна плата - це перетворена форма вартості і ціни товару робоча сила; 2 Заробітна плата має такі види: номінальна і реальна. 3 До основних видів доходу не відносять: стипендію студентам навчального закладу; 4 Як на номінальну зарплату впливають податки та обов'язкові платежі: завжди безпосередньо; 5 Як впливає на номінальну зарплату зміна цін споживчих благ : завжди безпосередньо; 6 6. Внаслідок розподілу національного доходу він набуває форм первинних доходів у вигляді: заробітної плати;прибутку;ренти відсотку ТЕМА 16. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ОСНОВНІ  1 Яке з положень найглибше розкриває зміст категорії фінанси це сукупність економічних відносин, пов'язаних із формуванням, розподілом та використанням грошових ресурсів у національному господарстві; 2 Дефіцит державного бюджету утворюється тоді, коли зобов'язання держави перевищують її активи; 3 Бюджет - це грошове вираження збалансованого кошторису: доходів та видатків держави. 4 Якщо номінальна відсоткова ставка становить 10 %, а темп інфляції - 4%, то реальна відсоткова ставка дорівнює: 6% 5 Яка тенденція найхарактерніша для сучасної системи державного бюджету: зростання частки видатків з державного бюджету на соціальні цілі; 6 Що, згідно з теорією монетаризму, є основним принципом макроекономічної політики щорічне збільшення пропозиції грошей у тому ж темпі, що й щорічний темп потенційного зростання реального ВНП. ТЕМА 17. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1 Які економічні функції виконує держава в умовах ринкової економіки а) захист конкуренції та антимонопольна діяльність; в) реалізації соціальних цінностей; 2 Необхідність державного регулювання економіки обґрунтовується представниками таких напрямів економічної теорії як: кейнсыанський 3 Що не є функцією державного регулювання економіки: визначення асортименту товарів та послуг на мікрорівні; 4 Який показник найповніше розкриває процес розширення мічних функцій держави: зростання питомої ваги одержавлення національного доходу 5 Антициклічне регулювання економіки направлено на: стабілізацію економічного розвитку; 6 Антикризове регулювання держави є ефективним, якщо держава; обґрунтовано регулює макроекономічний процес;здійснює заходи щодо соціального захисту населення;сприяє розширенню інвестиційних можливостей підприємців; 7 Роль держави в країнах з перехідною економікою: зменшуеться ТЕМА 18. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СУТНІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 1 Світовий ринок остаточно сформувався: в XIX ст. 2 Система міжнародних відносин-склалася на основі: міжнародного поділу праці, розвитку світового ринку та інтернаціоналізації продуктивних сил 3 Міжнародний поділ праці - це: поділ праці між різними державами; 4 Ямайська (Кінгстонська) система - це система "плаваючих" валютних курсів; 5 Вкажіть правильне визначення суті світового господарства це сукупність національних господарств та економічних зв'язків між ними; 6 Бреттон-Вудська валютна система - це система а) доларового стандарту;б) фіксованих зв'язаних валютних курсів;в) „плаваючих" валютних курсів;г) немає правильної відповіді. 7 Головними аспектами, що характеризує світове господарств економічні. 8 Серед вказаних рис назвіть основні, притаманні світовому господарству: нерівномірність економічного розвитку різних країн; тенденції до посилення цілісності всесвітнього виробництва;дія економічних законів у всіх країнах світу 9 Принцип порівняльних економічних переваг вперше сформулювала Давид Рікардо; ТЕМА 19. ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 1 Вкажіть визначення сутності економічної інтеграції: зближення та взаємопроникнення національних економік, проведеннлі
узгодженої економічної політики. 2 Визначте правильне твердження: імпорт збільшує попит на національному ринку; 3 Назвіть шляхи поліпшення зовнішньоекономічної діяльності Укрїни зменшення експорту товарів паливно-сировинної групи і поліпшіНКЙ
обробки;визначення пріоритетних напрямків розвитку експортної спеціалізації; 4 На вашу думку, яке визначення сутності міжнародних валютних відносин правильне: це сукупність економічних відносин між різними економічними суб'єк-тами з приводу функціонування й розвитку валюти; 5 Міжнародні ринкові відносини характеризуються такими рисами: а) існування різних грошових систем в країнах, що обмінюються товара¬ми та послугамив) існування обмежень щодо вільного переміщення товарів та ресурсів значно більших, ніж в окремій країні; 6 Визначте, яка з міжнародних організацій сприяє лібералізації зовнішньо-торгівельних відносин: Світова організація торгівлі (СОТ); ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» ТЕМА 1. ПРЕДМКТ КУРСУ "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНО^ ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 1 Визначте найуживаніші методи дослідження Історією ті думки: історичний; аналіз і синтез; індукція і дедукція; матеріалістична діалектика; абстракція. 2 Предметом Історії економічної думки є: історичний процес виникнення, розвитку та зміни економічних поглядів оформлення їх в концепції та теорії, розвиток світової економічної думки 3 Зачатки економічної думки Стародавньої Греції були відображенії творах наступних авторів: Ксенофонта Платона Арістотеля 4 Найбільш давнім трактатом Стародавньої Месопотамії, Я відображав розвиток економічної думки був: Закони царя Хаммурапі 5 Хто із вчених античного світу ввів у науку поняття  Ксенофонт  6 Філософи Стародавньої Греції основною галуззю економіки вважали: Землеробство 7 Хто із античних філософів зробив найбільший внесок у дослідження економічних категорій обмін, цінність, гроші, капітал: Аристотель 8 Хто вперше проаналізував поділ праці як економічну категорію? Ксенофонт 9 Концепцію ідеальної держави Платон виклав у творі: Держава 10 Яку функцію грошей не виділяв Ксенофонт міру вартості. 11 Що таке хремастика Арістотеля: це наука про джерела грошового багатства. 12 В яких економічних документах відображена економічна думні Стародавньої Індії? закони "Ману", трактат "Артхашастра" 13 Які основні течії існували у суспільній думці Китаю в епоху Стародавнього світу? моїзм, даосизм, легізм, конфуціанство; 14 Латифундія - це: рабовласницька плантація; 15 Виразниками економічної думки Стародавнього Риму були: Колумелпа. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ 1 Причиною виникнення меркантилізму є: розвиток товарної економіки; 2 Яка з перелічених нижче ознак не притаманна меркантилістам? предметом дослідження є виробництво; 3 Який із наступних принципів не належить меркантилізму: обмеження експорту готової продукції; 4 Вперше термін "політична економія" в науковий обіг ввів: А. Монкретьєн. 5 Державна політика меркантилістів не включала такого твердження: розвивати сільське господарство; 6 Назвіть проблему, яку не досліджували вчені-меркантилісти? прибуток у сфері виробництва. 7 Для досягнення позитивного сальдо у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне: не допускати вивозу з країни золота і срібла 8 Які із теорій грошей розроблені меркантилістами: Металістична 9 Що є об'єктом дослідження меркантилістів: продуктовий капітал; 10 В яку епоху вченими вперше було введено термін  "Спараведлива ціна" класичне середньовіччя; 11 Хто є автором  "Спараведлива ціна" Ф. Аквінський; 12 В якій країні меркантилізм мав назву "кольберизм" Франції; 13 У якій літературній пам'ятці доби Київської Русі зведено закони давньоруського права ХІ-ХІІ  "Руська правда" 14 У якій пам'ятці економічної думки доби середньовіччя знайшла відображення організація князівської та боярської ВОТЧИНИ в XI ст що Грунтувалася на кріпацькій та рабській праці? "Руська правда" 15 Положення пізнього меркантилізму розвивалась під впливом теорій «торгового балансу»; ТЕМА 3. КЛАСИЧНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 1 Яка форма доходу, на думку В. Петті, є головною: рента; 2 Хто із названих економістів є автором праці "Багатство народів" А.Сміт; 3 Які економічні категорії аналізував У.Петті? ренту;гроші; заробітну плату;ціну землі;природну ціну;прибуток. 4 Від чого, на думку У.Петті, не залежить ціна землі? від позичкового процента; 5 В У.Петті заробітна плата - це: сума вартостей предметів споживання, які необхідні для фізичного] існування людини; 6 Назвіть категорії, які аналізували фізіократи: класи;чистий продукт;прибуток;щорічні аванси;первісні аванси;заробітна плата;сільське господарство; 7 "Економічна таблиця" Ф.Кене будується на: теорії про суспільне відтворення продукту; 8 В якій галузі національного господарства створюється чистий продукт: сільському господарстві; 9 Яке з тверджень не належить фізіократам? перевага повинна надаватися дослідженням сфери обігу; 10 Які Із визначень заробітної плати належать А.Сміту: заробітна плата - це ціна праці. 11 До рушійних сил ринкової економіки за А.Смітом належить: дія законів попиту і пропозиції; 12 Хто За А.Смітом є "економічною людиною"? людина, що прагне до особистого збагачення. 13 Джерелом багатства за А.Смітом є: земля . 14 За якою ознакою Ф.Кене здійснив поділ праці на продуктивну І непродуктивну? праця в сільському господарстві; 15 Назвіть, за визначенням Д.Рікардо, основне завдання політичної економії: визначення законів, які управляють розподілом створеного продукту між класами; 16 Ренту Д.Рікардо розглядав як: особливий дар землі; 17 Найсприятливішим режимом існування економіки Д.Рікардо вважав: вільну конкуренцію; 18 У теорії Ж.Б. Сея основними факторами виробництва є: земля, праця, капітал; 19 Хто з економістів сформулював закон спадної родючості ґрунту Т. Мальтус. 20  Хто з економістів відкрив закон ефективного попиту? Т. Мапьтус; ТЕМА 4. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. МАРКСИЗМ  1 Що, на думку С. Сісмонді, повинна вивчати політична економія: потреби людини; 2 Головною причиною виникнення безробіття С.СІсмонді вважав: застосування машин у передових галузях; 3 Назвіть місце, яке, на думку С.СІсмонді, повинна займати держава в економічному житті суспільства: керувати виробництвом і розподілом багатства в інтересах дрібного виробника; 4 Визначте основний фактор, який характеризує спільність економічних поглядів Сісмонді і Прудона: відображення інтересів дрібних товаровиробників; 5 Прибуток К.А.Сен-Сімон визначав як: відрахування від продукту праці робітника; 6 За К.А. Сен-Сімоном формою нового суспільства є: асоціація; 7 Який процес економічного розвитку передбачав К.А. Сен-Сімон? індустріалізм; 8 Що є предметом дослідження першого тому „Капіталу" К.Маркса: процес виробництва та обігу капіталу; 9 Чим, на думку »К.Маркса, є заробітна плата: перетвореною формою вартості робочої сили; 10 Основним законом капіталізму за К.Марксом є: збільшення виробництва додаткової вартості. 11 Який вид відтворення не досліджується в "Капіталі" К. Маркса: звужене; 12 Яку теорію із нижчеперелічених вперше розробив К. Маркс: абсолютної земельної ренти; 13 В якій праці Маркс зображає майбутнє комуністичне суспільство? «Капітал»; 14 Хто з економістів розробив теорію абсолютної земельної ренти? К.Маркс; 15 Приватну власність Прудон вважав: крадіжкою, тобто правом, що суперечить природі та розуму; ТЕМА 5. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 1 Виберіть правильні терміни і поняття, які використовуються маржиналізмом: а) гранична корисність;д) економічне благо; м) цінність.і) граничний дохід; к) потреба; л) граничні витрати 2 Хто з економістів історичної школи є автором праці "Політична економія сучасного і майбутнього"? Б.Гільдебранд; 3 Хто із названих представників нової історичної школи е її засновником? Б.Гільдебранд. 4 Історична школа сформувалась у такий період: 40-ві рр. - 50-ті рр. XIX ст.; 5 Автором якої з перелічених теорій був Ф.ЛІст? теорії' продуктивних сил; 6 Яка школа виникла у 70-х роках XIX ст. на базі теорії історичного напряму? нова історична школа; 7 За Ф. Лістом капітал - це: матеріальне багатство, природні та набуті здібності людей; 8 Яка теорія посідає центральне місце в концепціях австрійської школи: теорія граничної корисності; 9 На думку О.Бем-Баверка первинними факторами виробництва є праця і земля, 10 Який австрійський вчений увів поняття "альтернативні витраті" Ф.Візер; 11 Що вивчає "економіко" Маршалла? людство в його повсякденному житті. 12 Хто є автором закону "насиченості потреб"? Г.Госсен. 13 Яку теорію вперше створив А.Маршалл? теорію цінової еластичності попиту; 14 Хто з економістів увів поняття короткостроковий та довгостроко¬вий періоди: А.Маршалл; 15 Що, за визначенням Парето, повинна вивчати економічна наука? функціональні зв'язки між економічними явищами; ТЕМА 6. ВИНИКНЕНЯ ТА РОЗВИТОК КЕЙНСІАНСТВА 1 Який основний захід щодо виходу з кризи пропонували неокласики: активне втручання держави в економічне життя; 2 Що з нижченаведеного відстоював Дж.М. Кейнс: державне регулювання економіки; 3 Який термін, на думку Дж.М. Кейнса, визначає зв'язок7! інвестиціями і доходом: мультиплікатор; 4 Який новий напрям економічної теорії сформулював Дж.М. Кейнс? теорію державного регулювання економіки; 5 Вкажіть головну причину написання Дж.М. Кейнсом праці "Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей" необхідність виходу з глибокої кризи; 6 Основний психологічний закон суспільства - це схильність! людини: споживати менше в міру зростання її доходу; 7 Погляди якого економіста покладені в основу вчення Дж.М. Кейнсі про ефективний попит: Т.Мальтуса; 8 Хто е автором моделі акселератора? Е.Хансен; 9 Який чинник не впливає на формування ефективного попиту? гранична ліквідність; 10 Хто є автором теорії економічної динаміки? Є.Домар; 11 Хто із послідовників Дж.М.Кейнса належить до неокейнсіанців: А.Маршалл; 12 Хто першим обґрунтував необхідність державного регулювання економіки? Дж.М.Кейнс; 13  "Основний психологічний закон", на думку Дж.Кейнса, полягає в: схильності до накопичення грошової готівки. 14 Відповідно до "основного психологічного закону" Кейнса із зрос-танням прибутків темпи приросту споживання: зменшуються. 15 Кому з перерахованих економістів належить ідея мультиплікатора?  Дж.М. Кейнсу; ТЕМА 7. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ  1 Хто із названих вчених належить до представників неолібі ного напряму: В.Ойкен; 2 Які типи господарства виділяв В.Ойкен? а) центрально-кероване господарство;б) вільне ринкове господарство; 3 Який з типів господарства за В.Ойкеном не належить до ідеального центрально-кероване господарство; 4 За В. Ойкеном централізовнокероване господарство регулюється,* ринком; 5 За В. Ойкеном вільне ринкове господарство регулюється: ринком; 6 Хто ввів у сучасну економічну науку термін "монетаризм": К.Браунер; 7 За монетаристами основним завданням держави є : регулювати пропозиції грошей. 8 Для сприяння ринкової стабілізації держава, на думку М.Фрідмена, може скористатися лише одним інструментом впливу на економіку: грошовою емісією; 9 Згідно монетаризму, кризи в економіці є наслідком: нерівномірності темпів зростання грошової маси; 10 Хто вперше запропонував термін "соціальне ринкове господарст¬во"?  А.Мюллер-Армак; 11 Яка з цих економічних шкіл належить до ордолібералізму:  німецький неолібералізм; 12 Які з цих економічних шкіл відноситься до неолібералізму:  а) німецька,б) англійська (лондонська);в) французька (паризька); 13 Хто є автором теорії економічного зростання? Р.Солоу; 14 Економічна динаміка за Й. Шумпетером ґрунтується на: нововведеннях; 15 Вкажіть які типи нововведень виділяє Й.ІІІумпетер: а) створення нових товарів;в) відкриття нових джерел сировини;г) застосування нових технологій і нової техніки. ТЕМА 8. ІНСТИТУЦЮНАЛЬНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В XX СТОЛІТТІ 1 Що, на думку інституціонапістів, належить до інститутів як рушійної сили суспільного розвитку: держава, 2 Хто з представників Інституціоналізму розробив психологічну теорію економічного розвитку: Т.Веблен. 3 Хто з перерахованих представників інституціоналізму відстоював необхідність державного регулювання економіки: Т.Веблен; 4 Дж.Коммонс у своїх працях на перший план висував: юридичні і правові норми; 5 Хто запровадив у науковий обіг категорію "трансакційні витрати"? Р.Коуз; 6 Засновником якого напряму інституціоналізму був Т.Веблен: соціально-психологічного; 7 Методологія інституціоналістів найбільше спільних рис має з методологією:  історичної школи; 8 Хто з представників інституціоналізму сформував теорію суспіль¬ного вибору? М. Б'юкенен; 9 Т.Веблен в своїх працях на перший план висував: психологічні і біологічні фактори. 10 Інституціоналізм можна охарактеризувати як: теорію контролю суспільства над економікою; 11 Вперше інституціоналізм як напрям економічної теорії з'явився в США 12 Термін "інституціоналізм" увів в економічну науку: У. Гамільтон; 13 Назвіть причини виникнення інституціоналізму: а) корпоратизація економіки;в) загострення соціальних суперечностей;г) централізація капіталу 14 Засновником якого напряму інституціоналізму був У. Мітчелл кон'юкгурно-статистичного; 15 Хто з представників інституціонального напряму розробив теорію! соціальних конфліктів? Дж. Коммонс;                                                                            ЗАВДАННЯ З КУРСУ «МАКРОЕКОНОМІКА»                                                                                                   ТЕМА 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1 Наука, яка досліджує господарську діяльність та взаємодію всієї
ності   економічних   суб'єктів,   формує   наше   уявлення   про
Зонування економічної системи на національному рівні, це: макроекономіка; 2 Оcновною проблемою макроекономіки є забезпечення суспільства ями, потрібними для: Підвищення ефективності економіки 3 Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні: Національної економіки. 4 Обєктом макроекономічного аналізу виступають:  Економічна система 5 Об'єкти макроекономічнного аналізу характеризують: а) агреговані величини; 6 Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення: а) фактичного стану економіки; 7 Нормативна функція макроекономіки спрямована на обгрунтування: а) рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку; 8 Який сектор не належить до макроекономічних суб'єктів? д) сектор закордон. 9 Основним методом макроекономічних досліджень є : г) моделювання. 10 Макромоделі показують : б) взаємозв'язки між макропоказниками; 11 Яка з наведених відповідей відображає поведінкові функціональні зв'язки ендогенних параметрів макромоделі: а) С = С (Y) 12 Яка з наведених відповідей відображає технологічні функціональні зв'язки ендогенних параметрів макромоделі: б) Q = f (Х1, Х2,….., Хn) 13 Яка з наведених відповідей відображає інституціональні зв'язки
ендогенних параметрів макромоделі: в) T=f(T(Y),Y) 14 Яка з наведених відповідей відображає дефініційні функціональні
зв'язки ендогенних параметрів макромоделі: г) Y=C+I+G+NE 15 Які моделі характеризують економічні процеси з урахуванням
фактору часу? г) динамічні. 16 Яка функція макроекономіки досліджує економічні процеси на
макрорівні: г) теоретико-пізнавальна 17 Необхідність трансформації ресурсів зумовлюється: г) збільшенням виробництва нових видів продукції в умовах повної
зайнятості ресурсів. 18 Які економічні явища не характеризують стан і характер розвитку економічної системи? в) динаміка цін на цукор; 19 Що не характеризує економічну активність сектору домашні господарства? б) здійснюють виробничо-господарську діяльність; 20 Який вид економічної ефективності не притаманний підприємницькому сектору? в) забезпечують розвиток фундаментальної науки; 21 Економічна активність державного сектору не виявляється: в) у виробництві с.г. продукції; 22 Економічна активність сектору "закордон" не виявляється у: г) у виробництві суспільних благ. 23 Що з названого не відноситься до ознак економічної системи? б) циклічність; 24 Яка з характерних ознак ресурсів економічної системи обумовлює необхідність вибору? г) обмеженість ресурсів. 25 Які соціально-економічні наслідки можливі при неповному використанні ресурсів економічної системи? а) дефіцитність економіки; 26 Вченню про народне господарство як самостійну науку приблизно: в) 200 років; 27 Під "Маржиналізмом" розуміється: г) аналіз граничної корисності, граничної продуктивності і граничних витрат. 28 3 сьогоднішньої точки зору застарілими є деякі теоретичні положення: а) класичної теорії; 29 Згідно з пізніми неокласичними, а також сучасними теоріями вартість товару при абсолютній конкуренції визначається: в) жодною з двох величин; 30 Під поняттям "класика" можна зрозуміти: а) вчення Адама Сміта і інших до 1870;   ТЕМА 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ОСНОВНІ ПИТАННЯ 1 Для розширення виробничого потенціалу країни необхідно, щоб г) НД перевищував обсяг споживчих витрат населення та держави. 2 НД відрізняється від доходу кінцевого використання домашніх господарств на величину: г) трансфертних виплат держави населенню. 3 До чистих інвестицій відноситься: г) будівництво складу готової продукції. 4 Попередньо створена вартість не повинна враховуватися при визначен-
ні сукупної виготовленої вартості у національній економіці, для того щоб: а) уникнути інфляційних процесів; в) уникнути подвійного рахунку; 5 Сукупний обсяг товарів та послуг, виготовлених у країні протягом року-це: б) валовий внутрішній продукт; 6 Як від'ємний чистий експорт (№) впливає на товарне споживання в межах країни? Споживання: б) зменшується; 7 Яке з наведених рівнянь характеризує формування доходу? в) у=с+s; 8 До трансфертних платежів належать: г) субсидії. 9 Чистий експорт є позитивним, коли: а) експорт більший за імпорт; 10 Підприємницькі заощадження - це: б) частина прибутку, яка залишається на підприємстві; 11 Прямий податок - це: г) прибутковий податок. 12 Доход від власності містить надходження від: а) перерозподілу прибутку акціонерних компаній; 13 Доход кінцевого використання - це валовий доход індивідуальних домашніх господарств мінус в) прямі податки на внески робітників на соціальне страхування; 14 Чисті інвестиції - це: г) збільшення основних фондів. 15 Нормальний ВНП визначається за цінами: б) поточного року; 16 У народному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9% порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 4%. Яким буде реальне зростання: г) 5% 17 Доход кінцевого використання - це: б) особистий доход мінус індивідуальні податки та неподаткові 18 Якщо обсяг реального ВНП знизився на 7%, а чисельність населенняна 5%, то: а) реальний ВНП на душу населення зменшився; 19 Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні: г) ВНП методом потоку доходів. 20 Які з перерахованих агрегованих величин не використовуються при визначенні національного доходу? г) державні трансфертні платежі. 21 Особистий дохід - це: г) доход, отриманий домашніми господарствами протягом данного року; 22 Якщо з національного доходу відрахувати податки на прибуток корпорації, нерозподілені прибутки на внески на соціальне страхування, а потім добавити чисті трансфертні платежі, то отримана сума - це: б) особистий дохід; 23 Трансфертні платежі - це: а) виплати домашнім господарствам, які не обумовлені участю у процесі 24 Пан В має невелику ремісничу майстерню з 6 службовцями. У національних рахунках виробництво пана В буде перераховане до наступного сектора: б) підприємство; 25 Згідно з визначенням в принципі можуть бути негативними такі народногосподарські показники: б) чисті інвестиції; 26 Національний прибуток в жодному разі не перевищує: а) ВВП по ринкових цінах; 27 Реальний ВНП зріс у Німеччині з 1960 по 1989 р. приблизно на: б) 25%; 28 У Німеччині і інших розвинених країнах приватне споживання звичайно займає таку частку у валовому національному продукті: б) більше 50%; 29 Топ-менеджер великого підприємства пан У в цьому році хоче створити своє невелике підприємство. Це рішення пояснюється незгодою з величиною заробітної плати або іншими подібними обставинами: а) падінням заробітної плати; 30 У Німеччині національний прибуток розпадається на прибуток найманих працівників, прибуток від підприємницької діяльності і власності в такому співвідношенні: а) дві третини до однієї третини;   ТЕМА 3. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РІВНОВАГА 1 Той, хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені: г) кон'юнктурною формою безробіття. 2 Робітник, який звільнився за власним бажанням і входить до складу робочої сили, але поки що не знайшов роботу, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені: г) фрикційною формою безробіть. 3 Якщо людина хвора і не може працювати, то вона: в) не враховується у складі робочої сили; 4 Дж. Кейнс вважав, що: а) уряд повинен використовувати державні закупки і податки для скорочення рівня безробіття; 5 В умовах повної зайнятості рівень фрикційного безробіття становить величину, що: г) усі відповіді неправильні. 6 Недостатній сукупний попит призводить до: в) зростання рівня кон'юнктурного безробіття; 7 Згідно із законом Оукена двопроцентне підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить: б) 5%, 8 Визначіть чинники, що обумовлюють рівень зайнятості та обсяги національного виробництва у довгостроковому періоді: г) рівень сукупних витрат. 9 Менш за всіх від непередбаченої інфляції постраждають: в) ті, хто став боржником, коли ціни були нижчими; 10 Якщо при зростаючій номінальній зарплаті реальна зарплата скорочується, то: г) рівень життя домашніх господарств знижається 11 Індекси вартості життя визначають купівельну спроможність: в) домашніх господарств; 12 Якщо реальна зарплата збільшується швидше, ніж номінальна, то: а) рівень життя домашніх господарств підвищується; 13 При зростанні рівня доходів домашніх господарств частка витрат окремої родини на харчові продукти: в) суттєво знижується; 14 Економіка характеризується високим рівнем безробіття при незмінних цінах. Яка з наведених нижче комбінацій державних заходів дозволить скоротити безробіття? а) купівля державних цінних паперів на відкритому ринку та збільшення
державних витрат; 15 Крива Філліпса фіксує зв'язок між безробіттям та: г) рівнем інфляції. 16 Яка теорія доводить неможливість одночасного зростання безробіття та інфляції? б) кейнсіанська теорія; 17 Монетаристи стверджують, що якщо на ранніх стадіях економічного підйому наймані робітники помиляються у своїх прогнозах відносно динаміки цін, то: б) рівень безробіття падає; 18 Згідно з поглядами М.Фрідмена рівновага на ринку праці за умов природного рівня безробіття означає, що: а) очікуваний рівень інфляції дорівнює фактичному; 19 Скорочення сукупного попиту на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції призводить до: г) зростання кон'юнктурного безробіття. 20 Закон Оукена характеризує: б) ступінь відставання обсягу ВНП залежно від ступеня перевищення
природного рівня безробіття; 21 Нерівність у доходах середніх домогосподарств зумовлюється: г) недосконалістю механізму оплати праці. 22 Крива Лорєкца відображає: б) фактичний розподіл особистих доходів; 23 У довгостроковому періоді крива Філліпса відображає: в) незалежність безробіття від інфляції; 24 Добровільне безробіття є елементом: б) класичної теорії; 25 Згідно з кейнсіанською теорією причиною циклічного безробіття є: в) недостатня гнучкість ринку праці; 26 Крива Філліпса в короткостроковому періоді відображає: в) пряма залежність між інфляцією і безробіттям 27 Теорія гнучкого ринку праці спирається на: в) циклічне безробіття; 28 У короткостроковому періоді при підвищенні рівня цін зайнятість зросте, якщо: а) зростання номінальної заробітної плати відстає від зростання рівня цін; 29 Операційний попит на гроші залежить: г) усі відповіді правильні. 30 Ціна попиту на робочу силу визначається: а) максимальною заробітною платою;   ТЕМА 4. РИНОК ТОВАРІВ ТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ І ЙОГО РІВНОВАГА 1 Домашні господарства і підприємства взаємодіють між собою за допомогою ринків: в) ресурів і товарів; 2 Згідно з моделлю економічного кругобороту домогосподарства: а) здійснюють попит на ресурси; 3 У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують таку функцію: в) купують ресурси; 4 У процесі економічного кругобороту підприємства виконують таку функцію: в) купують ресурси; 5 У процесі економічного кругооборту держава виконує таку функцію: в) виробляє суспільні блага; 6 Які основні економічні потоки виникають у моделі економічного кругобороту в умовах змішаної економіки? г) усі відповіді правильні. 7 Державне регулювання економіки в ринковому господарстві: б) покликане слугувати укріпленню й адаптації існуючого устрою до умов,
що змінюються, шляхом вирішення задач, котрі сам по собі ринковий механізм вирішити не в змозі або вирішує довго й неефективно; 8 Сукупний попит — це: б) обсяг реального ВВП, який макроекономічні суб'єкти мають бажання
закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб; 9 На сукупний попит ціни впливають: а) обернено; 10 До нецінових чинників сукупного попиту належать: а) ефект відсоткової ставки комерційних банків; 11 До цінових чинників сукупного попиту належать: в) зміни в економічні йполітиці держави; 12 Сукупна пропозиція - це: а) обсяг реального ВВП, який економіка пропонує для експорту з метою
отримання прибутку; 13 До цінови чинників сукуної пропозиції належать: а) зміна товарних цін; 14 До нецінових чинників сукупної пропозиції належать: б) зміна цін на ресурси: 15 Згідно з кейсіанською моделлю рівноваги економіка перебуває у стані рівноваги, якщо: г) сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту, 16 Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіня сукупного попиту спричинює: а) зниження лише зарплати; б) зниження цін і зарплати; 17 Зростаня сукупних врат у кейсіанській моделі приведе до зрушення кривої сукупнго попиту: б) вправо на величину зростаня сукупних витрат; 18 Зміни в економіці, які графічно можна зообразити як рух вправо відносно похилої ділянки кейсіанської кривої сукупної пропозиції, супроводжується: а) підвищенням обсягу виробництва; 19 Зміни в економіці, які графічно можна зообразити як рух вправо уздовж горизонтальної ділянки кейсіанської кривої сукупної пропозиції, супроводжується: в) зростанням цін; 20 Згідно з кейсіанською теорією рівень виробицтва визначається величиною сукупного попиту. Це означає, що: в) обсяг  пропозиції,   який   підприємці   вирішають  виробляти,  буде
визначатися попитом на неї; 21 Якщо рівновага порушується падіням сукупного попиту, то її відновлення в короткостроковосу періоді здійснюється за умов: г) зниження цін за незмінної зарплати. 22 Якщо обсяг рівноважного ВВП стане більшим за його потенційний рівен, то: а) рівень цін зросте 23 Крива сукупного попиту відбиває відношення між: б) рівенем цін та сукупними витратами на купівлю товарів і послуг; 24 Крива супної пропозиці виражає залежність між: б) рівнем цін і виробленим реальним ВВП; 25 Макрекономічна рівновага - це рівновага між: д) всі відповіді правильні. 26 Якщо в економіці підвищуються ціни на ресурси, то: в) крива сукупної пропозиції зміститься вправо - вгору; 27 Якщо в економіці країни зменшаться податки, то: в) крива сукупної пропозиції зміститься вправо - вниз; 28 Взаємозалежність між реально пропонованим на продаж обсягом національного виробництва і загальним рівнем цін показує: б) крива сукупного попиту; 29 Якщо реальна відсоткова ставка збільшиться, то: г) інвестиційні витрати скоротяться; 30 Реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, фірми, уряд готові купити у певний період часу за будь-яких можливих цін, - це  б) сукупний попит;   ТЕМА 5. ГРОШОВИЙ РИНОК ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА  1 Норма обов'язкових банківських резервів: г) вводиться, насамперед, як інструмент впливу на грошову пропозицію Мs 2 Сукупність усіх комерційних банків надає гроші у позику, створюючи поточні рахунки, в результаті грошова маса: а) зростає на величину більшу, ніж загальна сума депозитів; 3 Загальна грошова маса зростає кожного разу, коли комерційні банки: г) збільшують обсяги позик, які надаються населенню. 4 У банку X, який є одним з багатьох банків, знаходиться депозит величиною 10000 гривень. Норма обов'язкових резервів - 25%. Цей депозит здатний збільшити суму наданих позик на: б) 10000 гривень; 5 Надлишкові резерви комерційного банку складаються з: б) різниці між величиною фактичних резервів комерційного банку та
величиною обов'язкових банківських резервів; 6 При збільшенні норми обов'язкових резервів з 20% до 30% з'ясувалося, що система комерційних банків відчуває нестачу резервів у розмірі 60 млн. гривень, якщо суму резервів збільшити неможливо, то
грошову масу слід скоротити на: г) 200 млн. гривень. 7 Максимально можливе збільшення суми безстрокових внесків дорівнює: г) надлишковим   резервам,   помноженим   на   величину   грошового
мультиплікатора. 8 Яке з наведених тверджень є неправильним: б) банківські активи плюс власний капітал дорівнюють зобов'язанням; 9 Активи банку-це: г) готівкові гроші, власність і резерви. 10 Якщо ЛІКВІДНІСТЬ банку дорівнює 100%, то: б) прибутковість банку нульова; 11 В якому випадку ми маємо справу з емісією готівкових грошей? г) тільки-но-надруковані    банкноти    надішли    з    друкарень    до Національного банку. 12 Яка з нижченаведених операцій викликає скорочення балансу Національного банку: г) переоблік векселів. 13 Як базова величина для визначення мінімальних резервів комерційних банків служить сума їх: а) депозитів; 14 Якою є мета підвищення облікової ставки процента Національним банком України: а) необхідно стримати попит на позичковий капітал; 15 Комерційний банк може активно випускати в обіг безготівкові гроші в межах: г) свого надлишкового резерву; 16 Важливою умавою збереження вартості грошей є : г) забезпечення грошового обігу золотом чи валютою; 17 Юридично безготівкові гроші - це : б) банківський кредит; 18 Якщо мінімальні банківські резерви дорівнюють 0 , то можливість грошової емісії складає: а) нескінчену величину; 19 Коли йдеться мова про систему звязаного грошового обігу - це означає , що: в) існують законодавчі положення про норми покриття грошової маси; 20 Реальной касовий ефект буде приведений в дію, якщо: а) номінальна кількість грошей зросте; 21 При уявному подвоєнні всіх роздрібних цін в первиній неокласичній моделі виходить: а) підвищений номінальний грошовий попит; 22 Як найближчий базис ефекта Пігу розглядаються наступні емпіричні обмеження: г) грошова маса, випущена центральним банком.  23 Якщо кейнсіанську модель доповнити ефектом Пігу, тоді можлива стабільна рівновага з неповною зайнятісьтю: в) при незмінній заробітній платі; 24 До зміни чистого багатства приватного сектора приводять наступні операції емісійного банку: в) фінансування дефіциту державного бюджету; 25 Яке з наведених тверджень складає фундаментальну основу балансових звязків? а) сума активів та резервів дорівнює власному капіталу; 26 Якщо норма обовязкових резервів становить 100% , то величина грошового мультиплікатора дорівнює: в) 1 27 Банк надає позику, одну частину якої позичковець отримує у вигляді готівкових грошей, а другу - у формі чекових депозитів. Максимальна величина , на яку банківська система може збільшити грошову пропозицію, в результаті цього:  в) скоротиться, тому що сума резервів, які передаються іншим банком, зменшиться через те що чостина позики отримани у вигляді готівки; 28 Емісійна система - це:  б) установи, що здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають парядок емісії; 29 Здатність комерційних банків надавати кредит залежить від: а) величини депозитних грошей; 30 Коли державний бюджет зводиться з дефіцитом, Казначейство: а) сприяє державному контролю за приватними банками.                 ТЕМА 6 . ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1 Яке з тверджень найбільш повно характеризує поняття інфляції? г)знецінення грошей , що супроводжується порушенням законів грошового обігу та втратою грошима усіх або частин основних функцій; 2 Інфляція попиту виникає в умовах: а) неповної зайнятості; 3 Інфляція витрат обумовлена: в) зростанням собівартості продукції; 4 Відкрита інфляція характерезується: а) постійним підвищенням цін; 5 Якщо інфляція витрат супроводжується підінням обсягів виробництва, то це явище називається: в) стагфляція 6 Інфляційний розрив обумовлюється: в) зростанням сукупного попиту в умавах повної зайнятості; 7 Яка інфляція для економіки найбільш сприятлива: д) помірна, очікувана, збалансована; 8 Процеси анулювання державою різко знецінених поперових грошей має назву: а) нуліфікація; 9 Інфляційний податок - це: а) втрата капіталу власниками грошових коштів внаслідок інфляції; 10 Подавлена інфляція характерезується: в) встановленням граничних цін на продукцію; 11 Інфляцію витрат (пропозиції) можна проілюструвати: в) зрушенням кривої сукупного попиту вліво; 12 Антиінфляційні заходи можна застосувати до: а) відкритої інфляції; 13 Інфляцію, яка викликана надлишковим попитом, можна проілюструвати: в) зрушенням кривої сукупного попиту вправо; 14 Інфляційна спіраль "зарплата - ціни" виникає коли: г) підвищення заробітної плати продовжує підвищення цін; 15 Зміни яких показників найбільше сприяють інфляції попиту? в) зростання доходу кінцевого використання; 16 Зростання сукупних витрат призводить до інфляції, якщо: а) економіка розвивається у стані повної зайнятості; 17 До внутрішніх причин інфляції можна віднести: д) всі вище перераховані відповіді; 18 До соціальних наслідків інфляції можна віднести: г)усі вище перераховані відповіді; 19 Немонетарними причинами інфляції попиту є : а) зростання номінальних касових залишків; 20 Яка з величин найбільш сприяє інфляції пропозиції? б) інвестиції; 21 У період прискореної інфляції процентна ставка : а) зростає, бо ціна грошей знижується; 22 Яка інфляція для економіки найбільш несприятлива: а) гіперінфляція, неочікувана, незбалансована; 23 Реакцією на зростаючий ризик непередбачуваної інфляції є : г) усі відповіді правильні; 24 Якщо обсяг сукупного попиту перевищує рівень ВНП в умовах повної зайнятості , то це означає, що в економіці: б) спостерігається інфляцієний розрив; 25 Якщо обсяг рівноважного ВНП виявися більшим за його потенційний рівень, то: а) рівень цін зростає; 26 Коли стан економіки відповідає класичному відрізку кривої AS , зростання сукупного попиту призведе: б) до інфляційного зростання цін при незміному реальному ВНП; 27 Якщо номінальний дохід кінцевого прискорення підвищився на 8% , а рівень цін зрісна 10%, то реальний дохід кінцевого використання: в) знизився на 2%; 28 Більша крутизна кривої Філліпса у довгостроковому періоді порівняно з короткостроковим свідчить про те, що:  а) У короткостроковому періоді спостерігається більш тісний зв'язок інфляфії та безробіття; 29 Згірно з поглядами Мілтона Фрідмена: в) зв'язок між рівнем інфляції та безробіттям у довгостроковому періоді відсутній; 30 У нвш час більшість економістів вважає що у короткостроковому періоді конфігурація кривої Філліпса залежить від: в) рівня інфляції , що очікується.                                                    ТЕМА 7. СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВА 1 Які із запропонованих заходів вважалися найбільш прийнятними для стимулювання заощаджень прихильники класичної теорії? б) збільшення процентної ставки; 2 Які із запропонованих заходів, на Вашу думку, найбільш повно розкривають суть поняття "гранична схильність до споживання"? в) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання; 3 За теорією Дж. Кейнса обсяг споживчих витрат у країні залежить, перш за все, від: в) рівня доходу кінцевого використання; 4 Чи є правильним твердження, що при зменшенні доходу кінцевого використання: в) скорочуються як споживчі витрати, так і заощадження; 5 Згідно з кейнсіанською теорією, рівень виробництва визначається: г) величиною сукупного попиту; 9 Якщо припустити, що гранична схильність до споживання становить 0,5 , то якого значення, на Вашу думку, досягне мультиплікатор? г) 5 10 Чим вища гранична схильність до споживання, тим: г)більший мультиплікатор; 11 Які фоктори не впливають на споживчий попит домашніх господарств? г)конюктурні коливання економіки; 12 Виходячи із теоретичних розробок кейнсіанської теорії, дайте відповідь на запитання: що відбувається в економіці, коли обсяг доходу кінцевого вокористання збільшується? г)середня схильність до споживання знизиться, а до заощадження зросте; 13 Середня схильність до споживання визначається як:  б) відношення споживання до доходу після оподаткування; 14 Гранична схильність до споживання визхначається як: г) відношення приросту споживання до приросту доходу після оподаткування;  15 Середня схильність до заощадженя визначається як: б) відношення заощадження до доходу після оподаткування; 16 Гранична схильність до заощадження визначається як: в) відношення приросту заощадження до приросту доходу після оподаткування; 17 Зв'язок між граничною схильністю до споживання граничною схильністю до заощадження виражається в тому , що: б) їх сума дорівнює одиниці; 18 Якщо люди не витрачають увесь свій дохід після оподаткування на споживання і розміщують невитрачену суму в банку, то чи можна сказати, що вони: а)заощаджують, але не інвестують; 19 Індивідуальні заощадження - це: в)дохід після оподаткування, отриманий за певний період і не використаний повністю на споживання; 20 Індивідуальне та спільне використання споживчих благ для задоволення метеріальних потреб - це: б) споживання; 21 Максимізація чистого прибутку для розширення воробництва, страхування від криз - це мотив для: б) заощадження підприємств 22 Залежність між обсягом споживання і безподатковим доходом показує: а) функція споживання; 23 Якщо недоходний факров впливає на збільшення споживання або заощадження, то: а) функція споживання або заощадження переміщується вгору; 24 Частка безподаткового доходу , що спрямовується на споживання, - це: в) споживання домашніх господарств; 25 Частка додаткового доходу , що спрямовується на додаткове заощадження, - це: а) гранична схильність до заощадження; 26 Сума середньої схильності до споживання та середньої схильності до заощадження завжди: в) олиниці; 27 До недоходних факторів споживання то заощадження не належать: ж) всі відповіді правильні; 28 Якщо відсотколва ставка зростає, функція: г) споживання зменшується, а заощадження збільшується; 29 Якщо податки збільшуються , тоді функція : б) споживання та заощадження зменшуються; 30 Чи є правильним твердження , що при зменшенні доходу після оподаткувіання: в) скуорочуються як споживчі витрати, так і заощадження;                          ТЕМА 8. СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ 1 Економічні ресурси, які використовуються для вкладання в обєкти підприємницької й інших видів діяльності в країні та за її межами з метою привласнення прибутку - це:  б) інвестиції; 2 Інвестиції, які вкладають у виробничий капітал, товарно-матеріальні запаси , житлове будівництво, мають назву: в) валові; 3 Сукупний попит на інвестиції залежить від: в) споживання та заощадження; 4 У прийнятті інвестиційного рішення головну роль відіграє: г) реальна відсоткова ставка; 5 Сукупний попит на інвестиції залежить від: в)залишається незмінним; 6 Зі зростанням відсоткової ставки попит на інвестиції: б)скорочується; 7 До не відсоткових факторів , що впливають на інвестиції, не відносять г) витрати на придбання , експлуатацію та обслуговування устаткування; 8 До не відсоткових факторів , що впливають на інвестиції, можна віднести: д) усе вище перераховане; 9 Збільшення податків призведе до: б) переміщення кривої інвестицій вниз; 10 До факторів мінливості інвестицій можна віднести: д) все вище перераховане; 11 Мультиплікатор інвестицій показує, у скільки разів збільшується величини прибутку при: в) зростанні інвестицій; 12 Коефіцієнт, який показує зв'язок між змінами інвестицій та змінами величини прибутку, а також обгрунтовує, що між змінами інвестицій та ВНП існує стійка залежність, має назву: г) мультиплікатор; 13 Величину, на яку сукупні витрати менше ВВП при повній зайнятості називають: а) прецесійним розривом; 14 Внаслідок якого фактора відбувається зростання інвестицій? а) впровадження продуктивного обладнання; 15 Яка існує залежність між інвестиційними та ставкою відсотку? в) не існує залежності; 16 Які фактори впливають на інвестиційний попит підприємницького сектору? г, д, ж) обсяг виробництва, процентна ставка, очікування підприємств; 17 Яка із залежностей відповідає реальному процесу економічного життя? г)існує тісний прямий зв'язок між часткою ВВП , що спрямовується на інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці; 18 На обсяг інвестиційного попиту впливає: а) рівень відсоткової ставки; 19 На інвестиційний попит не впливає: а) багатство; 20 Якщо номінальна відсоткова ставка стабільна, а ціни зростають, то сукупний попит на інвестиції: в) усі відновіді неправильні; 21 Якщо реальна відсоткова ставка збільшиться, то:  в) інвестиційні витрати зменшаться; 22 Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вправо внаслідок: в) зростання податку на прибуток від реалізації інвестиційного проекту; 23 Чистий прибуток, отриманий від інвестування, визначається як: в) валовий прибуток мінус податок на прибуток мінус відсотки на кредит; 24 Іінвестування доцільно, якщо: б) очікува норма чистого прибутку більша за відсоткову ставка; 25 Джерелом інвестиційних заощадженя є : г) всі відповіді вірні;  26 Індуційованими інвестиціями є : а) стійке зростання попиту на блага; 27 Автономними інвестиціями є : б) зростання нових інвестицій у відповідь на зміни в обсягах виробництва; 28 Коефіцієнтом акселерації є : б) зростання нових інвестицій у відповідь на зміни в обсягах виробництва; 29 Якщо розмір доходу дорівнює нулю, то можна стверджувети, що: д) усе вірне; 30 Якщо домашні господарства не витрачають увесь дохід на споживання і поміщають невитрачену суму в банк, то можна сказати , що вони: б) зберігають, але не інвестують.                                                             ТЕМА 9. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ 1 Які ІЗ запропонованих захадів вважали найбільш прийнятними для
стимлювання заощаджень прихильники класичної теорії? б) збільшення процентної ставки; 2 Які а запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільш повно
розкривають сутність поняття «гранична схильність до споживання»? в) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу
кінцевого використання; 3 Використовуючи наведені варіанти відповідей, покажіть зв'язок між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження. в) сума даних показників дорівнює 1; 4 За теорією Дж. Кейнса обсяг споживчих витрат у країні залежить, перш за все, від: б) темпів зростання пропозиції грошей; 5 Чи є правильним твердження, що при зменшенні доходу кінцевого використання: в) скорочуються як споживчі витрати, так і заощадження; 6 Виходячи із теоретичних розробок кейнсіанської теорії, дайте відповідь на запитання: що відбувається в економіці, коли обсяг доходу кінцевого використання збільшується? в) середня схильність до споживання збільшується, а до заощадження
зменшується; 7 Дефляційний розрив знаходить своє відображення у: в) недостатньому попиті; 8 Згідно з кейнсіанською теорією, рівень виробництва визначається: г) величиною сукупного попиту 9 У моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція» зростання рівня цін: б) обумовлює зниження впливу мультиплікатора на дохід; 10 Розширення виробництва можливе, коли: в) фактичні (заплановані) заощадження перевищують фактичні чи планові
інвестиції; 11 Що з переліченого входить до поняття «ін'єкції»? а) інвестиції; 12 Якщо реальний ЧНП зменшиться на 50 {у. г. о.), то споживчі витрати: в) знизяться менше, ніж на 50 (у. г. о.); 13 Якщо припустити, що гранична схильність до споживання становить 0,5, то якого значення, на Вашу думку, досягне мультиплікатор? а) 2 14 Чим вища гранична схильність до споживання, там: г) більший мультиплікатор. 15 Відповідно до принципу акселератора індуційовані інвестиційні витрати мають місце у випадку: г) якщо ВНП чи споживання зростають. 16 Яка із залежностей відповідає реальному процесу економічного життя? г) існує тісний прямий зв'язок між частиною ВНП, що спрямовується на
інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці. 17 За теорією мультиплікатора приріст НД більший за приріст інвестицій тому, що: б)інвестиції збільшують виробничий потенціал господарств; 18 Функція сукупного попиту: г) визначає, що сума споживчого та інвестиційного попиту є зростаючою
функцією; 19 При зниженні реальних касових залишків внаслідок підвищення рівня цін крива сукупного попиту: в) зсувається вправо; 20 Збільшення сукупного попиту приведе до зростання рівноважного реального ЧНП і рівня цін, якщо зрушення сукупного попиту відбуваються на: б) проміжному відрізку кривої АБ; 21 У моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція» зростання сукупного попиту приведе: б) до зростання реального обсягу виробництва на кейнсіанському відрізку
кривої 22 Якщо в економіці спостерігається нерівновага, то заощадження дорівнюють: а) фактичним інвестиція; 23 Якщо в економіці країни збалансовані вироблений і реалізований ЧнП, то: в) економіка функціонує при повній зайнятості і стабільних цінах; 24 Рівновага в економіці досягається, якщо: б) інвестиції дорівнюють заощадженням; 25 Якщо заощаджень менше запланованих інвестицій, то: б) незаплановані інвестиції менші нуля 26 Рецесіинии розрив в економіці виникає, якщо: б) фактичний ВВП більший потенційного; 27 Інфляційний розрив в економіці виникає, якщо: а) фактичний ВВП більший потенційного; 28 За умов повної зайнятості та економічної рівноваги, якщо потенційний ВВП дорівнює 200 млрд. євро, сукупні витрати - 210 млрд. євро, наявний: б) інфляційний розрив; 29 Що з перерахованого входить до поняття «ін'єкція»? а) інвестиції; 30 Що з перерахованого входить до поняття «вилучення»? г) заощадження.   ТЕМА 10. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ДИНАМІКА 1 . Процес, коли в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з минулим періодом, називається: б) економічний розвиток; 2 Економічне зростання схематично можна зобразити як: а) переміщення кривої виробничих можливостей праворуч; 3 Економічне зростання, яке досягається за рахунок розширення обсягів виробництва, тобто за рахунок використання більшої кількості виробничих ресурсів, має назву: а) екстенсивне економічне зростання; 4 До чинників економічного зростання не належить: г) накопичення основного капіталу; 5 Максимальну кількість одиниць засобів виробництва і предметів споживання, які виробляються при повному й ефективному використанні ресурсів у економіці, показує: б) крива виробничих можливостей; 6 Кількість одиниць товару, якою необхідно пожертвувати заради виробництва однієї додаткової одиниці іншого товару, називають: в) альтернативною вартістю; 7 До факторів, які стримують економічне зростання, можна віднести: г) всі вище перераховані відповіді; 8 До негативних наслідків економічного зростання можна віднести: д) правильної відповіді немає. 9 До позитивних наслідків економічного зростання можна віднести: а) більш високий рівень життя; 10 Що негативно впливає на економічне зростання? в) несприятливі погодні умови; 11 У моделі економічного зростання Р. Солоу не враховується вплив: г) фіскальна політика; 12 Кінцевим результатом у моделі економічного зростання Р. Солоу є зростання: г) норми заощадження; 13 Основним інструментом неокласичного аналізу економічного зростання є: б) виробнича функція; 14 За основу зростання в моделі Р.Сопоу приймається: а) зростання продуктивності праці; 15 Неокейнсіанська модель економічного зростання базується: б) на моделі взаємодії мультиплікатора і акселератора; 16 Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинутих країнах - це: в) технологічні зміни у виробництві; 17 Дані про зростання реального обсягу ВНП на душу населення і реального обсягу ВНП: б) занижують економічне зростання, тому що вони не беруть до уваги
скорочення робочого часу, що має місце; 18 Який з наведених показників більше за інші характеризує економічний потенціал країни? в) номінальний обсяг ВВП на душу населення; 19 Економічне зростання може бути проілюстровано: в) зрушенням вправо кривої виробничих можливостей; 20 В економіці, яка характеризується повною зайнятістю, високі темпи економічного зростання вимагають: б) високої норми заощаджень і високої норми інвестицій; 21 Статистика більшості економічно розвинених країн свідчить: г) існує тісний прямий зв'язок між частиною ВНП, що спрямовується на
інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці. 22 Якщо виробнича функція має зростаючу віддачу від масштабу, це відповідає: в) змішаному типу зростання; 23 Якщо виробнича функція має час спадну віддачу від масштабу, це відповідає: в) падінню виробництва; 24 В моделі Р. Солоу стійке зростання обсягу виробництва в розрахунку на одного зайнятого пояснюється: г) технічним прогресом і приростом населення. 25 В неокласичних моделях акцент робиться на: б) капітал як фактор зростання 26 В моделі Р. Солоу при темпі зростання технічного прогресу (д) та темпі приросту населення (Й.) темп економічного зростання дорівнює: г) tl+g 27 Визначте, як змінилася середня заробітна плата зайнятого, якщо відомо: розмір капіталу збільшився зі 100 млрд до 200 млрд од., його органічна побудова підвищилася - з 4:1 до 9:1, зайнятість упала з 5 млн
до 4 млн (при тих же цінах):  в) з 4000 до 5000; 28 Що є "колосом економічного зростання": г) трудові конфлікти; 29 Які з вказаних характеристик потенціалу економічного зростання належить до факторів попиту: д) усі перелічені характеристики.  30 Що є важливіше для економічного зростання: д) дві останні відповіді доповнюють одна одну.    ТЕМА 11. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1 До недоліків ринку можна віднести те, що ринок: г) всі вище перераховані відповіді. 2 До функцій держави у змішаній економіці можна віднести: д) всі відповіді правильні. 3 Такі вчені, як В. Петті, Ф. Кене, А. Тюрго, Д. Мілль, А. Маршалл, А. Пігу, є представниками: а) класичної теорії: 4 Класики опиралися на закон Ж. Б. Сея, який говорить, що: б) пропозиція породжує свій власний попит; 5 Кейнсіанці стверджують, що держава повинна: а) втручатися у ринкову економіку; 6 Які з перерахованих концепцій класичної макроекономічної теорії критикував Дж. Кейнс: а) закон Сея; 7 Держава, корпорації, профспілки, правові, психологічні, морально-етичні аспекти є рушійною силою г) інституціоналістів; 8 Пропозиція грошей повинна щорічно збільшуватися однаковими темпами, що відповідає природному темпові зростання реального ВВП. Це твердження: в) монетаристів; 9 Кейнсіанській теорії відповідає таке положення: а) зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді; 10 Лаги державного регулювання викликані: в) розбіжністю в часі між усвідомленням макроекономічної проблеми
урядом та застосуванням заходів щодо її вирішення; 11 У процесі економічного кругообігу уряд виконує таку функцію: б) отримує податки; 12 Державне регулювання вирішує слідуючи питання г) все разом. 13 Які теорії критикував Дж.М.Кейнс? в) теорію ринків Сея (закон Сея); 14 Що можна вважати основою загальної теорії Кейнса? а) інвестиційний мультиплікатор; 15 Як оцінює теорія економіки пропозиції стійкість ринкової економіки? а) за своєю природою не стійка; 16 Що вважає теорія раціональних очікувань головною причиною нестійкості ринкової економіки? б) зміну сукупної пропозиції; 17 Теорія економіки пропозиції стверджує, що зміна в пропозиції грошей впливає на економіку таким чином: в) шляхом впливу на інвестиції і таким чином на сукупну пропозицію;
18 Яка з названих нижче шкіл використовувалася в економічній політиці адміністрацією президента США Р. Рейгана (1981-1983рр.): г) монетаризм; 19 Обєктами державного регулювання: д) дрібні та великі підприємства; 20 Державне втручання в економіку країни сричинене необхідністю: а) розвивати науково-технічний прогрес; 21 Засобами прямого державного регулювання є: б) податки; 22 стимулювання пропозиції капіталів і робочої сили, перенесення зусиль із керування попитом на стимулювання сукупної пропозиції - це головна ідея представників: в) монетаристів; 23 Економічні агенти, які використовують економічну інформацію та спроможні самостійно прогнозувати економічні процеси і приймати рішення, прагнучи до максимальної корисності, є центральною ідеєю
представників: е) теорії раціональних очікувань. 24 Такі школи як чікагська, лондонська, фрайбургська, об'єднують в собі: а) монетаристська; 25 Такі вчені, як В. Петті, Ф. Кене, А. Тюрго, Д. Мілль, А. Маршалл, А. Пігу, є представниками: а) класичної теорії 26 Наявність якого фактору на думку Дж.кейнса не надає ціні еластичності у бік зниження: а) конкуренція; 27 Які державні витрати прямо вирівнюють дохоли населення: а) соціальні трансферти; 28 У ролі кого воступає держава у схемі кругообігу ресурсів , продуктів і доходів: в) отримувача доходів; 29 Яка функція держави спрямована на заменшення циклічних коливань: в) перерозподіл доходів; 30 Що входить до деожавного сектору: а) бюджетна сфера.   ТЕМА 12. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ  1 Яка з наведених форм торговельних бар'єрів не є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі? г) немає правильної відповіді. 2 Складова частина платіжного балансу країни - рахунок поточних платежів - не включає: а) транспортні послуги іноземним державам; 3 Крива попиту на англійські фунти зрушиться вправо, якщо (порівняно з іншими країнами): б) реальні ставки процента в Англії виявляться відносно вищими, а
рівень інфляції відносно нижчим; 4 Якщо кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мається на увазі, що: г) уряд підвищив ціну, за якою він буде купувати золото. 5 Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту України помітне зниження ціни гривні в іноземних валютах? б) експорт знизиться, імпорт зросте; 6 Припустимо, що між США та Україною встановлений режим вільно-плаваючих валютних курсів. Це означає, що при зростанні попиту на гривні: г) пропозиція долара США зменшиться. 7 Якщо ВНП України знижується, то при системі вільноплаваючих валютних курсів: г) імпорт буде знижуватись, а ціна гривні зростати. 8 Чим обумовлюється курс валюти в системі плаваючих валютних курсів? в) попитом і пропозицією іноземних валют; 9 Україна вирішує встановити контроль над зовнішньою торгівлею з тим, щоб знизити дефіцит платіжного балансу. Одним з наслідків цього рішення буде: в) зниження українського експорту; 10 Якщо при режимі фіксованих валютних курсів рівень інфляції в Україні виявиться вищим, ніж в інших країнах, то: а) український експорт знизиться, а імпорт зросте; 11 Дефіцит платіжного балансу: в) зменшує кількість грошей у країні; 12 Якщо країна з високим рівнем інфляції для того, щоб стримати інфляцію, проводить рестриктивну грошову політику (політику дорогих грошей) , це призводить до: б) підвищення обмінного курсу цієї країни; 13 Які з нижчеперелічених заходів збільшують пропозицію іноземної валюти в обмін на вітчизняну? б) експорт товарів та послуг; 14 Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні: г) нічого з переліченого не відбудеться. 15 Діє система золотого стандарту. Країна А суттєво збільшила експорт товару в країну Б. У цій ситуації: б) рівень ціни у країні А зросте, а з країні Б знизиться; 16 Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квоти та інші торговельні бар'єри необхідні для: г) збільшення сукупної пропозиції. 17 Країна А може виробляти 1 т пшениці чи 4 т металу, використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Б може виробляти 2 т пшениці чи 5 т металу, використовуючи також одну одиницю ресурсів. За цих умов: в) країна Б буде експортувати пшеницю та імпортувати метал; 18 Різниця між імпортним митом та квотою у тому, що лише мито: в) приносить доходи до Державного бюджету; 19 Принцип порівняльних переваг вперше сформував: в) Давід Рікардо; 20 До форм економічних відносин не належить: г) свобода слова; 21 Систематичний звіт всіх економічних операцій, що відбуваються між окремими особами, фірмами і урядом однієї країни з аналогічними представниками інших країн упродовж року, характеризує показник: в) платіжний баланс; 22 Політика захисту вітчизняного виробника від іноземних конкурентів це а) політика протекціонізму; 23 До позитивних наслідків політики протекціонізму можна віднести: д) усе вище перераховане. 24 До нетарифних бар'єрів не відносять: в) мито; 25 Країна А може виробляти 2 т пшениці або 8 т вугілля використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Д може виробляти 4 т пшениці або 10 т вугілля, використовуючи також одну одиницю ресурсів. За цих умов: б) країна Д буде експортувати пшеницю та імпортувати вугілля; 26 Яка країна має найбільші вигоди на світовому ринку? б) країна, в якій для виробництва товарів використовується більш
складна і наукомістка праця; 27 Складова частина платіжного балансу країни - рахунок поточни платежів - включає: а) товарний експорт; 28 Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та Імпорту України зниження ціни гривні з 20 до 15 центів С І І А? :1' в) експорт збільшиться, імпорт зменшиться; 29 Між Україною і США встановлено режим плаваючих валютних курсів. За таких умов при зростанні попиту на гривні це означає, що: б) ціна долара США у гривнях знизиться; 30 Україна встановила контроль над зовнішньою торгівлею з тим, щоб знизити дефіцит платіжного балансу. Одним із наслідків цієї політики буде: в) зменшення українського імпорту;   ТЕМА 13. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА 1 . Державна політика в галузі витрат і оподаткування називається: г) фіскальною політикою. 2 Фіскальна політика, яка потребує спеціальних рішень уряду та пов'язана із прийняттям законодавчих рішень урядом, - це в) дискреційна фіскальна політика 3 За кейнсіанською теорією необхідність державного втручання в економіку фіскальними методами доводять за допомогою тези: а) державне втручання забезпечує більш ефективний розвиток економіки; б)якщо  ціни  стабільні,  то  є  впевненість,  що  ринок забезпечить макроекономічну рівновагу в умовах повної зайнятості 4 Державний борг - це сума попередніх: г) бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків. 5 Однією з реальних проблем державного боргу є: в) відплив частини національного продукту за межі країни; 6 Інфляція - це податок на: г) уряд; вона скорочує розміри бюджетного дефіциту. 7 До яких економічних наслідків може призвести державний борг? г) перерозподіл національного багатства між членами суспільства. 8 Ефект витіснення, пов'язаний з державний боргом, який виник внаслідок зростання державних витрат: г) скорочує приватні інвестиції. 9 Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет: в) буде посилювати коливання у межах економічного циклу; 10 Відносні витрати по обслуговуванню державного боргу вимірюються: а) відношенням суми процентних сплати за боргом до обсягу ВНП; 11 Державний борг виступає як зобов'язання держави перед платниками податку. Це викликано тим, що: б) основна маса державних облігацій належить громадянам країни та
національним фірмам; 12 Ефект витіснення, пов'язаний з державним боргом, який виник внаслідок зростання державних витрат: г) скорочує приватні інвестиції. 13 Ефект витіснення передбачає, що: в) зростання державних витрат призводить до зменшення приватних
інвестицій;
14 Значний бюджетний дефіцит дозволяв: г) збільшити ставку процента, підвищити міжнародну цінність націо-
нальної валюти та зменшити обсяг чистого експорту. 15 При інших рівних умовах великий бюджетний дефіцит у період повної зайнятості призводить до: в) зростання реальної процентної ставки; 16 Дефіцит державного бюджету утворюється, коли: г) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень 17  Однією з реальних проблем державного боргу є: в) відтік частини національного продукту за межі країни, 18 Побудова кривої Лаффера ґрунтується на положенні. в) зниження   граничної   податкової   ставки   збільшує   податкові
надходження, якщо податкова ставка була над. мірною; 19 Проблеми, пов'язані із зростанням державного боргу, мають менше значення для економіки порівняно з проблемами скорочення обсягу виробництва та зростання безробіття. Це твердження відображає точку
зору прихильників: г) функціональних фінансів. 20 Державний бюджет, збалансований на циклічній основі, був би наслідком: г) зростання державних витрат, зниження податків у період економічного
спаду. 21 Яскраво виражена антиінфляційна фіскальна політика передбачає: в) скорочення як державних витрат, так і податкових надходжень, 22 Відносні витрати по обслуговуванню державного боргу вимірюються: а) відношенням суми процентних сплат за боргом до обсягу ВНП; 23 Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається: г) фіскальною політикою. 24 Маніпуляції з державними витратами і податками для досягнення бажаного рівноважного рівня доходу та виробництва належать до: в) кейнсіанської фіскальної політики; 25 За кейнсіанською теорією макроекономїчної рівноваги для доказу необхідності державного втручання в економіку фіскальними методами використовується теза:  а) державне   втручання   забезпечує   більш   ефективний   розвиток економіки;  26 Якщо уряд передбачає підвищити рівень реального ЧИП, він може: в) знизити податки; 27 Прямий зв'язок між чистими податковими надходженнями та реальним ЧНП: в) знижує вплив змін обсягу планових інвестицій на рівень НД та зайнятості; 28 З наведених далі податків виберіть прямі: б) податок на доходи фізичних осіб; 29 Які з перелічених функцій виконують податки: г) всі відповіді правильні. 30 Який є обсяг річного бюджетного дефіциту, якщо його відношення до ВВП становить 5%; причому державний борг дорівнює 2000 млрд. од„ що становить 50% ВВП: г) 200 млрд. од.; д)300 млрд. од.   ТЕМА 14. МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМЇЧНОЇ РІВНОВАГИ 1 Головна причина, що дозволила кейнсіанській теорії потіснити класичну, полягає у тому, що: а) кейнсіанська теорія пояснила поведінку економіки у довгостроковому періоді; 2 Саморегулююча ринкова система гарантує: б) дефіцити та надлишки товарної маси, що швидко зникають внаслідок дії цінового механізму; 3 Колим в економіці відсутня рівновага, то збереження дорівнюють: б) запланованим інвестиціям; 4  Попит на працю: а) визначається попитом на продукт, який виробляється цієк працею; 5 Якщо люди стають менш бережливими, то при інших незмінних умовах: г) крива заощаджень зрушиться вліво. 6 Рівень виробництва при повній зайнятості та повному використанні всіх ресурсів не залежить від готівкової грошової маси та рівня цін за: в) кейнсіанською теорією; 7 Які з перерахованих концепцій класичної макроекономічної теорії критикував Дж, Кейнс? г) всі відповіді правильні. 8 Згідно з теорією Дж. Кейнса заощадження можуть перевищувати інвестиції, якщо: в) протягом тривалого часу в економіці існує перевиробництво та безробіття; 9 Згідно з кейнсіанською теорією споживчих витрат: г) якщо доход кінцевого використання зростає, то гранична схильність до
споживання знижується. 10 Згідно з кейнсіанською теорією рівень виробництва визначається величиною сукупного попиту. Це означає, що: в) обсяг   продукції,   який   підприємці   вирішать   виробляти,   буде
визначатися попитом на неї; 11 Згідно з кейнсіанською моделлю рівноваги економіка знаходиться у стані рівноваги, якщо: г) сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту. 12 У простій моделі Дж. Кейнса, якщо сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту, то: в) обсяг запасів та рівень виробництва не зміняться; 13 Якщо в економіці збалансовані вироблений та реалізований ЧНП, то: г) сукупний доход дорівнює сукупній пропозиції. 14 Збільшення сукупного попиту приведе до зростання рівноважного реального ЧНП і рівня цін, якщо зрушення сукупного попиту відбуваються на: б) проміжному відрізку кривої АБ; 15 У моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція» зростання сукупного попиту приведе: в) до зростання реального обсягу виробництва на класичному відрізку
кривої АБ; 16 Зростання сукупних витрат у кейнсіанській моделі приведе до зрушення кривої сукупного попиту: а) вправо на величину зростання сукупних витрат, помножену на значення мультиплікатора; 17 В неокласичній моделі загальної економічної рівноваги величина реального НД зміниться, якщо: б)зросте пропозиція праці; 18 В кейнсіанській моделі загальної економічної рівноваги в) у стані загальної рівноваги сума інвестицій, державних витрат та
експорту повинна дорівнювати сумі заощаджень, податків та імпорту; 19 За узагальненою кейнсіанською моделлю подвоєння автономного попиту вплине на рівень цін таким чином: в) зростання цін не можна передбачити однозначно; 20 Основна різниця між неокласичною і кейнсіанською моделями загальної рівноваги полягає у розходженнях їх прихильників у питанні про: б) сутність та роль грошей; 21 За моделлю IS-LM ставка процента визначається в результаті взаємодії: в) ринку товарів та послуг і фінансового ринку; 22 Cost push - теорія пояснює інфляцію загальним підйомом цін, підвищенням витрат (наприклад, зарплати); demand pull - теорія, навпаки, бачить виникнення інфляції виключно в зростаючому сукупному попиті. У цьому значенні монетаризм це: а) теорія підвищення цін; 23 Припустимо, функція споживання в народному господарстві в) більше ніж на 800 одиниць; 24 Передбачимо, в п-му році країна збільшує інвестиції в освіту, при цьому використовуються кошти, отримані внаслідок скорочення представницьких витрат. Тоді, при нормальних умовах зростає: в) жодна з величин; 25  У концепції Фрідмена номінальний грошовий попит зростає, якщо збільшується наступна величина: а) рівень цін; 26 "Природній рівень неповної зайнятості" означає рівновагу в: б)теоретичному значенні; 27 Правило визначення грошової маси насамперед направлене на: б) скорочення циклічних коливань реальних економічних змінних; 28 Які з наступних гіпотетичних фактів відповідають кейнсіанській і не відповідають монетаристській позиціям: а) висока еластичність грошового попиту за процентом; 29 Якщо еластичність грошового попиту за процентом рівна 0,1, то 2%- не підвищення грошової маси викликає такий же виражений вплив на номінальний прибуток, як і зростання процента: а) з 4% до 4,8% в рік; 30 З теорії грошового попиту Фрідмена випливає, що в народному господарстві, що розвивається при постійній технології проходження платіжних коштів, лінія тренда, яка відображає швидкість обігу грошей: г) зміщується вгору.   ТЕМА 15. ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ФОРМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 1 Кон'юнктура - це: а) послідовний зв'язок між різними точками рівноваги економіки; 2 Періодичний підйом або спад реального ВВП на фоні загалі.  тенденції до зростання - це визначення : в) економічного циклу; 3 До внутрішніх причин економічних циклів не належать: г) правильної відповіді немає. 4 До причини циклічності можна віднести: г)все вище перераховане; 5 До зовнішніх причин економічних циклів можна віднести: г) все вище перераховане; 6 Якій фазі економічного циклу відповідає ця характеристика: оновлення капіталу, модернізація виробництва, відновлення Інвестиційного процесу, активізація попиту, збільшення зайнятості? в) пожвавленню; 7 В економіці спостерігається повна зайнятість, виробництво працює на повну потужність, наявне масове оновлення капіталу, розширення виробництва, зростання прибутку та заробітної плати, рівень цін має
гонденцію до підвищення, відчувається недостатність ресурсів - це характеристика фази: г) піку. 8 Економічні цикли, для яких головна рушійна сила - радикальні зміни у технологічній базі суспільного виробництва, його структурна перебудова, це: в) довгі економічні цикли; 9 У якій послідовності відбуваються фази економічного циклу: в) спад, дно, пожвавлення, пік; 10 Матеріальною основою періодичності середніх циклів є: а) необхідність оновлення основного капіталу; 11 Матеріальною основою малих циклів є: б) процеси, що відбуваються на грошовому ринку; 12 Матеріальною основою великого циклу є: б) необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об'єктів інфраструктури; 13 Значення якого з наведених показників знижується після настання фази підйому і зростає після настання фази падіння? б) обсяг товарних запасів в обробній промисловості; 14 У період депресії найбільше скорочується: в) величина підприємницького прибутку; 15 Через рік-другий по закінченні падіння спостерігається: г) усі попередні відповіді неправильні. 16 Який із запропонованих способів використовується для прогнозних оцінок економічної кон'юнктури? г) усі перераховані способи. 17 Якщо мова йде про економічні цикли, чи завжди справедливі такі твердження? г) усі твердження неправильні. 18 Економічний цикл, за кейнсіанською моделлю, пов'язаний з: б) факторами, які переважно впливають на динаміку сукупного попиту; 19 Теорія, згідно з якою розвиток економічного циклу, викликаний дією політичних факторів, виходить з того, що: г) усі попередні відповіді правильні 20 Тенденція до зниження обсягу валових інвестицій з'являється в період, коли: а) темп зростання продажу зменшується; 21 Яке з перерахованих явищ не відповідає періоду економічного падіння? в) зменшення обсягу допомоги по безробіттю; 22 Найбільш сильний вплив на хід економічних циклів здійснює динаміка: б) чистих інвестицій, спрямованих у виробництво товарів довготривалого
використання; 23 Відповідно до принципу акселератора індуційовані інвестиційні витрати мають місце у випадку: б) якщо ВНП чи споживання зростають 24 Заходи антикризової політики не включають: а) регулювання зовнішньої діяльності; 25  Використовуючи для аналізу кон'юктурних коливань модель АО АБ можна стверджувати, що в період депресії: б) крива АР зрушується вправо; 26 Використовуючи модель АО - АЄ на основі кейнсіанської концепції визначіть умови кризи: б) скорочується сукупний попит і крива АО переміщується вліво; 27 Під час пожвавлення держава: а) знижує податкові ставки; 28  Під час буму держава: в) збільшує інвестиції; 29 З чим пов'язував М.Д. Кондратьев "підвищувальну" хвилю великого циклу: б) з масовою заміною довгострокових елементів основного капіталу; 30 З чим Й. Шумпетер пов'язував великі цикли: а) з "довгими хвилями" технічних інновацій;   VII. ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ «МІКРОЕКОНОМІКА»
ТЕМА 1. ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ. ПРЕДМЕТ І МЕТОД.
  ТЕМА 1. ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ. ПРЕДМЕТ І МЕТОД. 1 Мікроекономіка досліджує: а) поведінку окремих економічних суб'єктів, які приймають рішення в
умовах обмеженості ресурсів; 2 Мікроекономіка: б) досліджує поведінку споживачів і фірм у різних ринкових структурах; 3 Мікроекономіка вивчає, як ринковий механізм визначає: г) будь-які ціни. 4 До проблем, які вивчаються мікроекономікою, не відноситься: б) необмежені виробничі ресурси; 5  Економічними вважаються ресурси, які: г) всі відповіді правильні. 6 Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою зумовлена: г) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів, необхідних для їх задоволення. 7 Проблема вибору, з якою постійно стикаються економічні суб'єкти, зумовлена тим, що:  в) потреби людей безмежні, а ресурси обмежені; 8 Яка з наведених характеристик найтісніше пов'язана з поняттям "економічні ресурси"? б) рідкісні;  9 Яка з властивостей не характерна для економічних ресурсів? в) безмежність; 10 Внаслідок обмеженості економічних ресурсів і необмеженості потреб мікроекономічних суб'єктів перед ними постає: а) проблема вибору і оцінки альтернативної вартості рішень; 11 Економічне поняття "обмеженість ресурсів" означає: б) неможливість задоволення всіх людських потреб; 12 Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження: б) ресурсів завжди не вистачає для задоволення усіх людських потреб; 13 Проблему обмеженості ресурсів: г) неможливо вирішити за жодних умов. 14 Якщо в економіці країни задіяні всі ресурси, то більшу кількість будь-якого продуту: б) можна виробити тільки за рахунок скорочення виробництва деяких інших товарів; 15 Альтернативна вартість вимірюється: в) кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці іншого блага; 16 Яке з тверджень не відноситься до розкриття сутності альтернативних витрат в) відмова від використання ресурсів в іншому напрямку і є вартістю
втрачених можливостей; 17 Країна, в економіці якої задіяні всі ресурси, виробляє два товари - автомобілі та бензин. Уряд країни бажає збільшити виробництво автомобілів. За цих обставин йому можна порадити: а) зменшити виробництво бензину; 18 Через нестачу грошей ви змушені купити декілька гарних і дорогих листівок та декілька гірших і дешевих. Ви стикаєтесь з проблемою: в) обмеженості ресурсів, необхідності компромісного вибору та оцінки альтернативної вартості рішень; 19 Випускник ліцею може піти працювати і отримувати заробітну плату, або може вступити до приватного вузу і платити за навчання. Альтернативна вартість його навчання в інституті дорівнює: г) втраченій можливості працювати і отримувати заробітну плату та
вартості навчання 20 Рух вздовж кривої виробничих можливостей означає, що змінюються: в) альтернативні витрати виробництва;  21 В економіці, яка виробляє пральні машини і верхній одяг, вдосконалення технології у виробництві пральних машин може привести до: г) правильні відповіді а) і в). 22 Якщо економіка рухається вздовж опуклої межі виробничих можливостей зверху вниз, то: б) альтернативні витрати зростають; 23 Товар, що має високу альтернативну вартість, як правило: б) мас високу ціну; 24  У людини, що відпочиває і яка має можливість одержати роботу з оплатою від 4 до 6 грн. на годину, альтернативні витрати однієї години дозвілля дорівнюють: в) 6 гривень; 25 Принцип раціональності поведінки означає, що: б) кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду; 26 До специфічних методів мікроекономічних досліджень належать: б) граничний аналіз та економічне моделювання; 27 Економічне моделювання передбачає, що дослідники: а) застосовують припущення, які спрощують ситуацію; 28 Характеристиками економічного блага виступають: г) всі відповіді правильні. 29 Альтернативні витрати нового стадіону - це: г) ціна інших товарів та послуг, виробництво яких принесене в жертву будівництву цього стадіону. 30 До суб'єктів мікроекономіки не належить: г) держава.   ТЕМА 2. РИНОК: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 1 Коли ціна товару зростає, то: а) попит на нього, як правило, зменшується; 2 Якщо зміна кількості товару, яку бажають та можуть купити споживачі, викликана неціновим фактором, відбудуться зміни: а) у попиті на товар, що змістить криву попиту; 3 Точки на кривій ринкового попиту показують: а) обсяг попиту всіх споживачів за кожної можливої ціни; 4 На ринковий попит не впливають: б) ціни ресурсів; 5 Зростання попиту на товар може бути наслідком підвищення ціни: в) товару-комплемента;  6 Зміщення кривої попиту на товар ліворуч є наслідком: а) скорочення доходів споживачів; 7 Зниження ціни на бензин змістить: б) криву попиту на автомобілі праворуч; 8 Яка з наступних подій могла спричинити зміщення кривої попиту на пральний порошок праворуч? г) широка реклама прального порошку. 9 Крива попиту зміститься ліворуч, якщо: г) знизиться ціна товару-субституту. 10 Товари-субститути - це пари товарів, для яких: а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший; 11 Якщо два товари є взаємозамінниками, то підвищення ціни одного приведе до: б) зростання попиту на інший; 12 Товари-комплементи - це пари товарів, для яких: б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший; 13 На ринкову пропозицію безпосереднь не пливають:  в) доходи споживачів; 14 Удосконалення технології виробництва товару переміщує: в) криву його пропозицій праворуч; 15 Зі зниженням цін ресурсів , що застосовуються у виробництві товару, крива його пропозиції: б) зміститься вниз і праворуч; 16 До змін у пропозиції тракторів і зміщення кривої пропозиції не приведе: в) зниження ціни тракторів; 17 Зміщення кривої пропозиції борошна праворуч є наслідком: в) зниження ціни пшениці; 18 Удосконалення технології виробництва товару приведе до: а) зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу; 19 Зміщення кривої пропозиції товару є наслідком: г) надання субсидії виробникам. 20 Ринок певного товару перебуває у стані рівноваги , якщо: г) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції; 21 Ринкові ціни: в) встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропозиції; 22 До підвищення рівноважної ціни товару може привести: а) збільшення попиту на товар; 23 Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то: а) виникає дефіцит товару; 24 Встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноважний, викликає: а) появу стійкого надлишку товару;  25  Рівноважна ринкова ціна олії зросте, якщо: в) домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму: 26 Якщо на ринку певного товару одночасно зростуть попит і пропозиція то: г) рівноважна кількість збільшиться, але вплив на рівноважну ціну невизначений 27 Ціна свинини зросла одночасно зі зростанням обсягу її продажу. Яка з подій узгоджується з цими змінами? б) підвищилася ціна яловичини; 28 Ціна вугілля знизилася і продана його кількість зменшилася. Яка з подій узгоджується з цим? а) зниження ціни на нафту; 29 Якщо пропозиція товару скорочується, а попит на нього зростає, то: б) рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу
може як збільшуватися, так і зменшуватися чи не змінитися зовсім; 30 У випадку встановлення податку з одиниці товару на виробників: б) крива пропозиції зміститься ліворуч паралельно до початкової,
рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться; 31 У випадку встановлення відсоткового податку на виробників: б) крива пропозиції зміститься ліворуч, змінивши кут нахилу, рівноважна
ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;
32 Внаслідок встановлення податку на виробників: а) ціна попиту перевищуватиме ціну пропозиції на величину податку; 33 Якщо лінійні криві попиту і пропозиції є відповідно спадною І висхідною, то з встановленням податку на виробників: б) рівноважна ціна зростає на меншу величину, ніж величина податку: 34 Надання субсидії виробникам: г) всі відповіді правильні. 35 Ймовірно, що причиною зниження ціни товару є: в) удосконалення технології;   ТЕМА 3. ТЕОРІЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ  1 Продавець знизив ціну на свій товар на 5%, внаслідок чого обсяг продажу зріс на 4%. Можна стверджувати, що попит на цей товар: б) нееластичний; 2 Якщо ціна товару зросла на 3%, що привело до скорочення обсягу попиту на 3%, то попит на цей товар є: в) одиничної еластичності;  3 Якщо цінова еластичність попиту дорівнює -0,5, це означає, що: б) зниження ціни на 0,5% спричиняє зростання обсягу попиту на товар на 1%; 4 Яке з наведених тверджень належить до характеристики нееластичного за ціною попиту на товар: б) коефіцієнт цінової еластичності менший 1; 5 Значення коефіцієнтів лінійної та дугової еластичності співпадають у випадку: в) абсолютно нееластичного попиту; 6 У якого з наведених товарів еластичність попиту за ціною найвища? г) телевізор  7 Яке з тверджень є неправильним? Еластичність попиту за ціною тим вища: б) чим більш дефіцитним є товар; 8 Якщо крива попиту лінійна, то цінова еластичність попиту: б) буде вищою із зростанням ціни; 9  Графічне зображення кривої абсолютно нееластичного попиту - це: г) вертикальна лінія. 10 Якщо будь-яка кількість товару може бути продана за однією і тією ж ціною, це означає, що попит на даний товар є: в) абсолютно еластичним; 11 Для якого з товарів слід очікувати вищого показника цінової еластичності попиту в короткостроковому періоді порівняно з довгостроковим: в) холодильники; 12 Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару, якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною: а) зменшиться; 13 Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зростання ціни товару, якщо попит на цей товар є еластичним за ціною ? а) зменшиться; 14 Цінова еластичність попиту на міжнародні повітряні подорожі дорівнює мінус 3. Підвищення цін на міжнародні авіаквитки приведе до : б) зменшення щорічних витрат на міжнародні подорожі; 15 Коли ціни на продукти харчування зросли на 2%, споживач скоротив
їх купівлю на 1%. Для нього попит на продукти харчування: а) нееластичний, а його видатки збільшуються; 16 Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний за ціною, то при великому урожаї доходи селян: г) скоротяться, оскільки втрати доходу від зниження ціни будуть більшими,
ніж його приріст від збільшення обсягу продажу. 17 Перехресна еластичність попиту - це процентна зміна обсягу попиту на один товар: а) при зміні на 1% ціни іншого товару; 18 Коефіцієнт перехресної еластичності попиту між гречкою та рисом
становить 0,14. Якщо ціна гречки зросте на 10%, то: г) попит на рис збільшиться на 1,4%. 19 Якщо перехресна еластичність попиту є від'ємною, то товари, для яких вона визначена, - це: г) товари-комплементи. 20 Якщо еластичність попиту на товар А за ціною товару В становить мінус 3, то це означає що: г) всі відповіді правильні. 21 Якщо зі зниженням ціни одного товару на 2% обсяг попиту на и шсмопов'язаний з ним товар зменшився на 3%, це означає, що: в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1; 11 коефіцієнт перехресної еластичності попиту є від'ємним. 22 Для якого з товарів попит за доходом є найбільш еластичним? г) подорож за кордон. 23 Еластичність попиту за доходом на житло дорівнює 5. Підвищення
доходу споживача на 5% збільшить попит на квартири на: г) 25. 24 Яке з наведених значень коефіцієнта еластичності попиту за доходом стосується товарів першої необхідності: б) більше  25 Товар можна віднести до категорії "низькоякісних", якщо: в) еластичність попиту за доходом для нього дорівнює -0,5. 26 Кожна точка лінійної кривої пропозиції, що виходить з початку координат: а) має одиничну еластичність; 27 Цінова еластичність пропозиції залежить головним чином від: б) часу, протягом якого продавці можуть пристосуватися до зміни ціни; 28 Якщо пропозиції товару представлена вертикальною лінією, то вона є: б) абсолютно нееластичною; 29 Попит на товар є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропозиція товару зменшиться, то рівноважна ціна: б) не зміниться, а рівноважний обсяг зменшиться; 30 Якщо пропозиція товару абсолютно нееластична за ціною, а попит на нього зросте, то рівноважна ціна: г) зросте, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.   ТЕМА 4. ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ ТА ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР СПОЖИВАЧА 1  Корисність - це: в) задоволення, яке отримує людина від споживання благ; 2 Корисність блага : г) всі відповіді правильні. 3 Кардиналістська модель поведінки споживача: г) передбачає можливість визначення кількісної величини корисності. 4 Загальна корисність — це: а) загальна сума задоволення від споживання певної кількості блага; 5 Загальна корисність: в) збільшується із зростанням споживання спадним темпом; 6 Сукупна корисність: в) є сумою задоволення від споживання певної кількості благ; 7 Гранична корисність • це: г) всі відповіді правильні. 8 Загальгна корисність зростає, коли гранична корисність: в) збільшується або зменшується, але є додатною величиною; 9 Між кривими загальної та граничної корисності існує геометричний зв'язок: г) всі відповіді правильні. 10 Який з наведених нижче переліків значень загальної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності? г) 20, 28, 34, 38. 11 Споживач готовий купити наступну одиницю товару тільки за умови, що продавець знизить ціну. Його поведінку найкраще пояснює: а) закон спадної граничної корисності; 12 Закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена) показує, що: в) величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці блага зменшується до досягнення нульового значення в точці повниш насичення потреби; 13 Ординалістський підхід до аналізу поведінки споживача на відміну від кардиналістського:  б) не вимагає вимірювання величини корисності; 14 Криві байдужості — це криві: б) однакового рівня корисності наборів двох благ; 15 Криві байдужості мають такі властивості: г) всі відповіді правильні. 16 Форма і нахил кривої байдужості для споживача визначаються: в) тільки уподобаннями споживача; 17 Форма і нахил кривих байдужості залежать: а) від ступеня замінності благ у споживанні; 18 Гранична норма заміни одного товару іншим: г) всі відповіді правильні. 19 Гранична норма заміни товару У товаром X показує: б) кількість товару У, від якої споживач готовий відмовитись заради одержання додаткової одиниці товару X без зміни рівня сукупної корисності; 20 Якщо два блага є абсолютними комплементами, то: б) криві байдужості мають вигляд прямого кута; 21 Якщо два блага є абсолютними замінниками, то: г) правильні відповіді а) і в). 22 Якщо серед двох наборів благ споживач абсолютно байдужий до одного з них, то: г) всі відповіді правильні. 23 Бюджетне обмеження споживача утворюють: в) дохід споживача і ціни товарів; 24 Бюджетна лінія - це: г) правильні відповіді б) і в). 25 Точки перетину бюджетної лінії з осями координат характеризують тим, що: б) перебуваючи в цих точках, споживач витрачає весь дохід лише один з двох товарів; 26 Нахил бюджетної лінії визначається: в) співвідношенням цін товарів; 27 Пропорції можливої заміни одного товару іншим на бюджетній ні визначаються: г) всі відповіді правильні. 28 Положення бюджетної лінії не зміниться, якщо: в) ціни і дохід зміняться в одному напрямку і в однаковій пропорції; 29 Яке з тверджень є неправильним? в) точки на бюджетній лінії визначають множину споживчих кошиків, бажаних для споживача; 30 Бюджетні лінії: б) можуть бути як прямими, так і ламаними лініями; 31 Споживчий вибір є оптимальним, якщо: а) в межах бюджетного обмеження споживач обирає такий набір товарів, для якого відношення граничних корисностей благ дорівнює відношенню їхніх цін; 32  Ціни вимірюють граничні корисності благ б) індивідуально для кожного зі споживачів; 33 Другий закон Госсена: г) всі відповіді правильні. 34 Якщо для обраного споживачем кошика МUх/МUу=9, а Рх/Ру =7, то: б) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару X менше товару У; 35 Споживач перебуває у стані рівноваги, якщо: г) правильні відповіді б) і в). 36 Щоб опинитися у стані рівноваги, споживач повинен: в) розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на
придбання будь-якого товару, приносила йому однакову граничну корисність; 37 Дохід споживача становить 8 грн. Ціна одиниці товару X -1 грн.. Ціні одиниці товару У - 0,5 грн. Яка з наступних комбінацій двох товарів є на бюджетній лінії? в) 5 X та 6 У;  38 Бюджетна лінія споживача описується рівнянням: 15Х+25У=90<) Оптимальний кошик споживача містить ЗО одиниць У, а кількість товару X в цьому кошику становить: а) 10 одиниць;  39 Для споживача товари X і У є абсолютними замінниками в пропорції 1:1. Ціна товару X - 1 грн., товару У - 1,5 грн. Споживач максимізує корисність, якщо б) споживач витрачає весь свій дохід на товар X; 40 Якщо споживач обирає комбінацію, представлену точкою, яка належить нижче бюджетної лінії, то він: в) не повністю використовує свій бюджет;   ТЕМА 5. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 1 Зростання доходу споживача за інших рівних умов викличе: а) зміщення бюджетної лінії паралельно до початкової праворуч; 2 Крива "дохід - споживання": г) правильні відповіді б) і в). 3  Крива "дохід - споживання": г) всі відповіді правильні. 4 Криві Енгеля характеризують залежність: а) обсягу споживання товару від доходу споживача; 5 Залежність видатків споживачів від доходу для предметів першої та другої необхідності й предметів розкоші описують: в) криві Торнквіста; 6 Зі зниженням ціни одного з благ за інших рівних умов: в) зростає обсяг індивідуального попиту на нього; 7 Крива "ціна-споживання": а) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з
товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту; 8 Ефект заміщення полягає у: а) зміні обсягу попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмінного
реального доходу споживача; 9 Ефект заміщення - це зміна обсягу попиту на товар, спричинена зміною: г) зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача. 10 Ефект заміщення відображає: а) зміну обсягу попиту на товар внаслідок зміни його відносної ціни; 11 Ефект доходу полягає у: б) зміні обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінни
відносних цін товарів; 12 Ефект доходу -це: г) всі відповіді правильні. 13 Ефект доходу проявляється тоді, коли: б) зниження ціни одного блага дозволяє споживачу купувати більше даного
блага, не скорочуючи попиту на інші; 14 На відміну від моделі Хікса, у моделі Слуцького: г) правильні відповіді б) і в). 15 На відміну від моделі Слуцького, у моделі Хікса: в) допоміжна бюджетна лінія є дотичною до початкової поверхні байдужості; 16 Ефекти заміни та доходу за Слуцьким і Хіксом виявляють: а) додатне значення ефекту заміни за зниження ціни низькоякісного блага; 17 Коли ціна нормального блага знижується, то: б) в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага; 18 З підвищенням ціни низькоякісного блага: а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміни - менше; 19 У випадку зниження ціни низькоякісного блага: г) всі відповіді правильні. 20 Товар Гіффена - це: г) всі відповіді правильні. 21 Що з наведеного нижче характеризує товар Гіффена: в) зі зниженням ціни даного блага обсяг попиту на нього скорочується; 22 Крива індивідуального попиту: г) всі відповіді правильні. 23 Крива ринкового попиту: а) отримується шляхом додавання обсягів індивідуального попиту за кожної
з можливих цін; 24 Ефект „наслідування більшості": а) виникає, коли типовий споживач збільшує свій попит, якщо товар купує
багато покупців; 25 Ефект „сноба": б) робить ринковий попит менш еластичним; 26 Товари Веблена: г) всі відповіді правильні. 27 Надлишок споживача: г) всі відповіді правильні. ТЕМА 6: ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА 1 Взаємозв'язок між всіма можливими поєднаннями факторів вироб¬ництва та обсягом випуску продукції формалізується за допомогою: виробничої функції. 2 Виробнича функція показує: максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні
сполучення заданих вхідних ресурсів 3 У короткостроковому періоді: обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити; 4 У короткостроковому періоді: а) виробничі потужності залишаються незмінними;б) виробники можуть збільшити обсяг випуску тільки за рахунок більш інтенсивного використання наявнихвиробничих потужностей;в) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;г) всі відповіді правильні. 5 Довгостроковий період функціонування фірми - це час, необхідний для зміни всіх залучених ресурсів; часовий інтервал, протягом якого фірма може отримувати прибуток. 6 Довгостроковий період з точки зору галузі - це: період, достатній для того, щоб діючі фірми могли залишити галузь, а нові - увійти в галузь; 7 Визначте характеристику короткострокової виробничої функції: загальний продукт змінного фактора досягає максимуму, коли середній
продукт скорочується, а граничний спадає до нуля; 8 Загальний продукт змінного фактора виробництва набуває макси¬мального значення, коли: граничний продукт змінного фактора дорівнює нулю; 9 Середній продукт змінного фактора набуває максимального зна¬чений. коли: він дорівнює його граничному продукту. 10 Граничний продукт змінного фактора — це: додатковий продукт, одержаний від застосування додаткової одиниці змінного фактора; 11 Закон спадної віддачі полягає у тому, що: всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадання їх продук-тивності; 12 Коли діє закон спадної віддачі, то: відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послі-довному збільшенні одного фактора виробництва за незмінності інших факторів; 13 Ізокванта - це: крива, що характеризує різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечу однаковий обсяг випуску; 14 Ізокванта ілюструє: весь набір можливих рівнів виробництва за умови зміни кількості капіталу; 15 Зі зростанням обсягу виробництва ізокванта буде зміщуватись: праворуч вгору 16 виробнича функція може бути описана в) рівняннями Q=f(L) або Q=f(К,1.) б) Кривою сукупного продукту змінного фактора;  в) ізоквантою;г) всі відповіді правильні. 17 Позитивний ефект масштабу спостерігається тоді, коли: темп зростання обсягів виробництва перевищує темп зростання обсягів залучених ресурсів 18  Фірма збільшує обсяги використання праці з 500 до 725 одиганщ внаслідок чого виробництво продукції зростає з 600 до 1100 шт. Це зростаючий ефект масштабу;  19 Віддача від масштабу виробничої функції Q = 10-L.0,5 К0,8 зростаюча; 20 Траєкторія розвитку фірми: ілюструє комбінації праці і капіталу, які обирає фірма, мінімізуючи витрати кожного з можливих рівнів випуску у довгостроковому періоді; 21 Ізокванта ілюструє: виробничу функцію; 22 Для виготовлення стільців на власному виробництві підприємцеві треба 0,05 мЗ деревини, 0,8 метрів тканини, 0,5 години праці та 15 хвилин роботи для кожного стільця. Процес характеризується:
а) ізоквантою у вигляді прямого кута; 23 За яких умов діє закон спадної віддачі фактора виробництва? 1 Інші фактори фіксовані. 2- Рівень технології не змінюється. 24 Граничний продукт може скорочуватися при залученні у виробництво: 4-го робітника;  25 Граничний продукт 5-го робітника становить; в) 14 шт. 26 Середній продукт досягає максимальної величини, копи увиробництво залучено:  3 робітники; ТЕМА 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА  1 Економічні витрати - це: витрати, що дорівнюють сумі доходів, яку повинні одержати всі власники ресурсів при найбільш вигідному з можливих способів їх використання; 2 Економічні витрати: Дорівнюють сумі явних і неявних витрат. 3 Неявні витрати-це: альтернативна вартість ресурсів, що належать власникам фірми 4 Безповоротні витрати - це: витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю; 5 Бухгалтерський прибуток утворюється як різниця між загальним доходом і: зовнішніми витратами; 6 Виберіть найбільш точне визначення економічного прибутку: прибуток, який отримує фірма, якщо її загальний дохід перевищує сумуявних і неявних витрат. 7 Економічний прибуток фірми менший за бухгалтерський на: суму альтернативної вартості власних ресурсів фірми; 8 Нормальний прибуток— це: мінімальний дохід, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності 9 Яке з тверджень правильне? бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку 10 Метою виробника є максимізація: економічного прибутку; 11 Оскільки граничний продукт змінного фактора зі збільшенням об¬сягу випуску фірми спочатку зростає, а потім знижується, то: граничні витрати спочатку знижуються, а потім - зростають; 12  Загальні витрати обчислюються як б) FС + УС 13  Загальні витрати фірми для будь-якого обсягу випуску дорівнюють: а) середнім загальним витратам, помноженим на обсяг випуску; 14  Граничні витрати дорівнюють: середнім загальним витратам, помноженим на обсяг випуску; 15 Щоб знайти величину постійних витрат фірми, потрібно: від загальних витрат відняти змінні витрати; 16 Щоб знайти величину змінних витрат фірми, потрібно: від середніх загальних витрат відняти середні постійні і помножити на обсяг випуску 17 Визначте характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді: коли загальні витрати зростають, то середні сукупні та граничні витрати  можуть зменшуватись і зростати залежно від обсягу випуску 18 Середні загальні витрати матимуть мінімальне значення за имі що для даного обсягу випуску: граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам; 19 Середні змінні витрати є мінімальними, коли вони дорівнюють: граничним витратам виробництва 20 Якщо середні змінні витрати зменшуються, то для даного інтервалу обсягів випуску характерним буде: перевищення середніми змінними витратами граничних витрат; 21 Якщо граничні витрати фірми є мінімальними, це означає, що: граничний продукт змінного фактора є максимальним; 22 Зв'язок між граничними і середніми загальними витратами є таким: якщо МС менші за АТС, то АТС повинні знижуватись. 23 Середні змінні витрати конкурентної фірми є мінімальними і становлять 6 грн., а граничний продукт змінного фактора становить 10 одиниць. Це означає, що: а) середній продукт змінного фактора с максимальним; б) середній продукт змінного фактора становить 10 одиниць; в) граничні витрати дорівнюють 6 грн.; г) всі відповіді правильні 24 У довгостроковому періоді: а) не існує поділу витрат на постійні і змінні; в) всі витрати е змінними; 25 Ізокоста - це лінія: незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат; 26 Будь-яка точка ізокости представляє: комбінацію фізичних обсягів двох ресурсів; 27 Рівновага фірми за технологією і витратами встановлюється у точці: дотику ізокванти та ізокости; 28 Фірма максимізує обсяг виробництва за певного рівня витрат у точці дотику: ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 29 Фірма мінімізує витрати виробництва заданого обсягу продукції у точці дотику: ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 30 Якщо за певної комбінації праці та капіталу співвідношення їх гра¬ничних продуктивностей дорівнює 2:1, то для мінімізації витрат: співвідношення їх цін повинно становити 2:1; 31 У довгостроковому періоді зі збільшенням обсягу виробництва: динаміка витрат визначається характером ефекту масштабу 32 Довгострокові граничні витрати характеризують: приріст загальних витрат за умови збільшення обсягу випуску продукції на одиницю; 33 Причиною U - подібності кривих середніх витрат є: у короткостроковому періоді - дія закону спадної віддачі, у довгостроковому періоді - змінний ефект масштабу; 34 Вплив спадної граничної продуктивності виявляє траєкторія кривої: в) А ТС 35 Ефект масштабу супроводжується: б) зниженням середніх витрат у випадку економії на масштабі і збільшенням середніх витрат у випадку втрат на масштабі; в) зростанням обсягів випуску тими ж темпами, що й витрати всіх виробничих ресурсів у випадку постійної віддачі;
36 Мінімальний ефективний розмір підприємства - це: найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати; ТЕМА 8. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 1 Попит на продукцію конкурентної фірми є: абсолютно еластичним;  2 Крива попиту на продукцію конкурентної фірми: а) є прямою горизонтальною лінією на рівні ринкової ціни;б) співпадає з кривою граничного доходу; в) співпадає з кривою середнього доходу; г)всі відповіді правильні.
3 Крива попиту на продукцію конкурентної фірми співпадає з: кривою граничного та середнього доходу; 4 Граничний дохід конкурентної фірми зі зростанням обсягу продажу: зростає 5 Якщо граничний дохід фірми за всіх рівнів випуску дорівнює рин¬ковій ціні, то: б) попит на продукцію фірми є абсолютно еластичним; в) фірма працює в умовах досконалої конкуренції; 6 Конкурентній фірмі у короткостроковому періоді слід виробляти продукцію, якщо: а) вона отримує економічний прибуток; б) вона отримує тільки нормальний прибуток;
в) вона отримує збитки, які не перевищують величини постійних витрат;г) всі відповіді правильні. 7 Оптимальним є обсяг виробництва конкурентної фірми, як і будь-якої іншої, тоді, коли: граничний дохід дорівнює граничним витратам; 8 Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо її:  граничний прибуток дорівнює нулю; 9 Конкурентна фірма максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого: б) ціна дорівнює граничним витратам; 10 Конкурентна фірма досягає точки беззбитковості, якщо: а) ціна дорівнює мінімуму її середніх загальних витрат; б) загальні витрати дорівнюють загальному доходу;
11  Конкурентна фірми перебуває у ситуації MR > MC . Вона зможе збільшити економічний прибуток, якщо: збільшить обсяг виробництва; 12 Конкурентна фірма може мінімізувати збитки у короткостроковому періоді: а) шляхом закриття, якщо ціна менша за середні змінні витрати;в) виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищуе середні змінні витрати  13  Конкурентній фірмі, яка одержує нульовий економічний прибуток, слід: діяти так, як і раніше, нічого не змінювати. 14 Конкурентна фірма, для якої Р = min АТС: отримує нормальний прибуток, оскіпьки ціна дорівнює АТС; 15 Якщо граничні витрати конкурентної фірми перевищують середні загальні витрати за оптимального обсягу виробництва, то фірма: максимізує економічний прибуток; 16 Якщо ціна на конкурентному ринку нижча середніх загальних витрат, то фірма повинна: продовжувати виробництво на рівні, де Р=МС, якщо ціна перевищує середні змінні витрати. 17 Сума збитків конкурентної фірми, що припиняє виробництво у короткостроковому періоді: дорівнює постійним витратам 18  У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить вироб¬ництво, якщо: збитки перевищують величину постійних витрат фірми; 19 У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить вироб¬ництво, якщо: її граничний дохід менший за середні змінні витрати; 20 Короткострокова крива пропозиції конкурентної фірми співпадає з кривою: граничних витрат вище мінімуму кривої середніх змінних витрат; 21  Короткострокова крива ринкової пропозиції конкурентної галузі може бути одержана як горизонтальна сума відрізків кривих MC вище мінімуму AVC всіх фірм галузі; 22 Виробничий надлишок фірми: а) є різницею між сукупним доходом і змінними витратами; б) вимірює вигоду виробника від продажу продукції на конкурентному ринку, є показником його добробуту. в) графічно відповідає площі фігури, обмеженої кривою граничних витрат, лінією ринкової ціни та віссю ординат;г) всі ВІДПОВІДІ правильні. 23 у довгостроковому періоді конкурентна фірма: б) залишить галузь, якщо Р < LAC' 24 У довгостроковому періоді конкурентна фірма: увійде в галузь, якщо Р > LAC; 25 Фірми на досконало конкурентному ринку: у короткостроковому періоді можуть отримувати як економічні прибутки, так і збитки, але у довгостроковому вони отримують лише нормальний прибуток; 26 Парадокс прибутку полягає у тому, що: можливість отримати економічний прибуток в конкурентній галузі е причиною його зникнення у довгостроковому періоді внаслідок вхо¬дження в галузь нових фірм 27 Якщо граничний дохід типової фірми конкурентної галузі перевищує середні витрати виробництва, то можна стверджувати, що у дов¬гостроковому періоді: число фірм у галузі зросте; 28 У довгостроковому періоді нові фірми увійдуть в конкурентну га¬лузь, якщо а) ціна перевищує довгострокові середні витрати типової фірми галузі; 29 У довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі, якщо: а) ціна нижча за довгострокові середні витрати; 30 Довгострокова крива пропозиції конкурентної фірми співпадає з кривою: довгострокових граничних витрат вище кривої довгострокових середніх витрат; 31 Довгострокова крива ринкової пропозиції конкурентної галузі: а) залежить від динаміки цін ресурсів та їх впливу на пропозицію; б) будується на основі припущення про змінне число фірм в галузі за кожного значення ціни;
в) для галузі з постійним рівнем витрат є горизонтальною прямою;
г) всі відповіді правильні. 32  Довгострокова крива галузевої пропозиції: а) є висхідною для галузі зі зростаючим рівнем витрат; б) є спадною для галузі зі спадним рівним витрат; в) є горизонтальною прямою для галузі з постійним рівним витрат; г) всі відповіді правильні. 33 У будь-якій конкурентній галузі ціна рівноваги довгострокового періоду встановлюється на рівні: мінімуму АТС; 34  Стан довгострокової рівноваги конкурентної фірми характеризу¬ється рівністю: в) Р = тіл АС = МС; 35 Вивчення ринку досконалої конкуренції є важливим тому, що: ринок досконалої конкуренції — це модель ефективного розподілу обмежених ресурсів; 36 Якщо крива МС перетинає криву AVC у точці, що відповідає 400 грн., а криву АТС на рівні 500 грн., то вона зупинить виробництво, якщо ціна продукції встановиться на рівні: нижче 400 грн. 37  Конкурентна фірма виробляє 500 одиниць продукції. Витрати виробництва даного обсягу становлять: AVC=3 грн.; AFC=5 гри.; МС=4 фн. Ринкова ціна продукції дорівнює 6 грн. Фірмі доцільно: збільшити обсяг випуску для мінімізації збитків шляхом виробництва; 38  Оптимальний обсяг випуску конкурентної фірми становить 10 одиниць продукції, TR = 150 грн., AVC = 10 грн., FC =20 грн. Фірма: максимізує прибуток, величина якого становить ЗО грн.. 39  Конкурентна фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, для якого АТС = 8 грн., AVC = 5 грн., МС =10 грн., TR = 5000 грн. Фірма виробляє: б) 500 одиниць продукції; 40  Конкурентна фірма максимізує економічний прибуток, виробляючи 200 одиниць продукції з показниками: ТС = 22 тис. грн., FC = 2 тис. грн. Якщо її постійні витрати зростуть вдвічі, то фірма: в) не змінить обсягу випуску; ТЕМА 9. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК.  1 Умови досконалої конкуренції не виконуються, якщо: крива попиту на продукцію фірми є спадною; 2  Якщо за будь-якого обсягу випуску середній дохід фірми перевищує КІТ граничний дохід, то: а) фірма є недосконалим конкурентом;в) граничний дохід менший за ціну;
г) правильні відповіді а) і в). 3 За умов недосконалої конкуренції, в тому числі чистої монополії: крива сукупного доходу є нелінійною, опуклою вгору; 4 До утворення монополій не призводить: виробництво та збут товару, який має багато близьких субститутів; 5 За умов монополії для кожного обсягу випуску крім першої одиниці:  граничний дохід менший за ціну; 6 Якщо граничний дохід монополії дорівнює нулю, то: б) сукупний дохід монополії є максимальним;в) цінова еластичність попиту на продукцію монополії дорівнює 1;г) правильні відповіді б) і в). 7 Монополія максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збиток, виробляючи обсяг продукції, для якого: граничний дохід дорівнює середнім змінним витратам. 8 Якщо монополіст обирає комбінацію обсягу випуску і ціни, на нееластичному відрізку кривої попиту, то: монополіст отримує прибуток менший, ніж максимапьно можливий; 9 Монополіст ніколи не вироблятиме обсяг продукції, для якого Е<d < оскільки у цьому випадку: в) МС > МR 10 Монополіст, який прагне максимізувати прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію, доки: а) граничний дохід перевищує граничні витрати; 11 Крива пропозиції монополії: відсутня, монополія не має кривої пропозиції. 12 Фірма-монополіст: з врахуванням кривої ринкового попиту визначає комбінацію обсяіу випуску та ціни, щоб отримати максимум прибутку. 13 На відміну від конкурентної фірми, монополіст: може збільшити свій прибуток, застосовуючи цінову дискримінацію; 14 У довгостроковому періоді монополіст, на відміну від конкурентно фірми: захищений від конкуренції нових фірм, що прагнуть увійти в галузь. 15 Для монополіста не справджується умова: у довгостроковому періоді рівновага фірми встановиюється на рівні Р=min АС- МС; 16 Перевищення ціною граничних витрат монополіста для оптималь¬ного обсягу випуску є вимірником: ринкової влади монополіста, 17 Ринкова влада монополіста буде тим більшою: чим менш еластичним с попит на продукцію монополії; 18 Суспільні втрати від монопольної влади полягають у тому, що за інших однакових умов: а) монополіст виробляє менший обсяг продукції, конкурентна галузь;б) монополіст встановлює вищу ціну порівняно з конкурентним ринком;в) монополія захоплює і перетворює на монопопьний прибуток частину надлишку споживача;г) всі відповіді правильні. 19 Негативний вплив монополізації виробництва полягає у тому, що: а) завищуючи ціни, монополії знижують рівень добробуту споживачів;б) монополії не забезпечують ефективності розподілу ресурсів;в) монополії не забезпечують мінімізації витрат виробництва;г) всі відповіді правильні. 20 Монопсонія - це ринкова структура, за якої: на ринку багато продавців і лише один покупець; 21 Фірма-монопсоніст: а) визначає оптимальну кількість товару за правилом максимізації вигоди;б) за кривою ринкової пропозиції обирає комбінацію ціни та обсягу, що максимізує його вигоду;
в) встановлює ціну, нижчу за граничні видатки і граничну вигоду товару для покупця;
г) всі відповіді правильні. 22 Ринкова влада монопсоніста буде тим більшою: чим менш еластичною є ринкова пропозиція. 23 Природна монополія відрізняється від простої монополії тим, що: а) є ринковою структурою, яка забезпечує мінімізацію витрат;б) має економію від масштабу на всіх обсягах випуску;в) не породжує безповоротних втрат і є вигідною для суспільства;г) всі відповіді правильні.  24 Природні монополії існують переважно у галузі комунального подарства, тому що: існування конкуренції в галузі комунального господарства невигідне д^ суспільства; 25 Природна монополія існує, коли товар виробляє фірма, яка: зі збільшенням обсягу випуску має економію на масштабі; 26 Цінова дискримінація - це: продаж одного й того самого товару різним покупцям за різними цінами; 27 Основною метою цінової дискримінації є: захоплення споживчого надлишку і перетворення його у монопольний прибуток; 28  Абсолютна цінова дискримінація передбачає: встановлення резервної ціни для кожного покупця; 29 Весь споживчий надлишок може захопити фірма, яка:  здійснює досконалу цінову дискримінацію; 30 Якщо адвокат сам вирішує, яку ціну призначити для кожного клієнта, то фірма практикує: а) цінову дискримінацію першого ступеня; 31 Відвідування виставки у вихідні дні коштує дорожче, ніж у будні. Це приклад: в) ціноутворення в пікові періоди; 32 Міжміські телефонні компанії призначають нижчі розцінки за хви¬лину розмови вночі та у вихідні дні. Це приклад: в) ціноутворення в пікові періоди; 33 Прикладом цінової дискримінації третього ступеня є: продаж залізничних квитків дітям, студентам та пенсіонерам за нижчимицінами, ніж решті пасажирів. 34 Особливість ринку комп'ютерних програм полягає у тому, що: а) резервна ціна покупця залежить від обсягу ринкового попиту; 35 Монополія, яка виробляє оптимальний обсяг продукції і максимізує економічний прибуток: не забезпечує ні виробничої ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів. 36 Монополіст прагне збільшити обсяги виробництва і продажу з 300 до 400 одиниць продукції . Його приріст витрат становитиме 2000 гри., а Функція попиту QD = 900 - 2Р, то: б) його рішення неправильне, економічний прибуток фірми зменшиться; 37  Монополіст має збитки, якщо у нього: в) Р <АС 38 Монополіст виробляє такий обсяг продукції, при якому М(* = 150 грн, МС = 110 грн, АС = 180 грн,. Для максимізації прибутку монополіст повинен: г) знизити ціну і збільшити обсяг випуску. 39 Монополіст, який максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свій продукт, якщо: б) граничний дохід перевищує граничні витрати; 40 У монополіста граничні витрати менші за ціну продукту, тому що: б) ціна вища за граничний дохід; ТЕМА 10. ОЛІГОПОЛІЯ 1 Олігополія - це ринкова структура, в якій діє: незначна кількість конкуруючих фірм - виробників однорідної або диференційованої продукції; 2 Олігополію відрізняють: а) значні перешкоди до вступу в галузь; 3 Яка з наведених ознак характерна тільки для олігололії: б) всезагальна взаємозалежність фірм; 4 Аналіз олігололії порівняно з аналізом інших ринкових структур ускладнений тим, що: г) всезагальна взаємозалежність фірм і неможливість передбачити реакцію конкурентів посилюють фактор невизначеності» 5 5. Компанія "X" знизила на 10% ціни на свою продукцію, після чого решта фірм галузі зробили те саме. Ринкова структура, в якій вони працюють, — це: в) олігополія 6  Сукупний обсяг виробництва двох фірм у рівновазі Курно:  перебуває в проміжку від монопольного до конкурентного обсягу виробництва. 7 Функція реакції у моделі Курно : а) визначає обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництв аіншого; 8 Функція реакції у моделі Бертрана : б; визначає ціну продукції одного олігопопіста за кожного заданого рівня 9 На відміну від моделі дуололії Курно, у моделі Бертрана: а) обидві фірми одержують нульовий економічний прибуток;б) крива реакції визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;в) кожна фірма у стані рівноваги виробляє більше продукції за нижчою ціною;
г) всі відповіді правильні. 10 Модель Стакелберга: а) є модифікацією моделі дуополії Курно;б) є моделлю лідерства за обсягами;
в) передбачає, що фірма - лідер обирає обсяг випуску, який максимізуе її власний прибуток, й ігнорує свою функцію реакції;г) всі відповіді правильні. 11 Фірми А і В з однаковими виробничими функціями є дуополістами. Обсяг продажу фірми В буде найбільшим, якщо: в) на ринку встановиться рівновага Стакелберга за умови, що фірма А є аутсайдером; 12  Обсяг продажу однієї з фірм на олігополістинному ринку не зале¬жить від кількості фірм на ринку і розподілу залишку ринку між іншими продавцями: г) для фірми-лідера у моделі Стакелберга. 13 У моделі „ламаної кривої попиту" кожна фірма впевнена, що: б) конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін; 14  Якщо фірма знизить ціну продукції, конкуренти відповідно знизять свої ціни, але якщо вона підвищує ціну, жоден з конкурентів не наслідуватиме її прикладу. Це означає, що фірма: б) стикається з ламаною кривою попиту;  15 Якщо фірма очікує, що при зниженні або підвищенні нею ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то вона: в) є ціновим лідером на олігополістичному ринку 16 У моделі „домінуючої фірми" (квазімонополїї): домінуюча фірма визначає обсяг і ціну за правилом МР = МС, а решта фірм визначають ціну за принципом „граничні витрати дорівнюють ціні домінуючої фірми" 17 Картель діятиме успішніше, якщо: а) попит на продукцію картелю є менш еластичним;б) виробничі витрати учасників картелю приблизно однакові; 'в) фірми-учасники виробляють приблизно однакову кількість продукції;г) всі відповіді правильні. 18 Учасник картелю може збільшити свій прибуток у короткостроко¬вому періоді, якщо: а) збільшить обсяг випуску продукції понад встановлену квоту 19 У довгостроковому періоді: в) олігололісти та монополісти, як правило, отримують економічний прибуток; 20 Принцип ціноутворення "витрати плюс" відображається формулою :   АС + АVС (1+r).  21 Фірма є олігополістом, якщо : б) йде за ціною лідера; 22 Ламана крива попиту для олігополістів обов'язково передбачає : розрив кривої MR; 23 У невеликому місті роздрібна ціна торгівлі меблями найповніше сарактеризується як: олігополія; 24 У моделі домінуючої фірми: б) одна фірма обирає ціну з метою витіснити конкурентів з ринку; ТЕМА 11. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 1 На відміну від чистої монополії, на ринку монополістичної конкуренції: вільний вхід та вихід з ринку; 2 Фірма на ринку монополістичної конкуренції повинна вийти з галузі, якщо: а) Р < min AVC 3 Для ринку монополістичної конкуренції не є характерним: б) відносно великі витрати на виробництво і реалізацію продукції; 4 Монополістична конкуренція поєднує значний розвиток конкуренції з незначною монопольною владою, які є наслідком відповідно: в) значного числа невеликих фірм та диференціації продукції; 5 До монополістичної конкуренції слід віднести ринок: а) губної помади 6 Монополістична конкуренція виникає на ринках товарів, де попит на продукцію фірми: а) більш еластичний, ніж за умов монополії; б) менш еластичний, ніж за умов досконалої конкуренції; 7 Еластичність попиту на продукцію монополістичного конкурента залежить від: а) кількості конкуруючих фірм в галузі;bб) результативності рекламної діяльності;
в) ступеня диференціації продукції; г) всі відповіді правильні. 8 Спільним для ринків досконалої та монополістичної конкуренції є: в) відсутність бар'єрів для вступу в галузь нових конкурентів; 9 Фірми на ринку монополістичної конкуренції мають обмежений ко нтроль над цінами через: а) наявність значної кількості фірм - конкурентів; б) відносно вільний вступ фірм в галузь і вихід з неї; в) відносно малу ринкову частку окремої фірми; г) всі відповіді правильні. 10 Модель монополістичної конкуренції характеризується тим, що: крива попиту на продукцію фірми є спадною; 11 Монополістичний конкурент максимізує прибуток або мінімізує зби¬тки, виробляючи обсяг продукції, для якого: б) граничний дохід дорівнює граничним витратам; 12 На відміну від конкурентної фірми, монополістичний конкурент: б) визначає комбінацію обсягу випуску та ціни, що забезпечує максимізацію економічного прибутку; 13 На відміну від монополії, монополістичний конкурент: а) виробляє диференційовану продукцію; 14 Монополістичний конкурент буде збільшувати обсяг випуску і зни-жувати ціну на свою продукцію, якщо: в) граничний дохід перевищує граничні витрати; 15 Ринкова влада монополістичного конкурента буде тим більшою: б) чим менш еластичним є попит на продукцію фірми; 16 В умовах монополістичної конкуренції значення коефіцієнта Лернера: а) більше нуля, але менше 1; 17 За умов монополістичної конкуренції граничний дохід для всіх об¬сягів випуску, крім першої одиниці: в) нижчий за ціну; 18 У короткостроковому періоді монополістичний конкурент може: а) максимізувати прибуток; б) мінімізувати збитки, оптимізуючи обсяг виробництва;
в) мінімізувати збитки шляхом закриття;г) всі відповіді правильні. 19 Довгострокова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що: б) фірми не отримують економічного прибутку; 20 Довгострокова рівновага монополістичного конкурента означає, що за оптимального обсягу випуску: а) ціна перевищує граничні витрати; б) ціна перевищує мінімальні середні витрати;
в) фірма є беззбитковою; г) всі відповіді правильні. 21 У стані довгострокової рівноваги монополістичний конкурент: г) не досягає ні виробничої ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів. 22 Станції заправки пальним є прикладом монополістично конкурент¬ної галузі. Нетиповим для їх діяльності є: в) ціни, що дорівнюють граничним витратам; 23 У стані довгострокової рівноваги монополістичний конкурент: а) не досягає ефективності розподілу ресурсів; б) виробляє менший обсяг продукції і встановлює вищі ЦІНИ, конкурентні,; в) не досягає виробничої ефективності;
г) всі відповіді правильні. 24 На ринку монополістичної конкуренції найбільш поширеним способом боротьби з конкурентами є: в) нецінова конкуренція; 25 Монополістичні конкуренти часто витрачають значні кошти на ре¬кламу своєї продукції, тоді як ціни на продукцію залишаються зде¬більшого на рівні цін конкурентів. Цей факт ілюструє: г) нецінову конкуренцію. 26  Відсутність виробничої ефективності та ефективності розподілу ре¬сурсів в умовах монополістичної конкуренції компенсується: а) розширенням можливостей споживчого вибору; 27 Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна спожи¬вачам тому, що: диференціація продукту веде до кращої реалізації різноманітних смаків споживачів. 28 Що не належить до методів ведення нецінової конкуренції: г) сезонний розпродаж товарів. 29 При високій еластичності попиту на ринку монополістичної кон¬куренції, фірма обирає таку стратегію поведінки, яка передбачає: б) незначне маніпулювання цінами;  30 Формами диференціації продукту не можуть бути: в) різні ціни на одну і ту саму товарну групу ТЕМА 12. УТВОРЕННЯ ПОХІДНОГО ПОПИТУ 1 Похідний характер попиту на ресурс означає, що попит фірми на І ресурс залежить від: а) попиту на готову продукцію фірми; 2 Гранична доходність фактора виробництва — це: а) грошовий вираз граничної продуктивності змінного фактора;б) зміна сукупного доходу в результаті застосування додаткової одиниці ресурсу;в) реалізований за ринковою ціною граничний фізичний продукт, вироб-лений додатковою одиницею фактора, залученою у виробництво;г) всі відповіді правильні. 3 Граничні витрати фірми на ресурс - це: a) додаткові витрати на кожну додатково залучену у виробництво одиницю ресурсу; 4 Граничиї витрати фірми на конкурентному ринку ресурсів  е постійними і дорівнюють середнім витратам та ціні ресурсу; 5 До нецінових детермінант попиту на ресурс належить:  попит на готову продукцію; б) продуктивність ресурсу; в) зміна ціни інших ресурсів; г) всі відповіді правильні. 6 Обсяг попиту на ресурс залежить від: а) ціни продукту, який виробляється за допомогою цього ресурсу; б) ціни даного ресурсу; в) граничної продуктивності ресурсу; г) всі відповіді правильні. 7 Крива попиту на ресурс конкурентної фірми є: а) кривою граничної доходності ресурсу;в) кривою цінності граничного продукту;
г) правильні відповіді а) і в). 8 Крива попиту на ресурс є кривою граничної доходності ресурсу: в) для будь-якої фірми, незалежно від структури ринку готової продукції, на якому вона функціонує; 9 Якщо фірма продає свою продукцію на недосконало конкурентному ринку, то: граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати пише за все нижчої ціни; 10 За інших рівних умов попит на ресурс конкурентної фірми порівняно з попитом фірми - монополіста є: а) більш еластичним; 11 З підвищенням ціни на готову продукцію у короткостроковому періоді конкурентна фірма, що купує працю на конкурентному ринку ресурсів: а) збільшить попит на працю; 12 До зміщення кривої попиту на ресурс призводять: в) підвищення продуктивності ресурсу; 13 Цінова еластичність попиту на ресурс буде тим вищою: а) чим вищою є можливість заміни цього ресурсу іншим у процесі виробництва;б) чим вищою є еластичність попиту на готову продукцію фірми; в) чим більшою є частка видатків на ресурсі у сукупних витратах фірми; г) всі відповіді правильні. 14 Згідно правила оптимального використання ресурсу: використання ресурсу буде прибутковим, якщо гранична доходність ресурсу дорівнює граничним видаткам на нього; 15 Фірма, яка прагне мінімізувати витрати на ресурси для виробництва заданого обсягу випуску, повинна:
купувати ресурси, доки співвідношення граничних продуктивностей ресурсів та їхніх цін стане однаковим для всіх видів ресурсів. 16 Фірма мінімізує витрати на ресурси, якщо: співвідношення між граничними продуктивностями та цінами всіх ресурсів однакові; 17 Правило оптимального співвідношення ресурсів для конкурентної фірми полягає у тому, що: а) фірма мінімізує витрати, якщо кожен вхідний ресурс використовується доти доки цінність його граничного продукту не дорівнюватиме ціні даного ресурсу;
в) фірма максимізує прибуток, якщо кожен вхідний ресурс вико ристо- вуеться доти, доки цінність його граничного продукту не дорівню¬ватиме ціні даного ресурсу;
г) правильні відповіді а) і в). 18 Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, за якого грани¬чна доходність кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, вона: в) максимізує прибуток за мінімальних витрат; 19 Якщо фірма досягає оптимального співвідношення ресурсів, яке максимізує прибуток, вона одночасно: б) мінімізує витрати; 20 Довгостроковий попит фірми на ресурс порівняно з короткостроковим є: а) більш еластичним; 21 Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс: г) серед наведеного правильної відповіді немає. 22 Якщо зростає частка витрат на ресурс у витратах фірми, то еластичність попиту на цей ресурс: а) збільшується; 23 Зміни в технологи виробництва, які ведуть до збільшення гранич¬ного продукту фактора виробництва, викликають зміщення: б) кривої попиту на фактор праворуч; ТЕМА 13. РИНОК ПРАЦІ 1  Рівень ставки заробітної плати: а) є основним фактором тривалості робочого часу працівника; б) відображає вартість втрачених можливостей для працівника; в) визначає вибір працівника між працею та дозвіплям; г) всі відповіді правильні. 2 Підвищення заробітної плати може привести до скорочення обсягу пропозиції праці з боку робітника: б) якщо ефект доходу перевищує ефект заміщення; 3 З підвищенням ставки заробітної плати робітник, який прагне максимізувати корисність часу: в) може працювати більше або менше, залежно від його уподобань відносно часу праці та часу дозвілля; 4 На відрізку кривої індивідуального пропозиції праці, що має від'ємний нахил, переважає: ; в) ефект доходу; 5 Ефект заміщення в результаті підвищення ставки заробітної плати при виборі між доходом і часом дозвілля полягає у тому, що: а) працівник прагне підвищення грошового доходу при скороченні часу дозвілля внаслідок зростання альтернативної вартості дозвілля; 6 Досконало конкурентний ринок праці характеризується а) мобільністю робочої сили;б) значним числом продавців і покупців праці, не здатних за будь умов вплинути на її ринкову ціну; г) правильні відповіді а) і б). 7 Пропозиція праці для фірми - покупця на конкурентному ринку прац а) є абсолютно еластичною;б) є горизонтальною прямою на рівні рівноважної ставки зарплати;в) співпадає з кривими середніх та граничних витрат фірми на працю;
г) всі відповіді правильні. 8 Крива ринкової пропозиції на конкурентному ринку праці є: висхідною з додатним нахилом, оскільки з підвищенням ставки зарплати ефект заміщення дозвілля працею звичайно переважає ефект доходу; 9 Стан рівноваги на конкурентному ринку праці характеризується тим,що: а) зарплата працівників дорівнює цінності граничного продукту праці; 10 Вигода фірми від найму працівників на конкурентному ринку праці: а) це додатковий прибуток фірми від підвищеної продуктивності праці всіх
найнятих працівників, крім останнього;б) утворюється як різниця між сумою граничних доходностей всіх найнятих а) це додатковий прибуток фірми від підвищеної продуктивності праці всіхнайнятих працівників, крім останнього;б) утворюється як різниця між сумою граничних доходностей всіх найнятих працівників за мінусом видатків на заробітну плату;в) утворює її неявні витрати і є її нормальним прибутком;
г) всі відповіді правильні. 11  Вигода найманих працівників від конкурентного ринку праці: а) утворюється як різниця між рівноважною ставкою зарплати і мінімальними ставками, за якими певне число працівників погоджувалось би найматися,в) відповідає величині економічної ренти;г) правильні відповіді а) і в). 12 Економічна рента, що виникає на конкурентному ринку праці: а) є різницею між рівноважною ставкою зарплати і мінімальними витратами фірми, які могли б забезпечити найом працівників, б) залежить від еластичності пропозиції праці;
в) дістається власникам робочої сили;г) всі відповіді правильні. 13  На конкурентному ринку праці фірма-монополіст на ринку готої родукції за однакової ставки заробітної плати буде: б) наймати менше працівників, ніж конкурентна фірма; 14 фірма-монополіст на ринку готової продукції досягає стан ивноваги на конкурентному ринку праці.Це означає,що: а) гранична доходність праці дорівнює граничним видаткам фірми на неї;б) гранична доходність праці менша, ніж цінність граничного продукту;в) існує неефективне використання ресурсу;г) всі відповіді правильні. 15 Монопсонічний ринок праці характеризується тим, що: в) крива граничних витрат фірми на працю проходить вище кривої пропозиції; 16 У стані рівноваги на монопсонічному ринку праці граничні витрати фірми: a) перевищують ставку зарплати; 17 Порівняно з конкурентним ринком монопсоніст на ринку праці за Іінших однакових умов буде платити: в) меншу ставку заробітної плати і наймати менше працівників; 18 Якщо фірма є монопсоністом на ринку праці, то встановлювані нею ставки заробітної плати будуть б) меншими ніж граничні витрати найму додаткової одиниці праці; 19 Профспілка на ринку праці а) є монополістом;б)може максимізуеати зайнятість працівників галузі, якщо встановить ставку зарплати на рівні конкурентної;в) може підвищити заробітну плату за рахунок скорочення зайнятості г) всі відповіді правильні; 20 Оптимальним способом підвищення заробітної плати членів пола спілки - монополіста на ринку праці є: а) сприяння підвищенню попиту на працю; 21 У випадку двосторонньої монополії рівноважна ставка заробітної плати скоріше за все буде дорівнювати: г) ставці, що менша за рівноважну ставку монополії, але більша за рівноважну ставку монопсонії. 22 Встановлення державою мінімальної заробітної плати, яка переви¬щує рівень рівноважної, може привести до: в) скорочення числа зайнятих на конкурентному ринку праці та збіль¬шення їх числа на монопсонічному ринку праці; 23 Людський капітал: а) є мірою втіленої в людині здатності приносити дохід протягом життя;б) включає природні здібності людини і набуті завдяки освіті та професійному навчанню;
в) створюється завдяки інвестиціям в освіту, охорону здоров'я, забезпечення мобільності робочої сили;г) всі відповіді правильні. 24 Інвестиції в людський капітал означають, що: б) рішення про витрати на освіту приймаються так само, як і будь-які інші інвестиційні рішення, з врахуванням норми віддачі; ТЕМА 14. РИНОК КАПІТАЛУ 1 На ринку фінансового капіталу купують і продають: б) грошові кредитні ресурси та цінні папери; 2 Основними суб'єктами пропозиції позичкових коштів на ринку фінансового капіталу є: б) домогосподарства 3 Ціною позичкового капіталу є: а) процент;  4 При прийнятті інвестиційних рішень фірми орієнтуються на: б) реальну процентну ставку; 5 Реальна процентна ставка: а) визначає інвестиційні рішення фірм;б) вимірює альтернативну вартість інвестицій;
в) обчислюється як номінальна процентна ставка за мінусом очікуваного темпу інфляції;г) всі відповіді правильні 6 Якщо номінальна ставка проценту дорівнює 20%, а річний темп ін¬фляції становить 12%, то реальна ставка проценту дорівнює: 6)8 % 7 Гранична норма часової переваги: а)показує заради скількох додаткових одиниць майбутнього споживання людина погодиться відмовиться від одиниці поточного споживання;
б) визначається схильністю індивіда жертвувати поточним споживанням заради майбутнього споживання;в) ВІД'ЄМНОЮ,
г; всі відповіді правильні. 8 Якщо гранична норма часової переваги дорівнює нулю, це означає,  в) відмова ВІД будь-якої КІЛЬКОСТІ ПОТОЧНОГО споживання не ЗМІНИТЬ Майбутнього споживання; 9 Міжчасова бюджетна лінія: а) визначає множину комбінацій рівнів поточного та майбутнього сп<>. живання за певного рівня доходу та процентної ставки;б) має кут нахилу, що дорівнює 1+i;
в) не змінює кута нахилу зі зміною доходу;г) всі відповіді правильні. 10 Рівновага в моделі міжчасового вибору означає, що: а) сукупна корисність поточного і майбутнього споживання максимізуе- ться:
б) майбутня цінність заощадженої гривні за існуючої процентної ставки збігається з її майбутньою ринковою цінністю;в) кути нахилу міжчасової бюджетної лінії та кривої байдужості міжчасових уподобань однакові;г) всі відповіді правильні. 11 У моделі міжчасового вибору ефект доходу за підвищення ставки проценту: в) додатний, якщо домогосподарства заощаджують і від'ємний, якщо вони
позичають кошти; 12 За даного попиту на інвестиції їх обсяг: в) буде скорочуватись з підвищенням процентної ставки; 13 Зниження процентної ставки приведе до: б) зростання обсягу попиту на позичкові кошти; 14 Ринкова процентна ставка: а) визначається внаслідок взаємодії між попитом на позичкові кошти та №
пропозицією;б) е рівноважною ціною позичкових коштів;в) відповідає рівності граничного продукту капіталу в грошовому виразі таграничних витрат на капітал:
г) всі відповіді правильні. 15 Пропозиція позичкових коштів на ринку фінансового капіталу для окремої фірми є г)абсолютно нееластичною. 16 Граничну вигоду фірми від інвестицій визначає: в) гранична норма часової переваги; 17 Фірма має намір взяти кредит на будівництво нового підприємства, річна ставка банківського проценту становить 15%, очікувана норма прибутку визначена у 17%. За цих умов фірма: б) буде будувати нове підприємство; 18 Поточна дисконтована цінність - це: г) незважаючи на збитки, прийме рішення будувати нове підприємство, розраховуючи на зміну кон'юнктури. 19 3 підвищенням номінальної ставки проценту: в) внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту не залежить від ставки проценту; 20 Економічна рента - це плата за ресурси: г) пропозиція яких абсолютно еластичне. 21 Пропозиція землі: г) абсолютно нееластична 22 Земельна рента буде зростати, якщо за інших рівних умов: б) зросте попит на землю;  23 Утримувач безстрокового цінного паперу, який приносить рік у 100 грн., з підвищенням ставки проценту в(ц 8% до 10% буде мати г) втрату капіталу у 250 грн. 24 Якщо особа внесе на депозитний рахунок 2000 грн. під 19% річ за умови незмінної процентної ставки сума на її рахунку подвоїться а) 4 роки; 25 Фірма, яка взяла банківський кредиту 100 тис грн. на 2 роки під річних по закінченні терміну повинна сплатити банку суму проценту б) 200 тис. грн.;  26 Поточна дисконтована цінність 20 грн., які будуть одержанічере роки за процентної ставки 11%, становить: г) 13,17 грн. 27 Фермеру, який бажає придбати 1 га землі, земельна рента з якої становить 2000 грн. за процентної ставки 8% річних, слід заплатити м більше: б) 25 тис. грн. 28 Земельні власники взагалі не отримують ренту, якщо: б) криві попиту і пропозиції земельних ділянок перетинаються; 29 При якій процентній ставці буде вигідним будівництво нового театру з передбачуваним терміном експлуатації 200 років і очікуваним щорічним прибутком у розмірі 10 % ? г) 10 % або більше. 30  Якщо процентна ставка збільшиться з S % до 10 %, то для одержання щорічного доходу 1000 грн. дисконтована вартість має: б) зменшитися на 10 000 грн.;